Fakta om barnehagen

Tomasjordneset barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Den består av fire baser, og er godkjent for totalt 78 barn i alderen 0-6 år. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 6 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 312,4m2. Det er lett adkomst for både bil og buss (rute 20) til barnehagen.

Barnehagens satsningsområde

Fastlandet Nord barnehager har temaet Vennskap som sitt satsningsområde til og med 2017. Vår målsetting er at alle barna skal få oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø, som skal være basert på vennskap og gode relasjoner. Dette gjør vi blant annet ved å:
  • Etablere gode relasjoner til barna
  • Fremme leken og utvikle det sosiale samspillet
  • Være etiske rollemodeller for barna
  • Utvikle barnas sosiale ferdigheter (for eksempel selvfølelse, empati, selvkontroll), for å forebygge og hindre krenkende atferd mot andre.
For å nå våre målsettinger har vi satt i verk noen tiltak som skal fremme og gi vennskapet en sentral plass i barnehagen:

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.

Kulturelt mangfold i barnehagen
Vår enhet har nettopp avsluttet et prosjekt som har hatt som målsetting å gi personalet ny kunnskaper og holdninger, som skal bidra til å skape et inkluderende miljø for de flerkulturelle familiene i barnehagen. Dette ser vi på som en forutsetning for å kunne skape et nært og godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Trivselspatruljen
Trivselspatruljen er et program for økt aktivitet og inkludering i barnehagen og skal:
  • Gi økt og mer variert lek både ute og inne
  • Bygge vennskap
  • Hindre konflikter
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle barn
  • Øke barnas lekekompetanse
Det er førskolebarna som er Trivselspatruljen i barnehagen. Alle ansatte får opplæring i regi av Trivselsprogrammet, mens førskolebarna får lekekurs som forbereder dem til oppgaven. Trivselspatruljens oppgave er å sette i gang ulike lekeaktiviteter for alle barna og personalet i barnehagen.


De utrolige årene (DUÅ)
Vi arbeider etter er atferdsprogram kalt De utrolige årene. Programmet har fokus på å bygge gode relasjoner mellom både barn og voksne. Vi har gode kunnskaper i hvordan man kan legge tilrette for barns læring, forebygge konflikter og håndtere eventuelle atferdsutfordringer hos barn.

Personalet arbeider bevisst gjennom veiledning med å heve barnas kompetanse inneforulike felt. Det kan være både emosjonelle og sosiale ferdigheter for eksempel være tålmodighet, selvbeherskelse, følelser og så videre. Ros er en viktig del av DUÅ og barna roses masse for ønsket atferd. Som en form for forsterkning av rosen kan vi også bruke enkle belønningssystemer.

Kunstutstillingen

Hver vår arrangerer barnehagen en kunstutstilling. Den er en viktig del av vårt pedagogiske arbeid, og vi legger stor vekt på prosessen frem til det ferdige kunstverket. Vi har også fokus på å gi barna stor medbestemmelse i valg av materialer, uttrykksformer og teknikk. For å stimulere til barnas kreativitet og skaperglede blir det også lagt vekt på å skape gode og lystbetonte arbeidsprosesser for barna. I år har vi vært så heldig å få til et samarbeid med universitet, som bidrar med å veilede oss på ulike teknikker, presentasjon av ferdige produkter og gitt oss masse ny inspirasjon til utstillingen.

Samarbeid med foreldre

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Er godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalget (SU) og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr. år, en på høsten og en på våren, og ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter: Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni, hvor målet er å legge til rette for en god oppstart.

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk, slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalget (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. § 4, Lov om barnehager). SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. SU består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene blir valgt på foreldremøtet/foreldrerådsmøtet.


 
  •