Selv om kommunen har brukt mindre penger enn budsjettert, er kommuneøkonomien fortsatt stram, viser årsregnskapet.
 
Kommunens netto driftsresultat var i 2017 på 67,2 millioner kroner, noe som gir en resultatgrad på 1,15 prosent. Kommunens disposisjonsfond er nå på 202 millioner kroner – og mer enn doblet fra 2016. 50 millioner av disse er bundet opp til et digitaliseringsfond.
 
– Det er gledelig for alle at kommunen ikke bruker mer penger enn det vi har. Det har vi fått til takket være en samlet innsats fra våre ansatte og politikere. Et positivt resultat og det at vi fortsetter å bygge opp fond gir nødvendig handlefrihet for å fortsatt gi gode tjenester til innbyggerne, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

I kommunens økonomirapporter i 2017 viste prognosene et merforbruk. Ekstraordinære inntekter knyttet til sentrale poster som skatt, pensjon og tapsavsetninger, samt økte refusjoner for ressurskrevende tjenester og flyktninger, har bidratt til et positivt årsresultat.
 
– Vi skal gjøre prognosene mer presise. Arbeidet med å bedre økonomistyringen er fortsatt et hovedfokus. Vi har i 2017 satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til effektivisering, forbedring og forenkling, sier Steinveg.

 
Nøkkeltall regnskap 2016 (mill. kr.) 2017 (mill. kr) Endring
Driftsinntekter              5 532,9              5 833,4               300,5
Brutto driftsresultat                 198,8                 105,3 -106,1
Netto driftsresultat                 158,7                   67,2 -  91,5
Sum avsetninger                 132,8                 213,4               80,6
Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk)                 102,6                   18,9 -  83,7
Resultatgrad (prosent)                   2,87                   1,15 -  1,72
Disposisjonsfond                   90,5    202,2 111,7
Gjeld              6 262,7 7 323,7 1 061,0

(Snu telefonen for å se hele tabellen på mobil)

Presentasjon årsregnskap 2017.pdf