Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Fagnytt i Nord nr.1 2017.pngUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Troms (USHT) skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.
 
Alle utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge har felles nettside utviklingssenter.no

Fagnytt i nord utgis av USHT Troms og Senter for omsorgsforskning Nord.
 

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow Mobakken  
toril.b.mobakken@tromso.kommune.no                                          
Tlf.: 777 91 3 04/ 480 34 599 
Leder USHT Troms 
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 
Kirsti Hagen  Kirsti Hagen
kirsti.hagen@tromso.kommune.no
Tlf.: 901 14 969
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
 

 

Bilde Elisabet SausjordElisabet Sausjord
elisabet.sausjord@tromso.kommune.no
Tlf.: 456 38 074
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen


 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
Tlf.: 907 32 983
Fagsykepleier USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 KrokelvdalenKine.pngKine Nordmo-Stykket
kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no 
Tlf.:90524507
Prosjektleder USHT Troms
Adr.: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Rapport kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Rapporten viser resultatet av prosjektet Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang.pngtverrfaglig 
legemiddelgjennomgang
som ble gjennomført  2015 - 2016 i Balsfjord 
og Tromsø kommune. Prosjektet ble gjennomført som et læringsnettverk
med tre samlinger. Til sammen 39 arbeidsgrupper deltok. Det ble
gjennomført 260 tverrfaglige legemiddelgjennomganger;195 i
sykehjem og 65 i hjemmetjeneste. 

 


ABC- psyiske sykdommer hos eldre

Den 27. april arrangerte USHT det første fagseminaret i ABC ABC psykiske sjukdomar hjå eldre2.jpg
Psykiske sykdommer i eldre år. 90 deltakere fra Balsfjord,
Karlsøy og Tromsø møtte opp. De fekk ei flott innføring i tema
angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser i eldre år ved
psykologispesialist Fredrik Pedersen, Alderspsykiatrisk seksjon, UNN.
 Rapport fra undersøkelse om forberedende samtaler i sykehjem og hjemmetjeneste

førebuande samtale.pngUSHT Troms gjorde i 2015 /2016 en undersøkelse hvor de kartla dagens praksis knyttet til forberedende samtaler i sykehjem og hjemmesykepleie i Tromsø kommune. Det er viktig at helsepersonell tar initiativ til å samtale med pasient og pårørende om døden for at de skal kunne påvirke hvordan siste del av livet skal være. Funn fra undersøkelsen viser at hjemmesykepleien i liten grad praktiserte forberedende samtaler. På sykehjem var det mer vanlig, men som oftest sammen med pårørende uten at pasienten var til stede.
Rapporten gir anbefalinger i forhold til forbedring av arbeidet som gjøres. Vårkonferansen  ble arrangert 14.mars 2017Vårkonferansen 2017.png

Hovedmålet med konferansen er å gjøre kjent prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i Troms i 2016. Prosjektene er kommet i gang ved hjelp av ”Frie midler”, som årlig tildeles fra USHT Troms. Hovedforeleser i år var psykiater Line T. Stelander,
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN HF. Tittel på hennes foredrag var: ” Eldre, psykisk helse og rus”  

Til presentasjoner og streaming av konferansen
 


Vinterlyskonferansen ble arrangert 15. februar 2017

Tradisjonen tro ble tre "Frie midler"prosjekt presentert.Vinterlys 2017.pngTemaene var aktivitet, tilbud til barn med minoritetsbakgrunn og skrivekurs. Hovedforelsningene hadde fokus på aktivitet både i forhold til arbeid og fritid. Vi fikk tips og ideer fra personer som har vært "igangsettere" - Anne Nymo Trulsen, Ahmed Nordin, Ivan Tzatchev, Jon Henrik Larsen og Terje Johansen. Hovedforeleser var nevropsykolog Roar Glefjell som foreleste om hvilke momenter vi som ansatte må være bevisst på, for å fremme engasjement og motivasjon.

Til presentasjoner og streaming av konferansen


Musikkbasert miljøbehandling i Tromsø

mysja.pngDette er et samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling og er en videreføring av Myskjaskolen i samarbeid med bla NORD universitet. Det er knapt 30 deltagere fra tre kommuner.  Opplegget består av tre samlinger, i januar, mars og mai. Undervisningen er direkte rettet mot arbeidshverdagen og opplæringen gir deltakerne nye verktøy for å bygge trivsel og mestring og for å endre symptomer som uro, gangvansker og apati. Hovedforeleser er Audun Myskja. 
 

 

 

Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen

bilde fra Vårkonferansen
USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

I tillegg arrangeres ulike Fagdager. Disse vil også bli presentert her.

Fagnytt i nord

USHT Troms gir i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord-Norge ut Fagnytt i Nord fire ganger i året.
Fagnytt i nord nr.3 -2016
Fagnytt i nord nr. 2-2016 
Fagnytt i nord nr. 1-2016 


Arkiv Fagnytt i Nord

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til åHandlingsplan 2017.png sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
  • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
  • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
  • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Felles nettside for alle Utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge www.utviklingssenter.no 

Frie midler

Prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms
Modellen ”Frie midler” ble utformet for å fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen. Modellen innebærer at helsepersonell og andre kan søke ”Frie midler” for å gjennomføre Utfordring1.jpgfagutviklingsprosjekter ut fra utfordringer de møter i hverdagen. Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet som gis i tjenesten. Modellen er enkel med stort potensiale for praksisnær fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Tar du utfordringen?
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" er 15.11. 2017
Retningslinjer    
Søknadskjema

Kurs som tilbys vedr. "Frie midler" i regi av USHT
26.01.2017: Å jobbe prosjektorientert støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet til de som har fått tildelt "Frie midler" samt hvordan være prosjektleder.
24.10.2017: Gøy å jobbe i fagprosjekt - veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 
31.10.2017: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

 

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Rapporter
Håndbøker / veiledere 
Arkiv Fagnytt i Nord

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Under utvikling, feridgstilles mars/ april 2015.
Ved interesse kontakt prosjektleder cecilie.juul@tromso.kommune.no

 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15