Nytt ledningsnett langs Dramsvegen og Grøholtvegen

Hva gjør vi?

Det gamle ledningsnettet i området må erstattes. Det innebærer full anleggsaktivitet langs Dramsvegen og Grøholtvegen de neste månedene,i tillegg til deler av Kårvikvegen, Ishavsvegen og Breivangvegen.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Avløpsledningsnettet i området er ikke dimensjonert for den store utbyggingen av studentboliger – og ikke minst Tromsøbadet. Det nye ledningsnettet skal etableres sammenhengende fra krysset Dramsvegen/Askeladdsvingen, langs Dramsvegen og ned Grøholdtbakken, før det sluttes til ledningsnettet ved Stakkevollvegen. Samtidig skal det legges en ny vannforsyningsledning langs Dramsvegen, noe som vil gi økt forsyningssikkerhet i området. Grøholtvegen og berørt del av Breivangvegen får også nye gatelys med LED-belysning.

Arbeidet utføres for å sikre tilstrekkelig vannforsyning i området.
 

Når skal dette foregå?

Anleggsarbeidet er delt opp i to etapper:
  • Uke 15 - 27: Første etappe omfatter strekningen fra krysset Grøholtvegen/Dramsvegen fram til Breivangvegen. Dette arbeidet inkluderer også deler av Kårvikvegen og øvre del av Breivangvegen.
  • Uke 27 – 34: Arbeidet fortsetter i Dramsvegen fra Breivangvegen til Veslefrikkvegen og så til Askeladdsvingen.
  • 20. juni – 20. august: I perioden skal det gjøres en del øvrig arbeid mens vi allerede holder på med gravingen. I krysset Askeladdsvingen/Dramsvegen settes dette arbeidet til perioden med skolefri.
  • Uke 23 – 46: Andre etappe omfatter Grøholtvegen og deler av Ishavsvegen
I tillegg til dette vil det periodevis foregå montering av nye gatelys, veibygging og asfaltering i hele området.


Informasjon om omkjøringer, lysregulering og endret kjøreretning

Alternative ruter for både kjørende og myke trafikanter vil være godt merket i perioden. Disse rutene er utarbeidet i dialog med blant andre Borgtun skole.

Slik blir gå- og kjøremønster påvirket av anleggsarbeidet fra uke 15
De blå strekene viser adkomst til Borgtun skole og rute for myke trafikanter forbi anleggsområdet i Dramsvegen. De blå og røde pilene viser hvordan flere gater blir ènvegsregulert.

Skoleveg+og+kjøremønster+fra+uke+15+Borgtun_750x424.jpg
Lysregulering
Det omfattende opprustingsarbeidet gjør at de trafikale kjøremønstrene må endres. Det vil være svært begrenset framkommelighet på Dramsvegen under den første etappen, og veien vil være stengt for all motorisert ferdsel utenom buss i rute og syklende. Bussen vil måtte kjøre på fortauet når den skal forbi området hvor det graves. Det vil bli satt opp lysregulering forbi graveområdet og også syklister må forholde seg til denne. Det blir ikke tillatt for taxi og minibusser å passere graveområdet i Dramsvegen. Kjøring til eiendommer blir tillatt uten at man kjører gjennom busspassasjen.

Endret kjøreretning
Grøholtvegen vil være stengt for gjennomkjøring under hele anleggsperioden, og bilister må bruke alternative kjøreruter for å komme seg til Borgtun skole, Handelshøgskolen, og Nordøya Tannklinikk. Kjøreretningen i Kræmervegen vil bli endret, slik at de som ikke har fått med seg at Grøholtvegen er stengt kan svinge ned Kræmervegen.
Alle beboere i området vil få detaljert informasjon både før oppstart og underveis i arbeidsperioden. Noen vil oppleve at de over en kort periode ikke har anledning til å parkere ved sin egen parkeringsplass, men de vil da få tildelt alternativ parkering i nærområdet.
 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Anatoly Tore Thorsen, prosjektleder hos Vann og avløp, Tromsø kommune, 
Telefon: 913 68 577
E-post: anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no
Morten Jørgensen, entreprenør Norvald Jørgensen AS,
Telefon: 911 05 675 
E-post: morten@norvaldjorgensen.no
Bjørn E Hansen, entreprenør Norvald Jørgensen AS
Telefon: 959 70 621
E-post: bjorn@norvaldjorgensen.no

