For at barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte skal få rett hjelp til rett tid, er det viktig at familier, lærere, ansatte i barnehagene, naboer og venner kjenner til de tilbudene og mulighetene som finnes i Tromsø. Her finner du en oversikt over tilbud som finnes, og hvor man kan henvende seg.

Flere av tilbudene er beskrevet andre steder på ulike nettsider, men vi har valgt å lage en samlet oversikt her, slik at de som har behov for det raskt skal finne ut fram til tilbudet de har behov for.

På sida Tidlig interversjon (Helsedirektoratet) finner du informasjon som kan bidra til at veien fra bekymring til handling gjøres kortere og lettere for ansatte i ulike instanser som ser et begynnende problem hos barn og unge.

På sida Tverrfaglig arbeid overfor barn og unge finner du informasjon om Tidlig innsats overfor barnehagebarn og International Child Development Program (ICDP) som er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. 

Øvrige tiltak for barn og unge i Tromsø (DOC) (PDF)

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Se fullstendig utlysning med nærmere informasjon, rundskriv, veileder og søknadsskjema her.

Kontaktperson: Jonny Røsok Hanssen, telefon 930 54 831

 

Kommunale tilbud

Barneverntjenesten
Lov om barneverntjenester sitt formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnevernvakta
Arbeidsoppgavene til Barnevernvakta er å hjelpe familier med barn og ungdom i krise. Barnevernvakta er hovedansvarlig for barneverntjenestens akuttberedskap.

Familiens hus med Åpen barnehage
Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Åpen barnehage er et møtested for barna (0-6 år) og deres foreldre/omsorgspersoner.

Habilitering for barn og unge 0-18 år
Våre fysio- og ergoterapeuter reiser ut og kan hjelpe deg der du bor, i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen eller du kan komme til behandlingslokalene våre.

Helsestasjonene
Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn og ungdom.

Helsestasjon for ungdom
Et gratis tilbud til ungdom mellom 13-20 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Til helsestasjon for ungdom kan en komme med de fleste ting, store eller små problemer.

Forsterket helsestasjon
Forstekret helsestasjon er et lavterskeltilbud til gravide- og eller småbarnsfamilier der det har vært, eller er et rusproblem hos mor eller far. Vi hjelper foreldrene med å forebygge rusbruk (herunder også alkohol), som kan skade barnet i svangerskapet eller skade barns oppvekstvilkår.

Koordinerende team
Koordinerende team skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT
PPT skal yte tjenester til førskolebarn med særskilte vansker/opplæringsbehov, barn/unge i grunnskolen med tilsvarende behov og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Tvibit
Tvibit er et kultur- og prosjekthus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år.

Utekontakten
Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år. Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk.

Andre tilbud

Alarmtelefonen

Barn av rusmisbrukere
Organisasjonen Barn av rusmisbrukere-BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre, som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Med rusbruk mener vi rusmidler som alkohol, narkotika og medisiner/tabletter.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN i Tromsø har tilbud til for barn og ungdom mellom 0 og 18 år og deres foreldre/familier.

Familievernkontoret
Familievernkontoret gir tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Kirkens bymisjon
Kirkens bymisjon har ulike tilbud til familier som trenger litt ekstra hjelp.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
SMISO er et tilbud for personer som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep, pårørende og personer som møter utsatte i jobbsammenheng.

Tromsø Røde Kors
Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp på biblioteket i byen tirsdag-torsdag hver uke, og har i tillegg en rekke andre omsorgstilbud.