Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

nr.2 2017.png
Tromsø kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms.  

USHT Troms skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene i Troms og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Utviklingssenterete sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
 

Arrangement i USHT Troms høsten 2017

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow Mobakken, leder USHT Troms                                         
Telefon: 77 79 13 04/ 480 34 599 
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 
 

 
Kirsti Hagen
Kirsti Hagen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 901 14 969
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 

 

Bilde Elisabet Sausjord
Elisabet Sausjord, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 456 38 074
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 907 32 983
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
Kine.png
Kine Nordmo-Stykket, prosjektleder USHT Troms
Telefon: 905 24 507
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Fagkonferanse og kurskvelder -"Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandlingen" 3., 11. og 18.10.17
samh. legemidler.png

Det inviteres til fagkonferanse for leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune og spesialisthelsetjenesten 3. oktober 2017 og to kurskvelder 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men åpent også for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjør til sammen et klinisk emnekurs for allmennmedisin (15 t). Målet er å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. 
 
Påmelding og program


 


Sett av datoene 19.- 21.9. 2017 til Demensdagene i Tromsø

Demensdagene i Tromsø_liggende

Demensdagene i Tromsø 2017 har valgt "Yngre personer med demenssykdom" og "Å få en diagnose" som årets tema. Gjennom foredrag og filmer ønsker vi å sette fokus på temaene. Arrangementene vil i hovedsak bli holdt på Tromsø Bibliotek og Verdensteatret. Det vil være foredrag og filmer, i tillegg til en informasjonsstand som er betjent av helsepersonell og andre ressurspersoner hver dag fra kl. 12.00 – 17.00
Program 

Metodebok ernæringskurset "Godt kosthold er god omsorg"Metodebok Godt kosthold er god omsorg.png

USHT utviklet i perioden 2013 – 2016, i samarbeid med Tromsø kommune, et læringsprogram om kosthold og ernæring beregnet på ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Opplæringen skjer på avdelingen. Læringsprogrammet benytter seg av nanolearing, en metode som gjør at læringstoffet distribueres til ansattes e-poster i en periode på åtte uker. Parallelt med dette skal man i avdelingen stimulere til refleksjon, diskusjon og forbedringsarbeid. Det er nå laget en metodbok til kurset som viser hvordan programmet tenkes brukt.

Læringsprogrammet er gratis for alle kommuner i Troms ut 2020.
 

Rapport kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgangtverrfaglig legemiddelgjennomgang.png

Rapporten viser resultatet av prosjektet Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang som ble gjennomført  2015 - 2016 i Balsfjord og Tromsø kommune. Prosjektet ble gjennomført som et læringsnettverk med tre samlinger. Til sammen 39 arbeidsgrupper deltok. Det ble
gjennomført 260 tverrfaglige legemiddelgjennomganger; 195 i sykehjem og 65 i hjemmetjeneste. 

 

 


ABC- psykiske sykdommer hos eldre
ABC psykiske sjukdomar hjå eldre2.jpg
Den 27. april arrangerte USHT det første fagseminaret i ABC Psykiske sykdommer i eldre år. 90 deltakere fra Balsfjord, Karlsøy og Tromsø møtte opp. De fekk ei flott innføring i tema angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser i eldre år ved psykologispesialist Fredrik Pedersen, Alderspsykiatrisk seksjon, UNN.
 


Rapport fra undersøkelse om forberedende samtaler i sykehjem og hjemmetjeneste

førebuande samtale.pngUSHT Troms gjorde i 2015 /2016 en undersøkelse hvor de kartla dagens praksis knyttet til forberedende samtaler i sykehjem og hjemmesykepleie i Tromsø kommune. Det er viktig at helsepersonell tar initiativ til å samtale med pasient og pårørende om døden for at de skal kunne påvirke hvordan siste del av livet skal være. Funn fra undersøkelsen viser at hjemmesykepleien i liten grad praktiserte forberedende samtaler. På sykehjem var det mer vanlig, men som oftest sammen med pårørende uten at pasienten var til stede.

Rapporten gir anbefalinger i forhold til forbedring av arbeidet som gjøres. 

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
 
Handlingsplan 2017.png
Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
  • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
  • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
  • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen

bilde fra Vårkonferansen
USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to  konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

Frie midler

Prosjekter utviklet av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Utfordring1.jpg

Modellen ”Frie midler” ble utformet for å fremme fagutvikling nedenfra i organisasjonen. Modellen innebærer at helsepersonell og andre kan søke ”Frie midler” for å gjennomføre fagutviklingsprosjekter ut fra utfordringer de møter i hverdagen. Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet som gis i tjenesten. Modellen er enkel med stort potensiale for praksisnær fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Tar du utfordringen?
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" er 15.11. 2017

Retningslinjer    
Søknadskjema

Kurs 
Før søknaden om Frie midler skrives, kan man få opplæring i hvordan planlegge prosjekt samt hvordan skrive prosjektsøknad
19.10.2017: Gøy å jobbe i fagprosjekt - veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 

Send søknad om Frie midler og påmelding kurs til usht@tromso.kommune.no 

Mottakere av Frie midler får opplæring i prosjektarbeid, som en del av konseptet. Her får man opplæring i hvordan jobbe med prosjekter samt mulighet for erfaringsutveksling med andre som jobber med prosjekter. 

26.01.2017: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
31.10.2017: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt Cecilie Juul   
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15