Slamtømming 2017

Slamtømming for 2017 vil være på fastlandet. I tillegg vil næringstanker, store tanker (over 7 m3) tømmes, samt tette tanker og i tilknytning til minirenseanlegg. Oppstart av tømmesesongen vil normalt være i mai måned. Oppstarten vil annonseres. For øvrig vil det være telefonvarsling (enten talemelding eller sms) sendes ut i forkant av oppstart (ca ei uke før) på en rute.


Tømmeroder:
Rode 1 Oldervik - Tromsøbrua
Rode 2 Tromsøbrua - Fagernes            
Rode 3 Fagernes - Andersdalen
Rode 4 Fagernes - Breivika
Rode 5 Skarmonken - Sjursnes vegende
Rode 6 Jøvik - Lakselvbukt                               
Rode 7 Djupen, Håkstad, Sjøvassbotn
                     

Slamtanker som er tilknyttet fast bosetting skal tømmes annet hvert år og fritidseiendommer hvert fjerde år. Ved ekstraordinær tømming skal abonnenten betale ekstra gebyr. Ved tømming utenom tur skal abonnenten betale for medgått tid (Jfr. § 18 i slamforskriften for Tromsø kommune).

Vi gjør oppmerksom på at tømmeluka skal være synlig og merket med påle påført gårds- og bruksnr. Dette for å lette arbeidet for tømmer firma.

Fremmedlegeme (jord, blomsterkasser etc.) skal være fjernet fra tømmeluka, samt at den er låst opp i forkant for tømming. Abonnenten vil bli fakturert for medgått tid til leting og klargjøring hvis tanken ikke oppfyller overnevnte krav.

Henvendelser angående tømming gjøres til Tromsø kommune, Vann og avløp på telefon 77 79 00 00.

Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømming skulle vært utført. Det er abonnentens ansvar at slamtanken er i forsvarlig stand og sikret.

Krav til private avløpsanlegg

Både nye og utbedring av eksisterende avløpsanlegg er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes Vann og avløp. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør. Minste krav er ADK 1 sertifikat.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Beskrivelse av ulike typer renseløsninger

Utløp fra slamavskiller til resepient
Utslippsvannet fra en slamavskiller er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:

  • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
  • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
  • Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette.
    For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

Krav til slamavskillere (septiktank/avløpsanlegg)

  • Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
  • Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
  • Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Godkjenning av anlegg før byggestart
Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det foreligge utslippstillatelse (søkes til Vann og avløp) og godkjent byggetillatelse (søkes til Byggesak) i henhold til plan- og bygningsloven (pbl). Det er et søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.a.  Utslippstillatelse er et vedlegg til byggesøknaden. Skjemaer til byggesøknad
Utbedring/reparasjon av eksisterende skal omsøkes med søknad om utslippstillatelse.

Krav til kompetanse for utførende personell
Viser til VA-norm, se pkt. 4.3 Krav til kompetanse for utførende personell.

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, og det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon, skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest med erklæring om ferdigstillelse.

Mer informasjon om søknader,  bygging av anlegg og nærmere beskrivelse av forskjellige avløpsanlegg finnes på www.avlop.no

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt i kommunstyret 29/8 -12 - sak 135/12. 

1. Lokal forskrift om utslipp
2. Kommentarer til lokal forskrift
3. Søknadsskjema utslippstillatelse
4. Veiledning til søknadsskjema
5. Tekniske bestemmelser
6. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll