Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. 

I Tromsø kommune er sykehjemmene lokalisert på Tromsøya, Kvaløya og på fastlandssida. To av sykehjemmene er lokalisert i nær tilknytning til omsorgssenter med omsorgsboliger. 

Søk sykehjemsplass

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig. 

Det må foreligge et reelt behov for langtidsplass i sykehjem, hvor søker må ha behov for heldøgns omsorg. Alle andre tilbud skal være utprøvd før det tildeles langtidsopphold i sykehjem.

Søknadsskjemaet kan du også få ved å henvende deg til Servicetorget. Der kan du også få hjelp og veiledning til utfylling. Legeattest må vedlegges søknaden.

Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er tre uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.

Se Tildelingskontoret for mere informasjon.

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.