Hovedmål

Hovedmål
I Tromstun barnehage vil vi at alle barn skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede. Alle barn skal bli sett, hørt og møtt av lyttende og annerkjennede voksne, som gir barna forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.
 

Satsingsområde

Vårt satsningsområde er sosial kompetanse hvor vi vektlegger samspill og vennskap. Barna tilbringer stor del av sin tid i barnehagen og barnehagen vår skal preges av å ha gode og varme relasjoner som tjener barnets aller beste. Høsten 2015 startet vi med "Være sammen", som er et kompetanseløft for tidlig innsats, sosial kompetanse og endringsarbeid i barnehage.  Det er et program som retter seg mot barna, voksne og foreldre i barnehagen. 

Les mer om "Være sammen" her 

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler:
Det tilbys foreldresamtaler minimum 2 ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter:
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU):
Samarbeidsutvalget er et rådgivende,  kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet.
 

Samarbeid med UIT

Vi startet høsten 2015 samarbeid med UIT hvor fokuset har vært kursing av ansatte i fysisk aktivitet og kosthold. Vi følger nasjonale anbefalninger for anbefalt fysisk aktivitet i lek eller annen aktivitet hver dag. Vi har mange ulike arenaer som stimulere til fysisk aktivitet som er allsidig og lystbetont f.eks. stort og variert uteområde, gymsal 1 gang pr.uke og skogen.
Vi forholder oss til Helsemyndighetens retningslinjer om kosthold i barnehagen, som skal bidra til at barn får det beste utgangspunktet for god helse, utvikling og læring. Vi er i tillegg en «5 om dagen» barnehage som serverer frukt og grønnsaker til måltider, og feirer sunne bursdager.