Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: ppt@tromso.kommune.no

Enhetsleder: Rolf Øistein Barman-Jenssen
Telefon: 915 71 493

Fagleder skole: Siw-Mona Tiber-Olsen
Telefon: 77 79 10 66

Fagleder førskole: Kari Tyldum
Telefon: 77 79 01 86

Besøksadresse: Forbundshuset A/S, Storgata 142 / 148 - PPT holder til i Forbundshuset A/S, Storgata 142/148, 2 etasje (inngang nord for Fargerike). Her finner du parkeringsplass
Postadresse: PPT, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Ansatte i PPT

Om PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom ressursteam, kurs og konsultasjoner til de ansatte.
 • PPT betjener Tromsø kommune og Karlsøy kommune.
 • PPT er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for førskolebarn og elever i grunnskolen. Vårt arbeid er hjemlet i Opplæringsloven.
 • PPT består av logopeder, psykologer, pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger, kliniske sosionomer og audiopedagoger.

Målgruppe

 • Førskolebarn og elever i grunnskolen som ikke har, eller ikke kan få, et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
 • Barnehager og skoler som ved hjelp av ressursteam og veiledning får råd og støtte til systemarbeid for å bedre tilbudet, både til enkeltbarn/enkeltelever og til hele barne-/elevgruppa.

Henvisning til PPT

Elever over 15 år, foresatte, barnehager, skoler og eventuelt andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PPT. Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak i form av en henvisning. Dette kan skje gjennom ressursteam i barnehagen eller på skolen hvor PPT deltar, eller over telefon.

Kontaktperson inntak førskole
Kari Tyldum
Telefon: 77 79 01 86

Kontaktperson inntak skole
Siw-Mona Tiber-Olsen
Telefon: 77 79 10 66
 
Henvisning
En henvisning til PPT bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene, men foreldre kan også henvise alene eller sammen med andre instanser. Ved henvisning skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte.  Før en sak henvises til PPT bør den være drøftet i ressursteam på skolen, og tiltak innenfor rammene skolen har til rådighet bør prøves ut. Når det gjelder barn før skolepliktig alder, så skal barnets behov vurderes uavhengig av tilretteleggingen i barnehagen.
 
Henvisningsskjemaer
Førskole
Skole
 
Skjema til hjelp for å kartlegge læringsutbytte ( trenger ikke legges ved henvisning til PPT):

Skjema som kan brukes til arbeid med det spesialpedagogiske tiltakshjulet ( ikke pålegg om å bruke dette, kun et støtteverktøy): 
Arbeid med spesialpedagogisk tiltakshjul (DOC) (PDF)
 
Gjennom henvisningsskjemaet og den pedagogiske rapporten ønsker vi å få informasjon om:
 • Hvorfor ønskes det hjelp fra PPT?
 • Hvordan fungerer barnet/eleven i hverdagen? Utvikling? Læring? Trivsel?
 • Hvordan mestrer barnet/ eleven krav og forventninger som stilles?
 • Hvilke tiltak er satt i gang? Hvordan fungerer disse?
 • Hva ønskes det at PPT skal bidra med?
Saksbehandlingstid
 • Ventetid før oppstart i saker er ca 3 mnd. Dette gjelder både for førskole- og skolesaker. PPT har satt i gang en rekke tiltak for å korte ned ventetid før oppstart i sak. Saksbehandlingstid fra oppstart til en evt sakkyndig vurdering foreligger er inntil 3 mnd, avhengig av sakens kompleksitet.

Førskoleteamet - barn fra 0 - 7 år

Førskoleteamet arbeider med barn fra 0 - 7 år. Det vil si at teamet følger barna også på 1. trinnet hvis det er behov for det. Er det behov for videre oppfølging, overføres barna til et av skoleteamene. Teamet arbeider med barn som har sammensatte vansker eller spesifikke vansker av ulik grad. Dette er innen områder som: ulike former for språkvansker, sosioemosjonell problematikk, ulike syndromer, autismespekterforstyrrelser og multifunksjonshemning.

