Basert på norsk statistikk bruker en gjennomsnitts husholdning cirka 200 liter vann per person i døgnet. I tillegg til dette kommer lekkasjer, sløsing, hagevanning og annet vannbruk.

Et viktig moment i vannforsyningen er en sikker, kontinuerlig leveranse. Det betyr at de periodene der du som forbruker er helt uten vann skal holdes på et minimum. Vann og avløp har derfor en målsetning om at ingen skal være uten vann i mer enn 12 timer i forbindelse med planlagte (varslede) avbrudd i forsyningen. For uforutsette tilfeller er denne grensen satt til seks timer.

Dersom disse fristene skulle bli passert, vil Vann og avløp treffe tiltak for å sikre at abonnenten får vann på andre måter.

Det er også viktig at det vannet som kommer frem til deg som forbruker holder en så god kvalitet som mulig. For å sikre dette, tar vi prøver av både råvann (ved kilden) og rent vann (på ledningsnettet) hver uke. Disse prøvene blir sendt til akkreditert laboratorium for analyse, og Mattilsynet har tilsynsansvaret med prøver og prøveresultater. Alle prøvene blir vurdert i forhold til grenseverdier definert av Folkehelsa.

 

Tilknytning


Som hovedregel skal alle boliger og virksomheter tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Unntakene finnes der hvor det vil innebære urimelig store kostnader å gjennomføre tilknytningen.

Alle nye tilknytninger og andre søknadspliktige VA-tiltak skal godkjennes av Vann og avløp, Tromsø kommune. Godkjent VA-søknad vedlegges byggesøknad og/eller gravesøknad. Tilkoblingen foretas gjennom autorisert rørlegger.

Mer om saksgangen rundt tilkobling til offentlig vann- og avløp, samt andre forhold vedrørende arbeid tilknyttet dette, finner du under siden VA-søknad og VA-melding/VA-ferdigmelding

Mer om dine rettigheter og plikter som abonnent finner du i på siden om Tilknytnings- og abonnementsbestemmelser

Om andre bestemmelser i tilknytning til offentlig vann og avløp finner du under Lover, forskrifter og andre bestemmelser.
 

Tilkobling/Graving Tilknytnings- og abb.bestemmelser Gebyrer og kostnader