Du kan også ta kontakt på vakttelefonen til Norvald Jørgensen AS: 476 38 000

​Oppdatert 06.04.18
 

Fornying av Mortensnes - del 2


I 2015 startet arbeidet med fornyingen av Mortensnes. Arbeidet startet i området Lysaker hvor vann- og avløpsledninger ble byttet ut. Nå står del to av prosjektet for tur. Denne delen omfatter følgende områder på Mortensnes:

·         Deler av Båtsmannsvegen
·         Deler av Styrmannsvegen
·         Deler av Losvegen
·         Hele Ljungmannsvegen
·         Forlengelsen av Dramsvegen, nord på Mortensnes

Arbeidet i bydelen Mortensnes er delt inn i 5 ulike soner.
Sonekart Mortensnes liggende.png
Figur viser oversikt over de forskjellige prosjektområdene hvor del 2 er merket gult (del 1 – blå, del 3 – rød, del 4 grå og del 5 grønn).

Detaljer del 2 Mortensnes_1000x929.png
Figur viser prosjektområdet 2 i detalj (blå heltrukken linje er prosjektert vannledning, stiplet grønn linje er prosjektert spillvannsledning(avløp) og svart stiplet linje er prosjektert overvannsledning). Figuren viser også prosjektert fortau i Styrmannsvegen (lys rød farge).

Hva skal vi gjøre?

·         Gamle vann- og avløpsledninger skiftes
·         Nytt fortau bygges langs busstraséen
·         Nye gatelys
·         Vegen oppgraderes
·         Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerne luftspennene, blant annet inn til husene.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsledningene i bydelen er gamle, og det er derfor behov for nye ledninger. I tillegg forventer man at nedbøren vil øke i årene framover, og de gamle avløpsrørene har da for liten kapasitet. Mortensnes har også behov for trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor kommer det fortau i busstraséer.

 

Når skal dette gjøres?

Del to som omfatter overnevnte veier starter sommeren 2018.
Det har blitt avholdt orienteringsmøter for beboerne, og informasjon vil i tillegg bli sendt ut per brev før vi starter arbeidet.
Arbeidet med Mortensnes del to vil ta ca. 10-12 måneder.

 

Trafikkavvikling i perioden

Plan for trafikkavvikling vil foreligge så snart entreprenøren er klar. Det vil blant annet bli en omlegging av busstraseen i perioden. Mer informasjon vil komme i brev, og her på nettsiden så snart alt er klart.

 

Planlagte stenginger av vanntilførsel

Dersom vi i korte perioder må stenge vannet vil hver enkelt som blir berørt få beskjed i god tid.

 

Bytte av private ledninger

Vi anbefaler at huseiere i området benytter anledning til å skifte ut egne rør inn til huset. De fleste av rørene i området er fra rundt 1960 - 65, og har både slitasjeskader og liten kapasitet. Gamle rør kan føre til blant annet dårlig vanntrykk som følge av lekkasjer, forurensing fra avløp og tilstopping av avløpsrør.
Utskiftning av rør skal gjøres av fagfolk. Du kan enten engasjere egne, eller inngå en privat avtale med kommunens entreprenør. Vær oppmerksom på at avløpsvann og overflatevann skal separeres ved etablering av nye rør. Vi legger derfor ferdig ut av veien et avløpsrør (for kloakk), et overvannsrør (for overflatevann, f.eks fra takrenne og lignende), og et vannrør ut fra det offentlige ledningsnettet. Årsaken til separering av avløp og overflatevann er at sistnevnte øker på grunn av klimaendringene. Dette belaster våre renseanlegg unødvendig fordi overflatevann ikke behøver rensing da det i prinsippet er reint vann.

Dersom du er interessert i tilbud fra kommunens entreprenør, men ikke fikk skrevet deg på listen på orienteringsmøtet kan du henvende deg til prosjektleder. Se kontaktinformasjon lenger ned.

