Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tromsøpakke 3


Oppgradering av Stakkevollveien er et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter gjennom Tromsøpakke 3.

Åpent informasjonsmøte 
Stakkevollvegen fra Hansjordnesbukta til Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens veg skal etableres med egne kollektivfelt for
buss i hver retning. Sykling er prioritert med eget sykkelfelt, og det er i tillegg gangfelt på begge sider. Tema for møtet er overordnet informasjon om ny vegløsning, status og fremdrift og kontaktpunkter for videre informasjon.
Tid: torsdag 4. februar kl. 19.00
Sted: kommunestyresalen, rådhuset
 
Stakkevollvegen mot Neumann bygg.
Stakkevollvegen mot Neumann bygg.
Stakkevollvegen mot politistasjonen.
Stakkevollvegen mot politistasjonen.
Stakkevollvegen ved Rema 1000.
Stakkevollvegen ved Rema 1000.
Stakkevollvegen ved Trofi.
Stakkevollvegen ved Trofi.
Stakkevollvegen fra Trofi mot sentrum.
Stakkevollvegen fra Trofi mot sentrum.

Om prosjektet

Forprosjektet ble enstemmig vedtatt av Tromsø kommunestyre 18. februar 2015. For nærmere detaljer last ned hele forprosjekrapporten. Forprosjektet er utarbeidet av Asplan-Viak. 
Oppgradering av Stakkevollveien er et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter gjennom Tromsøpakke 3. Stortinget vedtok i juni 2012 videreføring av ordningen med innkreving av lokal drivstoffavgift (Tromsøpakke 3, trinn 1) i en fireårsperiode fra og med august 2012 til og med juli 2016. Prosjektet er finansiert med 92 mill.kr. gjennom drivstoffavgiften og 20 mill.kr. fra Tromsø kommune, samt med-finansiering gjennom utbyggingsavtaler knyttet til aktørene langs traseen.
Premisser for prosjektet er bl.a. gitt gjennom kommunedelplanen for Stakkevollveien, som skal legge til rette for at området utvikles som en ny bygate med boligbygging og ny næringsvirksomhet.


Oppgradering av Stakkevollvegen

Tromsøpakke 3.jpg.pngProsjektet går ut på å legge bedre til rette for busser, syklister og fotgjengere langs Stakkevollvegen, fra rundkjøring i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens veg i nord. Forprosjektet ble noe endret gjennom prosessen, og vedtaket 18.2.15 danner grunnlag for videre detaljprosjektering og utforming av vegen. Det har vært sterkt ønskelig å etablere en sykkelvei som er fysisk adskilt fra kjørevei. Samtidig er det kommet fram et behov for etablering av gjennomgående kollektivfelt i begge retninger for å oppnå et oversiktlig kjøremønster, samt optimal flyt for bussene. Foreslått løsning ivaretar både buss, bil, gående og syklende slik:  

 • 4 felts kjørevei med ett felt for busser og ett felt for biler i hver kjøreretning.
 • Gangvei 1,5 m bredde og sykkelvei 2,5 m bredde på vestsiden av Stakkevollveien, adskilt fra hverandre med nedsenket kantstein.
 • Gangvei og sykkelvei skal være adskilt fra kjørevei med rabatt.
 • Fortau på østsiden 2,5 m bredde
 • Venstresvingefelt i de 6 lyskryssene.
 • 2,0 m breddeutvidelse i alle lyskryss for etablering av trafikkøy for kryssende fotgjengere
Se detaljert kart:
Trykk her for å laste ned kart hvor du kan å zoome deg ned til den enkelte eiendom/vei og kryssløsninger etc.
I dette kartet ligger det også tegnforklaringer nede til høyre. 
 

Hva skjer når?

Detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen vil vedtas av kommunestyret før årsskiftet. En del merknader i høringsrunden har medført forsinkelser i tidligere fremdriftsplan. Flere andre prosesser, både erverv og utlysning av entreprise er avhengig av vedtatt reguleringsplan.
 • Prosessen med grunnerverv må kobles mot vedtatt detaljreguleringsplan når denne foreligger.
 • Utlysning entreprise okt/nov 2015
 • Innstilling entreprenør januar 2016
 • Anleggsstart februar 2016
 • Anleggsperiode må påregnes til ca. 2/2,5 år. 

Slik blir kryssene

Her er en illustrasjon som viser hvordan fortau, kollektivfelt og toveis sykkelfelt skal løses i kryssene. Her vises også trafikkøy/rabatt og holdeplass for buss.
Kryss.jpgB101_Oversiktstegning.pdf

Spørreundersøkelse

Alle som bor ved Stakkevollvegen eller eier eiendommer der har blitt spurt om prosjektet. Her kan du se oppsummering av resultatet: