Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Otium bo- og velferdssenter

Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Oversikt
Oversikt

Om prosjektet

Otium skal innby til å være et treffpunkt for mennesker i alle aldre, og besøkende av omkringliggende aktører slik som Kulta og miljøet rundt Ishavskatedralen.

Otium bo- og velferdssenter skal inneholde 137 boenheter, tjenestebase med garasjeanlegg for tjenestebiler, dagsenter, seniorsenter, kafé og møteromfasiliteter mm. Bygningsmassen vil være på om lag 15 500 m2. I tillegg kommer uteareal og veganlegg.

De 137 boenhetene er umiddelbart ikke nye frie plasser, da Kroken sykehjem skal gjennom en ombyggingsfase. Dette tilsier at ca. 75 beboere i byggefasen skal tilbys plasser på Otium. 

Innenfor området skal det tilrettelegges for økt aktivitetstilbud i form av offentlig tilgjengelige tjenester. Dette vil eventuelt komme i byggetrinn to. Aktuelle funksjoner kan være: Familiens hus, legesenter, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, bibliotekfilial eller flerbruksrom.

Vil du vite mer? Her kan du se presentasjonen fra åpent informasjonsmøte 16. mars 2016.

Planarbeid

Ny reguleringsplan
Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for hele området som ligger mellom Hans Nilsens veg, Tromsøbrua, E8 og Gåsværvegen. 
Innenfor området ligger også noen eksisterende bygg. Tromsøysund sykehjem skal holdes i drift inntil videre, og Kulta (Tromsdalen kulturhus) med sine to bygg skal bestå. Tromsdalen Menighetshus ligger også innenfor planområdet, og skal bestå. Tromsdalen brannstasjon skal på sikt rives.

Områderegulering
Samtidig jobbes det med områderegulering for hele Nedre Tromsdalen. Overordnede problemstillinger er avklart med sektormyndighetene, og planen vil snart komme til sluttbehandling.

Konsekvensutredning
I tilknytning til planarbeidene, er det også gjort konsekvensutredning på landskap og kulturmiljø. Her er det særlig fokus på hvordan hensynet til kulturminnene og ikonene Tromsøysundbrua og Ishavskatedralen skal ivaretas.

Under er et utsnitt av området som omfattes av reguleringsplanen:

Otium område.jpg

Hva skjer når?

Forprosjektet var ferdig i juli 2015. Nå jobbes det detaljprosjektering. Byggestart er planlagt til mars/april 2016. Det beregnes to års byggetid, før bygget kan tas i bruk i 2018. 

Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen til reguleringsplanen for Otium, har dette forskjøvet ferdigbehandling av planen. Innsigelsen går på støy knyttet til trafikk fra E8, og det jobbes med avklaring og løsning på dette. Oppstart av arbeidet med infrastruktur i området som skulle starte i september er også forskjøvet ut fra denne situasjonen. For øvrig ble forprosjektet og investeringsrammen på 785,5 millioner kroner vedtatt av kommunestyret 26.8.2015. Oppstart av anleggsarbeidet og ferdigstillelse forutsettes å følge tidligere angitt tidsplan.

Vi ser da for oss følgende milepæler:

  •         Vedtak reguleringsplan forutsettes behandlet årsskiftet 2015/2016.
  •         Detaljprosjektering ferdig 01.03.2015
  •         Oppstart av arbeid med infrastruktur (vann- og avløpsrør) desember 2015
  •         Arbeid med nytt kryss E8 utsettes inntil videre, for å tilpasses periode med mindre trafikkbelastning.
  •         Anleggsstart mars/april 2016
  •         Innflyttingsklart bygg primo 2018

 

Hva koster det?

Byrådet foreslår en kostnadsramme på 785 millioner kroner. Kommunestyret skal vedta kostnadsrammen i møtet 26. august 2015.
Finansiering: Tilskudd fra Husbanken: 258 mill. kr., mva-kompensasjon: 157 mill. kr., kommunalt lån: 370 mill. kr.

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på? 
 
For overordnete spørsmål til prosjektet:
Prosjektleder Karin Rendal, karin.rendahl@tromso.kommune.no, telefon 900 78 034
Prosjektleder Torfinn Bobakk, torfinn.bobakk@wspgroup.no, telefon 916 80 940
 
Spørsmål om det som skjer på anleggsplassen kan stilles til Econor ved kristian.ulriksen@econoras.no, telefon 934 40 819

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: