Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

​Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Troms (USHT) skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning nr.2 2017.pngog implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.
 
Alle utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge har felles nettside utviklingssenter.no

Fagnytt i nord utgis av USHT Troms og Senter for omsorgsforskning Nord.
 

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow Mobakken  
toril.b.mobakken@tromso.kommune.no                                          
Tlf.: 777 91 3 04/ 480 34 599 
Leder USHT Troms 
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 
Kirsti Hagen  Kirsti Hagen
kirsti.hagen@tromso.kommune.no
Tlf.: 901 14 969
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 

Bilde Elisabet SausjordElisabet Sausjord
elisabet.sausjord@tromso.kommune.no
Tlf.: 456 38 074
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen


 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
Tlf.: 907 32 983
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 KrokelvdalenKine.pngKine Nordmo-Stykket
kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no 
Tlf.:90524507
Prosjektleder USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Fagkonferanse og kurskvelder -"Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandlingen" 3., 11. og 18.10.17
samh. legemidler.png
Det inviteres til fagkonferanse for leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune og spesialisthelsetjenesten 3. oktober 2017 og to kurskvelder 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men åpent også for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjør til sammen et klinisk emnekurs for allmennmedisin (15 t). Målet er å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. 
 
Påmelding og program


Sett av datoene 19.- 21.9. 2017 til Demensdagene i Tromsø

Demensdagene i Tromsø_liggende

Demensdagene i Tromsø 2017 har valgt "Yngre personer med demenssykdom" og "Å få en diagnose" som årets tema. Gjennom foredrag og filmer ønsker vi å sette fokus på temaene. Arrangementene vil i hovedsak bli holdt på Tromsø Bibliotek og Verdensteatret. Det vil være foredrag og filmer, i tillegg til en informasjonsstand som er betjent av helsepersonell og andre ressurspersoner hver dag fra kl. 12.00 – 17.00

Program 


Metodebok ernæringskurset "Godt kosthold er god omsorg"Metodebok Godt kosthold er god omsorg.png

USHT utviklet i perioden 2013 – 2016, i samarbeid med 
Tromsø kommune, et læringsprogram om kosthold og ernæring beregnet på ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Opplæringen skjer på avdelingen. Læringsprogrammet benytter seg av nanolearing, en metode som gjør at læringstoffet distribueres til ansattes e-poster i en periode på åtte uker. Parallelt med dette skal man i avdelingen stimulere til refleksjon, diskusjon og forbedringsarbeid. Det er nå laget en metodbok til kurset som viser hvordan programmet tenkes brukt. Læringsprogrammet er gratis for alle kommuner i Troms ut 2020.


Rapport kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgangtverrfaglig legemiddelgjennomgang.png

Rapporten viser resultatet av prosjektet Kvalitetssikring av tverrfaglig 
legemiddelgjennomgang
som ble gjennomført  2015 - 2016 i Balsfjord 
og Tromsø kommune. Prosjektet ble gjennomført som et læringsnettverk
med tre samlinger. Til sammen 39 arbeidsgrupper deltok. Det ble
gjennomført 260 tverrfaglige legemiddelgjennomganger;195 i
sykehjem og 65 i hjemmetjeneste. 
 


ABC- psyiske sykdommer hos eldre
ABC psykiske sjukdomar hjå eldre2.jpg
Den 27. april arrangerte USHT det første fagseminaret i ABC 
Psykiske sykdommer i eldre år. 90 deltakere fra Balsfjord,
Karlsøy og Tromsø møtte opp. De fekk ei flott innføring i tema
angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser i eldre år ved
psykologispesialist Fredrik Pedersen, Alderspsykiatrisk seksjon, UNN.


Rapport fra undersøkelse om forberedende samtaler i sykehjem og hjemmetjeneste

førebuande samtale.pngUSHT Troms gjorde i 2015 /2016 en undersøkelse hvor de kartla dagens praksis knyttet til forberedende samtaler i sykehjem og hjemmesykepleie i Tromsø kommune. Det er viktig at helsepersonell tar initiativ til å samtale med pasient og pårørende om døden for at de skal kunne påvirke hvordan siste del av livet skal være. Funn fra undersøkelsen viser at hjemmesykepleien i liten grad praktiserte forberedende samtaler. På sykehjem var det mer vanlig, men som oftest sammen med pårørende uten at pasienten var til stede.
Rapporten gir anbefalinger i forhold til forbedring av arbeidet som gjøres.  

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til åHandlingsplan 2017.png sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
  • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
  • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
  • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Felles nettside for alle Utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge www.utviklingssenter.no 

Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen

USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to bilde fra Vårkonferansen konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

 

Frie midler

Prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms
Modellen ”Frie midler” ble utformet for å fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen. Modellen innebærer at helsepersonell og andre kan søke ”Frie midler” for å gjennomføre Utfordring1.jpgfagutviklingsprosjekter ut fra utfordringer de møter i hverdagen. Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet som gis i tjenesten. Modellen er enkel med stort potensiale for praksisnær fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Tar du utfordringen?
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" er 15.11. 2017

Retningslinjer    
Søknadskjema

Kurs 
Før søknaden om Frie midler skrives, kan man få opplæring i hvordan planlegge prosjekt samt hvordan skrive prosjektsøknad
24.10.2017: Gøy å jobbe i fagprosjekt - veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 

Mottakere av Frie midler får opplæring i prosjektarbeid, som en del av konseptet. Her får man opplæring i hvordan jobbe med prosjekter samt mulighet for erfaringsutveksling med andre som jobber med prosjekter. 
26.01.2017: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
31.10.2017: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"
 
 

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Rapporter
Håndbøker / veiledere 
Arkiv Fagnytt i Nord

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt cecilie.juul@tromso.kommune.no  
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15