 

Fornying av Mortensnes på Facebook

Prosjektet har egen side på Facebook. Her vil vi legge ut oppdateringer forløpende, og svare på eventuelle henvendelser og spørsmål. Søk opp «Fantastisk fornyelse av Mortensnes», og bli med.

 

Kontakt oss

Prosjektleder, Vann og avløp Inge Heika Hætta Eikelmann
Tlf. 995 51 505
E-post: inge.heika.haetta.eikelmann@tromso.kommune.no

 
 
Oppdatert 17.04.18

 

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Kaldslettnes

P900517 Kaldslettnes VA - fresing asfalt.jpg

Tromsø kommunes Vann og avløp startet sommeren 2017 arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda på Kaldslettnes. Arbeidet er nå ferdigstilt, og det som gjenstår er asfaltering som vil bli ferdig til sommeren 2018.
 

Hva er gjort?

Vann- og avløp har i samarbeid med TP maskin Finnsnes AS lagt nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda på Kaldslettnes. Utbygger av Solligrenda (PEAB) er nå i ferd med å etablere fortau, gatelys og kabelføringsanlegg langs Solstrandvegen. Dette arbeidet ferdigstilles før asfaltering av vei til sommeren.

 

Hvorfor utføres dette arbeidet?

Arbeidet utføres for å sikre vannforsyningen og avløp for nærområdet og ny hovedvannledning til regional infrastruktur. De nye vann- og avløpsledningene legges i Solstrandvegen fra Arntjordet til det nye feltet Solligrenda.

 

Hvem jobber med dette?

·         Vann og avløp (byggeherre og prosjektleder)
·         TP maskin Finnsnes AS (entreprenør)
·         Troms Kraft (samarbeidspartner)
·         PEAB bygg (samarbeidspartner

 

Kontakt oss

Vann og avløp v/ prosjektleder Inge H.H. Eikelmann
Tlf. 995 51 505
E-post: inge.heike.haetta.eikelmann@tromso.kommune.no
PEAB v/ prosjektleder Tommy Finstad
E-post: tommy.andre.finstad@peab.no


 
 Oppdatert 17.04.18
 
 
 

Gravearbeid i Barduvegen, Senjavegen og Fagerlivegen

Hva gjør vi?

I november 2017 startet vi arbeidet med fornying av offentlige vann- og avløpsledninger i Senjavegen, Barduvegen og Fagerlivegen. Det vil bli utbygd ny hovedvannledning for vannforsyning for å sikre vannforsyningen til beboerne i området.

DSC02500.jpg

Hvorfor gjør vi dette?

Dette arbeidet er første del av et større prosjekt for å forsterke vannforsyningen til fastlandet og Sør-Tromsøya. Andre del av prosjektet innebærer arbeid fra Røstbakken ned til Teaterkvartalet. Tredje og siste del er etablering av ledning til fastlandet som vil komme opp ved Biltrend.

Som følge av disse arbeidene fornyer vi vann- og avløpsledninger og overvannsledning i området. I tillegg vil gatebelysning bli skiftet ut i samarbeid med Byutvikling, og veiene vil bli asfaltert på nytt.

kart 900505 nr 2
Kartet viser hvor den nye hovedvannledningen skal gå.

 

Når skal dette foregå?

Det pågår nå gravearbeid i Barduvegen, og dette vil pågå ut mai. Veien asfalteres til sommeren. Arbeidet forflytter seg deretter til Senjavegen og videre mot Fagerlivegen. Gravearbeidet forventes ferdig utført i løpet av desember 2018.

Anleggstid:
Mandag – Fredag kl. 07.00 – 16.00 (i perioder utvides arbeidstiden til kl. 19.00)

 

Trafikkavvikling i perioden

Barduvegen er for tiden sperret mellom Ottars veg og Bekkevollvegen, og vil være sperret fram til 17. mai. Ankomst til Elverhøy kirke er via kirkegården fra Holtvegen, eller via kirkegården fra Barduvegen ved krysset til Ottars veg.