Teamet kan utrede og gi veiledning til foresatte og til personalet i barnehage og skole. Barn med talevansker kan også få logopedtimer. Teamet behandler også saker vedr. fremskutt og utsatt skolestart.

Førskoleteamet
Brit Marie Borch, Ped.psyk. rådgiver, telefon 77 79 05 28
Rita Halle, Pedagog, telefon 77 79 02 86
Viviann Hauan Elvevoll, Psykolog, telefon 77 79 04 60
Linda-Carina Isaksen, Ped.psyk. rådgiver, telefon 77 79 01 21
Therese Lindgård, Ped.psyk. rådgiver, telefon 77 79 06 68
Anne-Marit Pettersen, Logoped, telefon 77 79 12 82
Gry June Sollund, Logoped, telefon 77 79 04 47
Kari Tyldum, Fagleder / Ped.psyk. rådgiver, telefon 77 79 01 86
 

 

Skoleteamene - barn og undom fra 7 - 16 år

I Tromsø kommune har PPT  to skoleteam: Nordvestteamet og Sørøstteamet. Skoleteamet arbeider med elever i barneskolen fra 2. til og med 10. trinnet.

Skoleteamene har kompetanse på følgende fagområder
"Skoleteamene består av logopeder, psykolog, pedagogisk psykologisk rådgivere og spesialpedagoger".

 • Utredning og veiledning i tilknytning til språk-, lese- og skriveutvikling, lese- og skrivevansker, logopedisk arbeid, matematikkvansker, sammensatte og generelle lærevansker, skolevegring og fraværsproblematikk.
 • Sosioemosjonelle vansker, rus- og avhengighetsproblematikk, atferdsproblematikk, seksualitet, mobbing og vold,  elever med utviklingsforstyrrelser.
 • Syn og hørsel og multifunksjonshemninger og mobilitet.
 • ART, tospråklighet,  grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, alternativ kommunikasjon, tegnspråk, analyse av læringsmiljø og klasseledelse.

I Tromsø kommune har PPT tre skoleteam. Skoleteamene – Barn og ungdom fra 7 – 16. Skoleteamene arbeider med elever i grunnskolen fra 2. til og med 10.trinn.

Team A betjener følgende skoler: Tromstun, Reinen, Tromsdalen, Langnes, Hamna, Mortensnes, Solneset, Workinnmarka, Vikran, Kvalsundskolen, Tromsø Internasjonale skole og Ekrehagen.

Team B betjener følgende skoler: Grønnåsen, Borgtun, Stakkevollan, LGA, Kvaløysletta, Ersfjordbotn, Kaldfjord, Sandnessund, Selnes, Slettaelva, Storelva, Straumsbukta, Ramfjord, Sjursnes, Lakselvbukt, Hillesøyskolen og Steinerskolen.

Team C betjener følgende skoler: Kroken, Krokelvdalen, Lunheim, Skjelnan, Skittenelv, Sommerlyst, Fagereng, Bjerkaker, Gyllenborg, Prestvannet, Voksenopplæringa og Karlsøyskolene.

Spesialpedagogisk veiledningsteam

Spesialpedagog Anne Caspersen, telefon 77 79 05 06
Spesialpedagog Lisbeth Konradsen, telefon 77 79 03 86
Spesialpedagog Britt Isaksen, telefon 77 79 04 24
Spesialpedagog Hilde Hansen, telefon 77 79 04 65

Tegnspråkklassen

Tegnspråkklassen holder til på Fagereng skole

Audiopedagog Merethe Fyhn
Telefon 77 79 12 13

Audiopedagog Tone Irene Larsen
Telefon 77 79 12 13

Arbeidsmåter

Når tjenesten foretar en sakkyndig vurdering, anvender fagpersonene ofte flere arbeidsmåter i kartlegging av læreforutsetninger og analyse av læringsmiljø for barn, unge og voksne med særskilte behov.

