Slamtømming 2018


Når og hvor tømmer vi

Informasjon om slamtømming for 2018 blir lagt ut i begynnelsen av mars.Hva krever tømmingen av meg
 • Tømmeluka skal være synlig og merket med påle påført gårds-­ og bruksnummer.
 • Eventuelle fremmedlegemer (jord, blomsterkasser etc.) skal være fjernet fra tømmeluka.
 • Tømmeluka må være låst opp.
For øvrig er det abonnentens ansvar at slamtanken er i forsvarlig stand og sikret.


Hva koster dette
Ordinær tømming er allerede betalt via slamgebyret. For ekstraordinær tømming må abonnenten betale ekstragebyr. For tømming utenom tur må abonnenten betale for medgått tid. Abonnenten vil bli fakturert for medgått tid til leting og klargjøring hvis kravene over ikke er oppfylt.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål
Henvendelser angående tømming gjøres til Perpetuum Miljø AS på telefon 4000 2929 eller kundesenter@perpetuum.no. Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømming skulle vært utført.

 

Krav til private avløpsanlegg

Både nye og utbedring av eksisterende avløpsanlegg er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes Vann og avløp. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør. Minste krav er ADK 1 sertifikat.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Beskrivelse av ulike typer renseløsninger

Utløp fra slamavskiller til resepient
Utslippsvannet fra en slamavskiller er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:

 • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
 • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
 • Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette.
  For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

Krav til slamavskillere (septiktank/avløpsanlegg)

 • Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
 • Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
 • Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Godkjenning av anlegg før byggestart
Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det foreligge utslippstillatelse (søkes til Vann og avløp) og godkjent byggetillatelse (søkes til Byggesak) i henhold til plan- og bygningsloven (pbl). Det er et søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.a.  Utslippstillatelse er et vedlegg til byggesøknaden. Skjemaer til byggesøknad
Utbedring/reparasjon av eksisterende skal omsøkes med søknad om utslippstillatelse.

Krav til kompetanse for utførende personell
Viser til VA-norm, se pkt. 4.3 Krav til kompetanse for utførende personell.

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, og det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon, skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest med erklæring om ferdigstillelse.

Mer informasjon om søknader,  bygging av anlegg og nærmere beskrivelse av forskjellige avløpsanlegg finnes på www.avlop.no

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt i kommunstyret 29/8 -12 - sak 135/12. 

1. Lokal forskrift om utslipp
2. Kommentarer til lokal forskrift
3. Søknadsskjema utslippstillatelse
4. Veiledning til søknadsskjema
5. Tekniske bestemmelser
6. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll