Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Fagnytt  i nord 1 2018.pngTromsø kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms.  

USHT Troms skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene i Troms og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Utviklingssentrenes sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Informasjon om utviklingssentrene i Norge: www.utviklingssenter.no

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow, leder USHT Troms                                         
Telefon: 480 34 599 
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 
 

 
Kirsti Hagen
Kirsti Hagen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 901 14 969
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 

 

Bilde Elisabet Sausjord
Elisabet Sausjord, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 456 38 074
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 907 32 983
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
Kine.png
Kine Nordmo-Stykket, prosjektleder USHT Troms
Telefon: 905 24 507
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Dokumentasjonskonferanse i Tromsø 23. og 24. april 2018

USHT Troms arrangerer konferansen "Dokumentasjon av helsehjelp - hvor står vi i Norge?"​ USHT Troms har gjennomført prosjektet dok.jpgDokumentasjon av helsehjelp – et kompetanse- og forbedringsprogram for kommunene i Troms (DokHelse Troms) i perioden 2015-2017. På konferansen oppsummeres essensen av funnene i DokHelse Troms og det fokusere på utfordringer og løsninger. Vi får også presentert arbeid som pågår nasjonalt.
Les mer om konferansen og meld deg på her: http://ks.event123.no/usht2018/  
Påmeldingsfrist 23. mars 2018   Program


Vårkonferansen ble arrangert 15. mars i 2018
vårkonferansen 2018.jpg

På programmet stod presentasjon av fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms. 
Prosjektene var finansiert ved hjelp av «Frie midler» fra USHT Troms. Hovedforedrag: «Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorgen» ved Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.
 
Presentasjoner

 


Vinterlyskonferansen ble arrangert 14. februar 2018

Vinterlys 2018.pngDette er en konferanse med fokus på personer med utviklingshemming. Totalt 108 personer fra 10 kommuner i Troms deltok. To fagutviklingsprosjekter som er gjennomført i kommunal helse- og omsorgstjeneste i Troms ble presentert. Prosjektene var finansiert ved prosjektmidlene «Frie midler» fra USHT Troms. Vi fikk også foredrag av Magnus Sten, bruker /medforsker, og Marit Haugenes, universitetslektor /forsker, begge ved Nord universitet - med tittelen «Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming». Hovedforeleser var Sølvi Linde, høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet - med tittelen «Mellom selvbestemmelse og tvang. Insisterende praksiser i tjenester til mennesker med utviklingshemming». SKUG toppet dagen med en uforglemmelig konsert.

Presentasjoner fra konferansen


Opplæring i prosjektarbeid - kurs 19.10.2017

DSC_0756.jpg"Gøy å jobbe i fagprosjekt" er tittelen på kurset som gir deltakerne basiskunnskap om prosjektarbeid. Det hele starter med at man har en ide om endring til å konkretisere den slik at man er i stand til å formulere en prosjektbeskrivelse og prosjektsøknad. Mye handler om spissing av tema, avgrensning og å skape en struktur. Det er 23 påmeldte fra ulike kommuner i Troms som gjennom kurset får hjelp til å utvikle sine prosjektideer.


Velferdsteknologiens ABC tilbys kommunene i Troms

Velferdsteknologiens ABC er utviklet av KS i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge og er lagt opp som selvstudie samt med diskusjon i studiegrupper. USHT Troms harVelferdsteknologiens ABC.jpg valgt å arrangere tre fagseminar i tiden opplæringen pågår. Representanter fra Velferdsteknologiprogrammet Tromsø kommune og USHT Troms er ansvarlig for fagseminarene. Fagseminarene skal gi informasjon om hvordan studietilbudet skal foregå, forelesninger om aktuelle temaer samt utprøving og demonstrasjon av ulik teknologi. Fagseminarene arrangeres i Olderdalen for personell fra Nord-Troms 17.10., 20.2. og  24.5., på Finnsnes for personell fra Midt- og Sør-Troms 30.10, 13.2. og 29.5. og for Tromsøregionen 20.11., 6.3. og 5.6. Totalt er det 267 deltakere. Opplæringen foregår frem til juni 2018.


Fagkonferanse og kurskvelder -"Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandlingen" 3., 11. og 18.10.17
samh. legemidler.png

Leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune og spesialisthelsetjenesten deltok 3. oktober 2017 på fagkonferansen  "Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandlingen. Det var også arrangert to kurskvelder, 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men var også åpent for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjorde til sammen et klinisk emnekurs for allmennmedisin (15 t). Målet var å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. 
 

Pris til USHT Troms under demensdagene i Tromsø 

Årets demenspris fra Nasjonalforeningen Troms fylkeslag ble tildelt USHT Troms under
demenspris.jpg
Demensdagene i Tromsø 2017. Prisen fikk USHT for gjennom mange år å ha gjort en stor innsats for å spre informasjon om demenssykdommene blant publikum i Tromsø. I 2011 tok de, gjennom prosjekt Demensfyrtårnet, initiativ til å starte Demensdagene i Tromsø og dette har siden blitt en fast årlig tradisjon i tiden rundt den internasjonale Alzheimer dagenÅrets demensdager i Tromsø 2017 ble arrangert 19.-21.9. Temaene var "Yngre personer med demenssykdom" og "Å få en diagnose". 
 

 

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
 
Hovedmål
Handlingsplan 2018.pngUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
  • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
  • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
  • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen

bilde fra Vårkonferansen
USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to  konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid - Frie midler

Prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Utfordring1.jpg

Modellen ”Frie midler” ble utformet for å fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen. Modellen innebærer at helsepersonell og andre kan søke ”Frie midler” for å gjennomføre fagutviklingsprosjekter ut fra utfordringer de møter i hverdagen. Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet som gis i tjenesten. Modellen er enkel med stort potensiale for praksisnær fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Tar du utfordringen?
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" er 15.11. 2018

Retningslinjer    
Søknadskjema

Kurs 
Før søknaden om Frie midler skrives, kan man få opplæring i hvordan planlegge prosjekt samt hvordan skrive prosjektsøknad
18.10. 2018: Gøy å jobbe i fagprosjekt - veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 

Send søknad om Frie midler og påmelding kurs til usht@tromso.kommune.no 

Mottakere av Frie midler får opplæring i prosjektarbeid, som en del av konseptet. Her får man opplæring i hvordan jobbe med prosjekter samt mulighet for erfaringsutveksling med andre som jobber med prosjekter. 

30.01.2018: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
01.11.2018: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt Cecilie Juul   
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15