Slik søker du

Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen gjøres elektronisk

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. For barnehageåret 2017-2018 kan det søkes når skattemelding for 2016 er mottatt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Hvordan beregnes årsinntekt?

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 500 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med årsinntekt under 417 000 kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn født i  2013 og tidligere (tre siste år i barnehagen).
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 30 % av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For barnehageåret 2017-2018 blir det skattemelding for 2016.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 2 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV.
Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Tromsø kommune, Avdeling for utdanning, v/Olaug J. Susegg, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.