Ny E8 Breivika – utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger

Hva skal vi gjøre?

I forbindelse med utvidelse av Stakkevollvegen til ny E8, erstattes eksisterende vann- og avløpsledninger på strekningen nord for Gimlevegen.

Når dette gjøres, vil det også være nødvendig å legge nye stikkledninger slik at vann og avløp til/fra berørte eiendommer blir koblet til de nye kommunale ledningene. Dette kan medføre behov for graving på privat eiendom.

Arbeidet med omlegging og tilknytning vil i denne omgang ikke medføre noen kostnad for berørte abonnenter. Det vil dog kunne innebære graving på privat eiendom, i den utstrekning som er nødvendig for å koble om private ledninger, som nevnt ovenfor. Det vil i hovedsak være snakk om en avstand opp til 3 meter utenfor vegareal.

Vi beklager at dette arbeidet varsles sent, men håper arbeidene ikke medfører for store ulemper.


Hvorfor legger vi nye ledninger?

Vann- og avløpsledningene i området er av eldre dato og modne for utskifting. Vi har derfor valgt å samkjøre utskiftingen med gravearbeidene til vegprosjektet.


Hva skjer når?

Arbeidene starter i uke 48 og er planlagt avsluttet før jul. Det understrekes at dette gjelder gravearbeider knyttet til VA-ledninger på den aktuelle strekningen. Statens vegvesen sitt vegprosjekt har lengre varighet.
 

Hvor? 

Hvem jobber med dette?

 • Byggherre: Statens vegvesen
 • Entreprenør: Consto AS
 • Tromsø kommune, Vann og avløp
   

  Kontakt oss

  Kontaktperson hos Vann og avløp:
  Cato Lind Eriksen. Tlf.: 94174479. Epost: cato.lind.eriksen@tromso.kommune.no

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Kaldslettnes

P900517 Kaldslettnes VA - fresing asfalt.jpg

 

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløp samarbeider med TP maskin Finnsnes AS om å legge nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda på Kaldslettnes.
Arbeidene utføres for å sikre vannforsyningen for nærområdet. De nye vann- og avløpsledningene legges i Solstrandvegen fra Arntjordet til det nye feltet Solligrenda.
 

Hvorfor er Solstrandvegen stengt?

Vann- og avløp beklager ulempene for brukerne av Solstrandvegen og området rundt i forbindelse med vårt prosjekt med å legge nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda. Dette arbeidet er nødvendig for å sikre vannforsyningen til beboerne i nærområdet og hovedvannlednings infrastrukturen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt oktober 2017
 

Hvorfor oppgraderer vi?

Det er to vannledninger sammen med en spillvannsledning som legges i veigrøft. Den ene (160mm) vannledning og spillvann skal forsyne nytt boligfelt (Solligrenda) med vann samtidig som spillvann skal pumpes fra feltet og tilbake i eksiterende infrastruktur i Arntjordet. Den andre Vannledningen(355mm) er en del av hovedvannlednings infrastrukturen og den skal kobles på sjøledning som skal legges fra sør Troms øya over til fastlandet.

 

Hva skjer når?

 • Oppstarten på anleggsarbeidet juni 2017
 • Ferdigstillelse er sannsynlig innen oktober 2017  
Anleggstid:
 • Mandag til torsdag kl. 07.00-18:00.
 • Fredag er det normalt fri
 

Hvor?

P900517 - kart.jpg

 

Nærmere beskrivelse av arbeidene

Prosjektet omfatter levering og legging av VA-ledninger i Solstrandvegen. Totalt 1180 lm grøftetrasé. I grøftetraseen legges ca. 1960 lm vannledninger i dimensjoner fra ø160 til ø 355 mm. Ca. 600 lm spillvannsledninger med dimensjon ø 160 mm, og ca. 340 lm overvannsledninger med dimensjoner fra ø 160 mm til ø 600 mm. Det skal leveres og monteres 8 vannkummer der 3 stk. er prefabrikerte firkantkummer, 8 spillvannskummer, 5 overvannskummer og 7 sandfangskummer. I tillegg skal det etableres sluker og stikkledninger
VA-traseen etableres i Solstrandvegen. Annen utbygger skal etablere fortau, gatelys og kabelføringsanlegg langs Solstrandvegen på den aktuelle strekninga. Det må påregnes betydelige koordineringsarbeider og parallelt arbeid mot denne entreprenøren.
Etter at grøftearbeidene er sluttført skal veien bredde utvides, reetableres og ny asfalt skal legges.
 

Hvem jobber med dette?

 • Vann og avløp leder prosjektet (byggherre)
 • Entreprenør er TP maskin Finnsnes AS
 • Samarbeidspartnere er Troms kraft og PEAB eiendom
 

Kontakt oss

Vann og avløp v/prosjektleder: Inge H. H. Eikelmann, tlf. 99551505 epost; inge.heika.haetta.eikelmann@tromso.kommune.no