Plan og utbygging er en av fire avdelinger ved Vann og avløp, med for tiden 11 ansatte. Enheten har ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring de fleste investeringer innen vann- og avløp i Tromsø kommune.

Totalansvaret innebærer ansvar fra A til Å, dvs. fra prosjektet er i sin spede fødsel og til det endelige resultatet overleveres til de respektive driftsavdelingene.

Utbyggingsprosjekter

Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter der hvert prosjekt har én leder. Prosjektlederen har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av oppdraget.

Dette innebærer blant annet:

  • Planlegge gjennomføringen av prosjektet
  • Utarbeide og revidere kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet
  • Engasjere eksterne rådgivere til å gjennomføre den tekniske planleggingen av prosjektet
  • Holde oversikt over og styre prosjektet med tanke på økonomi og framdrift
  • Drive kvalitetssikring gjennom hele prosjektet
  • Lede forhandlinger med entreprenører, samt kontrahere entreprenører for utførelse i marka
  • Eventuelt engasjere ekstern byggeleder for oppfølging i byggetida
  • Prosjektavslutning med blant annet regnskapsavslutning.

Vi har til en hver tid rundt 40 store og små prosjekter som er i gang i forskjellige faser, noen under planlegging og noen under utførelse.

Pågående vann- og avløpsprosjekter