I Tromsø kommune er sykehjemmene lokalisert på Tromsøya, Kvaløya og på fastlandssida. To av sykehjemmene er lokalisert i nær tilknytning til omsorgssenter med omsorgsboliger.

På fastlandssida er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste lokalisert til Kroken sykehjem. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste er en del av et nasjonalt konsept. 

Langtidsplass i sykehjem er et varig botilbud for personer med heldøgns og helhetlig pleie- og omsorgsbehov.

Målgruppe

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Kriterier

Det må foreligge et reelt behov for langtidsplass i sykehjem, hvor søker må ha behov for heldøgns omsorg. Alle andre tilbud skal være utprøvd før det tildeles langtidsopphold i sykehjem.

Pris

Det betales vederlag for opphold i institusjon. Vederlaget fastsettes på grunnlag av  den enkeltes inntekt. Vederlagsberegningen er fastsatt i forskrift.

Tjenestetilbud

Tjenesten er et heldøgns boligtilbud som innbefatter en helhetlig pleie- og omsorgstjeneste.

Søknad

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Søknadsskjemaet kan du også få ved å henvende deg til Servicetorget. Der kan du også få hjelp og veiledning til utfylling. Legeattest må vedlegges søknaden.

Se Tildelingskontoret for mere informasjon.

Klageadgang

Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er tre uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.