Generell informasjon om tilskuddsordninger

Tromsø som åpen, raus og inkluderende kommune
Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for rekruttering og inkludering av deltakere fra andre land, og som er åpne for alle nasjonaliteter og livssyn, vil kunne få særskilt støtte fra de midlene som er avsatt til inkludering.

Universell utforming: I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle, er ivaretatt. 
 

Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Det innebærer at ledsagere for funksjonshemmede får komme gratis inn på arrangementer. Personer med ledsagerbevis kan benytte beviset i alle kommuner og på alle steder hvor ordninga er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museer, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper. Les mer om ledsagerbevis.

Fremme toleranse
Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homifile, bifille og transseksuelle. Der heter det at Tromsø kommune skal:

 • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnllag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.
 • Støtte tiltak/arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet.
 

Vilkår for utbetaling

 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak. Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
 • Videre skal man godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.
Anke – klageadgang
I henhold til forvaltningsloven har søkere klageadgang på vedtak om tilskudd. Klageutvalget i Tromsø kommune er klageinstans. Klagefrist er tre uker fra søkeren har
mottatt melding om vedtaket, og klagen må stiles til den instans som har gjort vedtaket.
 

Stipender og priser
Tromsø kommune deler også ut stipender og priser

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddssøknadene skal iår først behandles i kultur- idrett -og friluftskomiteen og deretter i formannskapet. Dette betyr at vi iår vil kunne gi svarbrev i slutten av mars. Vi beklager at det vil ta noe tid før svar vil foreligge.

Elektronisk søknadsskjema og frister

Tromsø kommune har tatt i bruk elektronisk søknadsskjema som skal brukes når det søkes tilskudd.

Søknadsfrister
1. desember for tilskudd for påfølgende år. Søknadsfristen må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. Frivilligmillionen har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende hele året.

Tilskudd til nærmiljø og frivillighet

Midlene skal stimulere samhandling mellom kommunen og innbyggere om lokale tiltak og lavterskeltilbud som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene. Tilskudd kan brukes til delfinansiering av utstyr og anlegg, arrangementer og aktiviteter, og kan søkes av lag og foreninger, lokale ildsjeler og frivillige og av kommunale tjenester.
Det er ingen fast søknadsfrist.

Bruk elektronisk søknadsskjema.

Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - Frivilligmillionen

Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid

Over Frivilligmillionen gis det tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid. Lag, foreninger og andre aktører kan søke om midler til aktiviteter og arrangementer basert på frivillig innsats som styrker kultur, idrett og fritidstilbud til barn og unge. Barn og unges medvirkning vektlegges.

Det er ingen fast søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. Søknaden sendes Kultur og idrett, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Kriterier for tilskudd
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker).
 • Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter.
 • Lag og foreninger, FAU, elevråd mv, foreldregrupper, ungdomsinitiativ m.v. kan søke. Samarbeid mellom flere er flott.
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle.
 • Tiltaket skal være rusfritt.
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig.

Tilskudd til musikkorps

Formål
Generell støtte til drift av korpsene og bidra til økt rekruttering av barn og unge.

Krierier for tildeling
Ved tildeling vektlegges antall medlemmer som er barn og ungdom. Vi ber om at det oppgis antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år samt medlemmer over 20 år.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen kunst, litteratur, musikk, film,  scenekunst/dans og evt tverrfaglige prosjekt. 

Tilskudd til diverse kulturformål

Formål
Stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film, amatørteater for barn og unge m.m., fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og markerings- og kulturdager innen amatørkulturen.

Det gis tilskudd til

 • Arrangementer, prosjekter og andre tiltak innen hele kulturfeltet.
 • Utstillinger, forestillinger og konserter m.m. som har et avtalt arrangementsopplegg på institusjoner, skoler, samfunnshus og lignende i kommunens distrikt vil kunne få turnestøtte.

Tilskudd til idrett

Innenfor idrett er det tre tilskuddsordninger:
 
Investeringer i private idrettsanlegg
Ordningen gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg.
 
Hvem kan søke: Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg.Tilskudd til nærmiljøanlegg (balløkker, skilekeanlegg og lignende) søkes over egen tilskuddsordning.

Drift av private idrettsanlegg
Ordningen gjelder drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger.

Hvem kan søke: Idrettslag og foreninger som eier og driver egne idrettsanlegg. Driftsregnskap fra foregående år skal vedlegges søknaden.

Innkjøp av idrettsutstyr
Ordningen gjelder kjøp av nødvendig idrettsutstyr for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede.

Hvem kan søke?
Lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede.

Tilskudd til lokale kulturbygg og kulturarenaer

Formål
Sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet

Det gis støtte til

 • Investeringer og rehabilitering av hus
 • Opprusting av uteområder, samt
 • Innkjøp av utstyr til forsamlingshus/kulturbygg.
Hvem kan søke?
Organisasjoner som er eiere av forsamlingshus av ulike typer.

Krav til søknaden/kriterier for tildeling
 • Planer for utbygging
 • Målgruppe og aktivitet (for hvem, for hva)
 • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad
 • Driftsplan for bygget, inkludert inntekter (satser for utleie m.v.)
 • Gjennomføringsplan

I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle er ivaretatt.  Mer informasjon om universell utforming finner du på Universell utforming

Tilskudd til kulturvern

Formål
Fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle og komme allmennheten til gode.

Det gis tilskudd til
 • Vern, sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.
 • Dokumentasjon, publikasjon og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.
Hvem kan søke?
Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner, frivillige m.v. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte.

Tilskudd til flerkulturelle tiltak

Målsettingen med tilskuddsordningen er å bidra til å skape møteplasser og aktiviteter hvor flyktninger og innvandrere deltar i lokalsamfunn gjennom ulike kulturelle og idrettslige aktiviteter. Aktivitetstilskudd skal hjelpe flyktninger og innvandrere til å bygge nettverk og skape trivsel og tilhørighet i lokalsamfunn. Tromsø kommune oppfordrer lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd.

Type aktiviteter
Kulturutveksling mellom lokalsamfunnet og innvandrere, konserter, dansekurs, forestilling, teaterkurs, filmkurs, kunstneriske aktiviteter, fysiske aktiviteter og friluftsaktiviteter.

Hvem kan søke tilskudd?
Lag, foreninger, frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og andre.

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDis midler).

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 20. februar

Formål

Formålet med driftstilskudd til lokale invandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolknignens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Målsettingen med tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. 

Tromsø kommune oppfordrer alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke. Kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk kan være noen eksempler på slike tiltak.