Det tildeles årlig kr. 500 000 til frivillige tiltak som forebygger sosiale problemer eller støtter opp om sosialt - og økonomisk vanskeligstilte personer eller grupper.Fordelingen skjer av byrådet.

Formål
Bidra til å initiere nye tiltak, samt støtte opp om det generelle frivillige sosiale arbeidet som skjer i kommunen.Tilskuddet har i hovedsak som formål å forebygge sosiale problemer eller støtte opp om sosialt – og økonomisk vanskeligstilte personer eller grupper. Tilskuddet har til hensikt å øke livskvaliteten slik at målgruppen kan får en mer meningsfylt tilværelse alene eller med andre.

Hvem kan søke
Enkeltpersoner, organisasjoner, lokale lag, foreninger og prosjekter som bidrar til formålet kan søke.Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den frivillige innsatsen og i hvilken grad dette kommer målgrupper/ prosjekter/tiltak til gode. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den frivillige innsatsen og i hvilken grad dette kommer målgrupper/prosjekter/ tiltak tilgode.

Her kan du søke om tilskudd


Søknadsfrist 1. desember
Søknadsfristen må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Regnskap og rapport fra siste år skal vedlegges søknaden. Revisjon av beløp over kr. 20 000.

Vilkår for utbetaling av tilskudd
  • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
  • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales. Dersom det er endringer skal det gis tilbakemelding.
  • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak.  Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
  • I de tilfeller det gis tilsagn om underskuddsgaranti, betales det ut etter de retningslinjer som fremgår (se større kunstformidlingstiltak).
  • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Her finner du mere informasjon om ledsagerbevis

Kontaktperson
Rådgiver Jan H. Hermansen
Telefon: 77 79 04 42 / 901 73 248