Nyheter

Vannlekkasje i Stuertvegen.

Det er brudd på vannledning i Stuertvegen. Vannet er stengt mellom Matrosvegen og Losvegen. Reparasjon av ledningsbrudd starter i morgen lørdag 24.2.18. Det settes ut vanntank i Stuertvegen.
Oppdatert 23.02.18  kl. 12.30


Bobiltømming
Tømmestasjonen ved Strandveien renseanlegg er defekt og demontert.  Vi henviser til tømmemulighet ved Tromsø Camping i Tromsdalen.

Kontakt oss

Telefon: 916 91 210 (normal åpningstid)
Vakttelefon: 970 09 010 (utenom normal åpningstid)

E-post 

Besøksadresse: Skippergata 35/39
Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø

Åpningstider
kl. 0800 - 1545 i perioden 15. september - 14. mai 
kl. 0800 - 1500 i perioden 15. mai - 14. september
 

Ansatte

Vann og avløpsvakta (VA-vakta)

VA-vakta skal håndtere alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann utenom ordinær arbeidstid.

Vakttelefon for vann og avløp: 970 09 010

Bydrift vakt - overflatevann (Veivakta)

Vei-vakta  håndterer akutte hendelser angående overflatevann som truer hus/ bygninger eller offentlig veg. Akutte hendelser angående stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.

Vakttelefon for vei og overvann: 970 10 200.

Kontakt oss

Slamtømming 2017

Tømming av slamtanker fra husholdninger og fritidsboliger er startet og vil pågå frem til 1. oktober. Tømming vil være på fastlandet. Det sendes ut telefonvarsling (enten talemelding eller sms) i forkant av oppstart (ca ei uke før) på en rute.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål
Henvendelser angående tømming gjøres til Perpetuum Miljø AS på telefon 400 02 929 eller kundesenter@perpetuum.no. Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømming skulle vært utført.

For mer informasjon se: Privat avløpsanlegg i distriktet

Om Vann og avløp

Vi ivaretar kommunens forpliktelser i forbindelse med vannforsyning og avløpsbehandling, herunder ansvar for levering av vann til kommunens innbyggere og næringsliv. Virksomheten omfatter utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, samt vannbasseng, pumpestasjoner og rense-/ behandlingsanlegg.
 
Profesjonell tjenesteleverandør innen VA
Vi jobber stadig for å forbedre våre tjenester, slik at vi kan betjene våre kunder på en best mulig måte. 
 
Billig og godt drikkevann til kommunens innbyggere
I hovedsak gode vannkilder bidrar til at vi med et minimum av tilsetninger kan levere et drikkevann til kommunens innbyggere som er både godt og billig. De tilsetningene som foretas, er i første rekke ment som forebyggende tiltak mot forringelse av ledningsnett og utstyr på dette.
 
Trygg og miljømessig forsvarlig håndtering av avløpsvann
Avløpshåndteringen i kommunen foretas med et kontinuerlig miljøfokus, blant annet gjennom utbygging av avskjærende ledninger, tilstrekkelig rensing, jevnlig gjennomførte undersøkelser av resipienter og jobbing for bedre slambehandling.