Nytt fra og med 20.06.2017:
Tromsø kommune, Vann og avløp (TKVA) har besluttet en endring av kap. 2.7. i VA-normen ved at sluttdokumentasjon fra nå av skal presenteres i et møte hos TKVA. Komplett sluttdokumentasjon skal oversendes til VA Kundeservice to uker før møtet/presentasjonen av sluttdokumentasjonen. Dette skal skje før man bestemmer dato for overtagelsesbefaring. For øvrig er det ingen endringer i VA-normen.


VA-norm (pdf)

Tegninger og vedlegg
 
 
Målsetning med VA-norm
Målsetningen med VA-normen er en standardisering av utførelse, utstyr og dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes til dette. Samtidig vil en slik standardisering bidra til å forenkle planlegging, detaljutforming og saksbehandling for private og offentlige utbyggere.

Den  forenkler også driftsoppgavene for Vann og avløp, og gir dermed kostnadsbesparelser for våre abonnenter.
Det stilles krav til at VA-normen skal ligge til grunn for alt arbeide innenfor VA-feltet som utføres på og/eller tilknyttes offentlig ledningsnett i Tromsø kommune, enten det bygges i privat eller offentlig regi. Dersom man ønsker å inngå opparbeidingsavtale for VA-anlegg med Tromsø kommune, må man forplikte seg til å følge normen i både planlegging, prosjektering og utførelse.
 
Grunnlaget til VA-normen
I tillegg til Vann og avløp sine egne krav, bygger normen på nasjonale normer; blant annet Norsk Standard, normalreglement for sanitæranlegg og Norsk Vann sine VA-miljøblad.
Noen av disse normene er hjemlet i diverse lovgrunnlag som Plan og Bygningsloven, Arbeidsmiljøloven osv .
Et like viktig fundament er våre egne erfaringer, og mange av de løsningene som er beskrevet er resultat av interne prosesser og ideer til løsninger.


Distribusjon
Distribusjon av VA-norm skjer i dag, og vil i framtiden skje, kun gjennom internettsidene til Tromsø kommune. Gjeldende revisjon vil med andre ord være den utgaven som til enhver tid ligger på våre nettsider, dersom det ikke informeres om annet.

Ettersom den nye normen inneholder såpass mange henvisninger til Norsk Vann sine VA-miljøblad, anbefales det å tegne abbonnement på disse slik at man holder seg oppdatert på eventuelle revisjoner. Mer om dette på VA/Miljø-blad.