I begynnelsen av mai beveger vi oss fra Bekkevollveien og videre sørover Barduvegen. Det vil da bli etablert en anleggs- og beredskapsvei mellom Barduvegen og Senjavegen.


Sti fra Barduvgsti fra senjavegen beskjært_500x327_650x426_800x524.png
Bildene viser stien mellom Barduvegen og Senjavegen, sett fra begge sider.
Her vil det etableres anleggs- og beredskapsvei seinere i vår.


Vi har hele tiden fokus på å sikre all ferdsel gjennom anleggsområdet ved å sette opp gjerder mot anleggsmaskiner. Det etablerers midlertidige gangstier for myke trafikanter rundt anleggsområdet.  Vi oppfordrer alle til å være forsiktig når man passerer anleggsmaskiner i bevegelse. Fram til mai vil det også være en del anleggstrafikk i Bekkevollvegen og Senjavegen.
 
Alternativ parkering for beboere vil bli tildelt om nødvendig, og de berørte vil bli kontaktet av vår entreprenør. Har du spørsmål angående parkering kan du ta kontakt med entreprenøren. Se kontaktinformasjon under.

Sikring og gangsti Barduvegen1Sikring og gangsti ved anleggsområdet.


Midlertidig vannforsyning

Når arbeidet er ferdigstilt i Barduvegen vil arbeidet fortsette mot Senjavegen. I den sammenheng vil vi etablere midlertidig vannforsyning for Senjavegen. Det tas kontakt med den enkelte beboer når dette arbeidet igangsettes, og det vil bli sendt ut informasjon per SMS. Din vannforsyning vil være upåvirket av den midlertidige løsningen.
 

Bytte av private stikkledninger

Som del av arbeidet filmer vi alle private stikkledninger opp til 25 meter ut fra offentlige ledningsnett. Stikkledning er forbindelsesledningen mellom bolig og hovedvannledning / hovedavløpssytem. I de tilfeller hvor stikkledningene viser seg å være av dårlig kvalitet vil beboeren bli kontaktet direkte. Vi anbefaler i slike tilfeller at private ledninger også byttes ut. Dette skal gjøres av godkjente fagfolk, enten ved hjelp av egen entreprenør eller gjennom avtale med kommunens entreprenør.

Om du ønsker en slik avtale tar du kontakt med maskinentreprenør Roald Madsen AS. Se kontaktinformasjon under.
 

Hvem jobber med dette?

·         Maskinentreprenør Roald Madsen AS
·         Vann og avløp v/ prosjektleder Frode Pedersen
·         Norconsult AS (prosjekterende rådgiver)
·         HR Prosjekt AS (byggeledelse)
 

Kontakt oss

Prosjektleder Frode Pedersen
Tlf. 952 33 244
E-post: frode.pedersen@tromso.kommune.no

Maskinentreprenør Roald Madsen AS
Torstein Wiik, tlf. 913 05 852
Jan Ivar Nilsen på tlf. 992 97 695
 

Oppdatert 17.04.18

Ny utslippsledning på Sommarøy

I 2018 legges ny utslippsledning på Sommarøy. Den nye ledningen skal sikre god nok kapasitet i årene som kommer.
 

Hva skal vi gjøre?

Utslippsledningen fra slamskiller har per i dag for liten kapasitet. Vi skal derfor legge ny ledning for å sikre at kapasiteten er god nok i årene framover.

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Om ikke kapasiteten på utslippsledning økes kan man risikere av avløpsvann finner andre veier ut av slamskiller, og at nærområdet sjeneres av lekkasjer og lukt.

Når skal dette gjøres?

Estimert start på arbeidet er etter fellesferien i 2018.

Stenging av vei

Arbeidet vil forårsake stenging av FV55 Hillesøyvegen i perioder. Beboere vil bli varslet på forhånd.
Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om prosjektet til beboere i nærheten som blir berørt av arbeidet.

 

Kontakt oss

Prosjektleder Vann og avløp, Anna Stina Mjaaland
E-post: anna.stina.mjaaland@tromso.kommune.no
Tlf. 472 32 382