Legging av sjøledning, Hamna 2000
Legging av sjøledning, Hamna 2000

 
Vann og avløp byggearbeider
 

Utbyggingsprosjekter
Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter der hvert prosjekt har én leder. Prosjektlederen har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av oppdraget.

Dette innebærer blant annet:

- Planlegge gjennomføringen av prosjektet.
- Utarbeide og revidere kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet.
- Engasjere eksterne rådgivere til å gjennomføre den tekniske planleggingen av prosjektet.
- Holde oversikt over og styre prosjektet med tanke på økonomi og framdrift.
- Drive kvalitetssikring gjennom hele prosjektet.
- Lede forhandlinger med entreprenører, samt kontrahere entreprenører for utførelse i marka.
- Eventuelt engasjere ekstern byggeleder for oppfølging i byggetida.
- Prosjektavslutning med blant annet regnskapsavslutning.

Ved utbyggingsenheten har vi til en hver tid rundt 40 store og små prosjekter som er i gang i forskjellige faser, noen under planlegging og noen under utførelse.