I avsnittene under finner du informasjon om de ulike tilskuddsordningene som finnes innenfor kultur og idrett, nærmiljø og frivillighet. 

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd. 

Søknadsfrister
1. desember er søknadsfristen for tilskudd for påfølgende år. Søknadsfristen må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. 

Tilskuddsordningene "Frivilligmillionen" og" nærmiljø og frivillighet" har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende hele året.

Utbetaling av tilskudd - vilkår for utbetaling

Tilskuddssøknadene blir behandlet i kultur-, idrett- og friluftskomiteen og deretter i formannskapet. Dette betyr at svarbrev sendes ut i slutten av mars. 
 
Vilkår for utbetaling
 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak. Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
 • Videre skal man godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for rekruttering og inkludering av deltakere fra andre land, og som er åpne for alle nasjonaliteter og livssyn, vil kunne få særskilt støtte fra de midlene som er avsatt til inkludering. I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle, er ivaretatt.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Det innebærer at ledsagere for funksjonshemmede får komme gratis inn på arrangementer i alle kommuner og på alle steder hvor ordninga er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museer, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper. 

Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homifile, bifille og transseksuelle. Der heter det at Tromsø kommune skal:

 • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnllag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

 • Støtte tiltak/arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet.

Anke – klageadgang
I henhold til forvaltningsloven har søkere klageadgang på vedtak om tilskudd. Klageutvalget i Tromsø kommune er klageinstans. Klagefrist er tre uker fra søkeren har
mottatt melding om vedtaket, og klagen må stiles til den instans som har gjort vedtaket.

Tilskudd til nærmiljø og frivillighet

Midler til nærmiljø og frivillighet skal stimulere til samhandling mellom kommunen og innbyggere om lokale tiltak og lavterskeltilbud som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene. Tilskudd kan brukes til delfinansiering av utstyr og anlegg, arrangementer og aktiviteter, og kan søkes av lag og foreninger, lokale ildsjeler og frivillige og av kommunale tjenester.

Det er ingen fast søknadsfrist. 

Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - Frivilligmillionen

Over Frivilligmillionen gis det tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid. Lag, foreninger og andre aktører kan søke om midler til aktiviteter og arrangementer basert på frivillig innsats som styrker kultur, idrett og fritidstilbud til barn og unge. Barn og unges medvirkning vektlegges.

Det er ingen fast søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende.

Søknaden sendes Kultur og idrett, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Kriterier for tilskudd
 • Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker)
 • Lag og foreninger, FAU, elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott!
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle
 • Tiltaket skal være rusfritt
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig

Tilskudd til musikkorps

Generell støtte til drift av korpsene og bidra til økt rekruttering av barn og unge. Ved tildeling vektlegges antall medlemmer som er barn og ungdom. Vi ber om at det oppgis antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år samt medlemmer over 20 år.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen kunst, litteratur, musikk, film, scenekunst/dans og evt tverrfaglige prosjekt. 

Tilskudd til diverse kulturformål

Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film, amatørteater for barn og unge, fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og markerings- og kulturdager innen amatørkulturen.

Det gis tilskudd til

 • Arrangementer, prosjekter og andre tiltak innen hele kulturfeltet.
 • Utstillinger, forestillinger og konserter m.m. som har et avtalt arrangementsopplegg på institusjoner, skoler, samfunnshus og lignende i kommunens distrikt vil kunne få turnestøtte.

Tilskudd til idrett

Innenfor idrett er det tre tilskuddsordninger
 • Investeringer i private idrettsanlegg - Ordningen gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg kan søke. Tilskudd til nærmiljøanlegg (balløkker, skilekeanlegg og lignende) søkes over egen tilskuddsordning.
   
 • Drift av private idrettsanlegg - Ordningen gjelder drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger. Idrettslag og foreninger som eier og driver egne idrettsanlegg kan søke. Driftsregnskap fra foregående år skal vedlegges søknaden.
   
 • Innkjøp av idrettsutstyr - Ordningen gjelder kjøp av nødvendig idrettsutstyr for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede. Lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede kan søke.

Tilskudd til lokale kulturbygg og kulturarenaer

Formålet er å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet

Det gis støtte til

 • Investeringer og rehabilitering av hus
 • Opprusting av uteområder, samt
 • Innkjøp av utstyr til forsamlingshus/kulturbygg.
Organisasjoner som er eiere av forsamlingshus av ulike typer kan søke.

Krav til søknaden/kriterier for tildeling
 • Planer for utbygging
 • Målgruppe og aktivitet (for hvem, for hva)
 • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad
 • Driftsplan for bygget, inkludert inntekter (satser for utleie m.v.)
 • Gjennomføringsplan

I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle er ivaretatt.  Mer informasjon om universell utforming finner du på Universell utforming

Tilskudd til kulturvern

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle og komme allmennheten til gode.

Det gis tilskudd til
 • Vern, sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.
 • Dokumentasjon, publikasjon og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.
Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner og frivillige. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte.