Bilde nettside_727x200.jpg

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.

Brosjyre med kortfattet informasjon: Trygg og sikker i eget hjem.

Kontaktinformasjon
Programkoordinator velferdsteknologi Ingebjørg Riise
Telefon: 995 20 016
E-post: velferdsteknologi@tromso.kommune.no

Her kan du lese sluttrapporten for Tromsø kommunes deltakelse i det nasjonale programmet. Kommunens tjenestetilbud innen velferddsteknologi er nå over i drift, og vil bli bli gradvis utvidet etterhvert som vi får mer erfaring.

Satsingsområder fra 2017
  • Digitalt tilsyn
  • Medisineringsstøtte
  • Utendørs trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi
  • Pasientvarsling og velferdsteknologi i helse- og omsorgsbygg
  • Etablering av responssenter

Teknologirommet

November 2013 ble Teknologirommet på Heracleum bo- og servicesenter åpnet. Teknologirommet som er et test- og utstillingsrom for velferdsteknologi som ble etablert i kommunens "forprosjekt velferdsteknologi". Rommet inneholder trygghetsalarmer, varsling og sensorteknologi, utstilling fra NAV Hjelpemiddelsentral, og utstilling av produkter fra Spider Industrier AS og Vakt og Alarm AS m.fl.
 
Formålet med Teknologirommet er at det skal være en døråpner til bruk av velferdsteknologi. Her kan man lære hvordan teknologi kan bidra til en enklere og tryggere hverdag.

For avtale om besøk, kontakt velferdsteknologi@tromso.kommune.no 

Merk: Ved gruppebesøk maks seks personer.

Forprosjekt velferdsteknologi 2013 - erfaringer

I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring. Det ettårige forprosjektet hadde stort fokus på å utrede administrative, organisastoriske og tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk teknologi. Her finner du sluttrapporten. 

Kommunen ønsker å bidra til at utredningsarbeidet og erfaringene fra forprosjektet gjøres tilgjengelig for andre kommuner. Sluttrapporten har derfor to delrapporter som går mere i detalj:

Hovedprosjektet 2014-2016

Tromsø kommune deltok i «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020». Kommunen deltok i det opprinnelige oppdraget kalt «Mestring og trygghet i hjemmet». Oppdraget ble avsluttet ved utgangen av 2016 og skal deretter over i en sprednings fase.

Resultatene viser også at bruken av velferdsteknologi i tillegg til økt kvalitet for brukere og pårørende, i noen tilfeller fører til spart tid og unngåtte kostnader for kommunen. Gevinstene omsettes i muligheten til å gi tjenester til flere, og bedre kvalitet på tjenestene.
 
Aktivitetene i prosjektet har inkludert utprøving og implementering av trygghets og mestringsteknologi innenfor kategoriene (Totalt 132 tjenestemottakere deltok i utprøvingen):
  • Trygghetsalarmer og varslingsteknologi
  • Utendørs trygghetsalarm og- lokaliseringsteknologi
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • Digitalt nattilsyn
  • Hverdagsteknolgi
Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt: Prosjektbeskrivelse VELTEK Tromsø 2014
Sluttrapporten Sluttrapport hovedprosjekt.pdf
Effektstudie utarbeidet av konsulentfirmaet PA Consulting: Effektstudie velferdsteknologi Tromsø kommune