Den administrative organisasjonsmodellen i Tromsø kommune gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem osv. stor frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Organisasjonen er delt inn i fire ledernivå:

  • Kommunedirektør
  • Avdelinger med avdelingsdirektører, staber med stabssjefer
  • Seksjoner med seksjonsledere
  • Enheter med enhetsledere

Alle avdelinger, enheter og seksjoner er underlagt kommunedirektøren. Hver avdeling/stab har en avdelingsdirektør/stabssjef som har det administrative ansvaret for avdelingen/staben og seksjonene/enhetene som ligger under den.

Organisasjonskart

Virksomheter med kommunalt eierskap