Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 05 78
E-post

Åpningstid kundemottak mandag til fredag
Kl 1000 - 1400
Ut over denne åpningstid gjøres henvendelser til Hjemmetjenesten

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefonliste til ansatte/saksbehandlere

Enhetsleder: Åshild Moen
E-post: ashild.moen@tromso.kommune.no
Telefon: 950 89 166

Organisering og saksbehandling

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester?

Se skjema for hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, pratisk bistand og opplæring, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, kortidsopphold i institusjon, rehabiliteringsopphold, langtidsopphold i institusjon/sykehjem, arbeid og aktivitetstilbud, fyioterapi, ergoterapi og individuell plan.

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester (DOC) (PDF)
 

Egenandeler

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 
Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stilt garanti for oppholdet. Se helse- og omsorgstjenesteloven
 
Skjema: 

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder også for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Kan du tenke deg å bli støttekontakt eller privat avlaster?

Tildelingskontoret søker etter oppdragstakere som avlastere og støttekontakter til brukere i alle aldersgrupper, med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov.

Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb, studie, uføretrygd, for spreke pensjonister etc.

Søknad: Her laster du ned søknad om å få jobbe som støttekontakt i Tromsø kommune (DOC) (PDF). Du kan også kontakte Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Ønsker du å bli støttekontakt?
Oppdragene vil variere ut ifra brukers behov for meningsfulle fritidsaktiviteter, ulike kulturopplevelser, tur i skog og mark, hjelp til introduksjon på nye arenaer, hjelp til sosialisering etc. Oppdraget skjer på timebasis noen timer pr uke; på dagtid eller ettermiddag/kveld, både ukedag og helg, dette avtales nærmere med den enkelte bruker/familie.

Ønsker du å bli privat avlaster?
Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, kanskje dette er noe for deg/dere. Oppdragene varier etter brukers behov og kan gis som time- og/eller døgn-/helgeavlastning. Avlastningen utføres fortrinnsvis hjemme hos privat avlaster eller i tjenestemottakers hjem. Privat avlaster yter nødvendig hjelp og tilsyn til omsorgstrengende.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Tildelingskontoret ved Ann-Kathrin Larsen telefon 974 28 197.

Søknad med attester og referanser sendes Tildelingskontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller sendes på e-post til tildeling.post@tromso.kommune.no


Søknader behandles fortløpende

  • Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlastere. Innsendte søknader vurderes fortløpende.
  • Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk.
  • Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Tromsø kommune.
  • Politiattest kreves for enkelte oppdrag før avtale inngås.

Søknadene behandles fortløpende. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Kan jeg velge privat leverandør?

I Tromsø er det fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Det betyr at du som bruker kan velge mellom Hvordan velge leverandør av hjemmetjeneste