Enheter

Hovedplan
Hovedplan Vann og avløp 2015 – 2030 har et tidsperspektiv på 15 år og ble vedtatt av kommunestyret i august 2015. Dette er første generasjon hovedplan som omhandler en samlet beskrivelse av utfordringene innen vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering (VAO). Hovedplanen foreligger i to versjoner: Fullversjon og kortversjon.  Revisjon av hovedplanen skjer normalt hvert fjerde år, og da parallelt med kommuneplanrevisjonen.

Områdevis VAO-planlegging
I hovedplan avløp og vannmiljø 2011-2022 introduserte Vann og avløp «Områdevis VAO-planlegging» som et planmessig grep for framtidig ledningsnettfornyelse. Det planmessige grepet videreføres ut fra erkjennelsen av at analyser av fornyelsesbehov må skje innenfor helhetlige hydrauliske system.


Det pågående fornyelsesarbeidet i bydelen Mortensnes er et resultat av områdevis VAO-planlegging. I hovedplan vann og avløp 2015-2030 er i tillegg følgende områder prioritert for områdevis fornyelsesplanlegging og ledningsnettfornyelse:
  • Området fra Kullkransvingen til Erling Kjeldsensveg
  • Avløpssonen med selvfall til henholdsvis Strandvegen renseanlegg og Mack avløpspumpestasjon
  • Kroken (nord for Krokenelva)
  • Tromsdalen (sør for Tromsdalselva)
VAO-rammeplan og reguleringsplanlegging
I alle reguleringsplaner skal det inngå en VAO-rammeplan. Rammeplanen skal være akseptert av Vann og avløp før områdereguleringsplan eller detaljplan legges ut til offentlig ettersyn.
Rammeplanen skal beskrive den framtidige VAO-strukturen i planområdet og samtidig danne grunnlaget for nødvendige arealdisponeringer for ivaretakelse av VAO-strukturen. Beskrivelsen skal også inkludere konsekvensene for tilstøtende og/eller gjennomgående VAO-system og i hvilket omfang planområdet blir liggende i laveste sone. Som en oppfølging av kravet om VAO-rammeplan er det utarbeidet en egen beskrivelse av dokumentasjonskrav som inngår som vedlegg 9 i Byutvikling sin planveileder om planprosess for reguleringsplaner

IVF-kurve (intensitet, varighet og frekvens for nedbør)
Våre IVF-kurver er revidert på ny i juni 2016 og inneholder nå gjentaksintervallene 5,10, 20, 30, 50 og 100 år. Vi oppfordrer alle brukere til å laste ned nye kurver som erstatning for de som i dag benyttes. IVF-kurvene er framstilt grafisk. Tabelldata kan i tillegg lastes ned i excel format fra denne linken.

VA-norm
VA-norm er et dokument som inneholder gjeldende standarder og retningslinjer for VVA-tekniske opparbeidelser i Tromsø kommune.