I vårt arbeide som sakkyndig instans har PPT et nært samarbeid med foresatte, skole/barnehage og de som saken gjelder for. I en del saker er det naturlig at fagpersoner fra andre etater på første- eller andrelinjenivå også deltar i prosessen eller at PPT bygger en del av sakkyndighetsarbeidet på utredning fra disse instansene. Det vil for eksempel gjelde elever som har fått medisinske diagnoser.

Opplæringsloven og forarbeidene til denne legger vekt på at PPT både ser på barn og unges individuelle forutsetninger og behov i samspill med andre, i skole, hjem og fritid. En må se på hvordan systemfaktorer som for eksempel lærestoff, lærerkompetanse, arbeidsmåter, organisering, læringsmiljø, rutiner, ressurser og rammer har betydning for og påvirker utformingen av utviklings- og læringstilbudet (Håndboka 2001: 49 – 51).

Når vi starter arbeidet i en sak som er henvist PPT, kan det foregå på denne måten;

 • Foresatte og barnehage/skolepersonell og evt. barnet selv innkalles til samtale for å få et bredest mulig bilde av situasjonen.
 • Ved behov gjennomføres tester for å videre kartlegge hva som er barnets sterke sider, og evt. årsaker til de beskrevne vansker
 • På bakgrunn av dette kan vi etter avtale gi veiledning/rådgiving og annen form for oppfølging
 • Utarbeiding av sakkyndige utredninger i samarbeid med foresatte, elev/barn og personale i skole og barnehage
 • Nettverksgrupper. Tilbud om deltakelse i nettverksgrupper for personale i barnehage og skole som arbeider innenfor områdene autisme og psykisk utviklingshemming/ multifunksjonshemming.

Skoler kan også, etter avtale med foreldre, ta opp saker som de ønsker å drøfte med sitt kontaktteam fra PP-tjenesten.

Nyttige linker for nærmere beskrivelser av PPT’s arbeidsmåter og oppgaver er:

Opplæringslova, kap 5
Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Ansvarsområder

 • Utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behovene til førskolebarnet, grunnskoleeleven, eller den voksene med rett til grunnskoleopplæring, når det gjelder:
  • Spesialpedagogiske tiltak for barn i barnehage, elever i grunnskolen og for voksne med rett til grunnskoleopplæring.  
  • Fremskutt eller utsatt skolestart.
  • Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten.
  • Behov for tegnspråkopplæring.
  • Behov for punktskriftopplæring for sterkt svaksynte elever.
 • Systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler. Dette gjøres gjennom ressursteam, veiledning, rådgivning, nettverksgrupper og kurs.
 • Veiledning av foreldre med førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp.
 • Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser.
 • PPT samarbeider med Byrådsavdeling for utdanning når det gjelder kompetanseheving i skolen innenfor områdene lese- og skriveutvikling, mattevansker, tilpasset opplæring og sosial kompetanse.

Informasjon om PPT på 15 ulike språk

Brukerråd for PP-tjenesten

Hva skal brukerråd for PPT gjøre?

 • Brukerrådet skal bidra til best mulig kvalitet på de tjenester som PPT yter
 • Brukerrådet skal sikre brukeres medvirkning både i planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeid
 • Brukerrådet kan være brukeres talerør inn til tjenesten.

Hvordan arbeider brukerrådet?
Brukerrådet har kvartalsvise møter med ledelsen av tjenesten. Brukerrådet er et rådgivende organ, men vil kunne ha betydelig innflytelse på beslutninger og veivalg, gjennom arbeid med planer, gjennom sette aktuelle spørsmål på dagsorden og gjennom å fremme saker på vegne av brukere av tjenesten.

Saker som rådet arbeider med

 • Virksomhetsplaner/årsplaner
 • Spørsmål ved prioriteringer/prinsipielle veivalg for tjenesten
 • Kvalitet på tjenesteyting, brukerundersøkelser/brukertilfredshet
 • Saker meldt inn fra brukere

Spørsmål angående brukerråd
Henvendelse enhetsleder Marit Stensen
Telefon: 77 79 03 36
E-post: marit.stensen@tromso.kommune.no