Målsetning og satsingsområde

 

Satsningsområder:

Lek:
Leken er en helt grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Det å få innpass i leken, føle at man er en del av fellesskapet og ha venner er helt grunnleggende for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Det er også helt avgjørende for barnets psykiske og helse og utvikling. Det å tilrettelegge for lek, utvikle spennende og positive lekemiljø, gi inspirasjon til lek, delta i lek, gi veiledning i lek, sikre at alle barna får delta i lek er noe vi alltid har fokus og oppmerksomhet rundt. Lek er derfor et konstant utviklings- og satsningsområde i Workinnmarka barnehage.
Barns språklige kompetanse:
Språk er grunnleggende i samspill med andre, og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Systematisk arbeid med språk og språkstimulering i barnehagen kan forebygge språkvansker hos barn i førskolealder. Et godt språk er også grunnleggende og viktig når lese- og skrive opplæringen starter i skolealder. Språk er derfor viktig for barns videre utdanning i et livslangt perspektiv.   
Barnehagen er inne i et prosjekt sammen med de andre barnehagene i Tromsøya Vest barnehager. Prosjektet har som mål å styrke personalets kompetanse i å jobbe mer systematisk og variert med å tilrettelegge for språkstimulering i lek, hverdagssituasjoner og andre mer formelle læringssituasjoner. Områder personalet skal heve sin kompetanse i prosjektarbeidet er: 
  • Dialogisk lesing og bruk av barne-litteratur
  • Hverdagssituasjoner og språkarbeid
  • Språkstimulering for norske- og flerspråklige barn

Se mer informasjon i : Årsplan for Workinnmarka barnehage 2014-2016 (PDF)