Kontakt oss

Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø (Tidligere hovedpostkontoret i Tromsø)
Postadresse: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Åpningstid: kl. 12.00 – 14.00

Felles kontakt telefon og e-post adresser på Boligkontoret i kjernetiden kl 09:00 - 14:00
Utleie (saksbehandlere) kontakttelefon: 474 50 222/  e-post Boligutleie@tromso.kommune.no. Fra 24. april 2020 ble åpningstiden på kontakttelefonen til avdeling utleie på Boligkontoret endret til kl. 09:00  - 14.00.
Ute (boveiledere) kontakttelefon: 461 86 206/ e-post boveiledere@tromso.kommune.no
Startlån og bostøtte - ta direkte kontakt med saksbehandler/ e-post bankbo@tromso.kommune.no 

Ansatte Boligkontoret

Enhetsleder: Marianne Pleym Arctander 
Telefon: 480 44 591
 
Besøk Servicetorget på rådhuset dersom du trenger hjelp til å søke bolig, bostøtte eller startlån.
Besøksadresse: Rådhuset/Servicetorget, Rådhusgata 2


Fakturaadresse for papirfaktura: Tromsø kommune, Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø
Fakturaadresse for faktura sendt som vedlegg til e-post: fakturasenteret@tromso.kommune.no
E-post til Tromsø kommune: postmottak@tromso.kommune.no
Tromsø kommunes bankkontonummer: 4750 19 46504
Kommunens organisasjonsnummer: 940 101 808
Kommunenummer: 5401

Utleieboliger - søknadsskjemaer

Alle ordinære søknader om kommunale boliger. Tildeling, forlenget botid og bytte av bolig. Oppfølging etter tildeling.

Søknad kan leveres personlig eller sendes som brev til Tromsø kommune v/Boligkontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Fagleder Ulf R. Hansen
Telefon: 901 40 337

Felles telefon og e-postadresse
Utleie (saksbehandlere) kontakttelefon: 474 50 222 (telefonen er betjent i vår kjernetid fra kl. 0900 - 1500)
E-post: boligutleie@tromso.kommune.no

Saksbehandlere omsorgs- og flyktningboliger
Dagfinn Gundersen
Siw Elin Olsen, fødselsdato 21-31

Øvrige boliger fordeles etter fødselsdato til søker/beboer
Irene Bårdsen, fødselsdato 1-10
Linda Uteng, fødselsdato 11-20
Rita Marianne Rye-Holmboe, fødselsdato 21-31
Siw Elin Olsen, fødselsdato 28-31

Formålet med kommunale utleieboliger 
Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.
 
Hvem kan få tildelt utleiebolig?
Utleieboliger kan tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Søker må ha oppholdstillatelse i Norge, og ha vært bosatt i Tromsø kommune de siste seks månedene. Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Slik søker du om tildeling av utleiebolig
Søknadsskjema for kommunal bolig får du ved å henvende deg til Servicetorget på rådhuset eller last ned søknadsskjemaet i lenkene over. Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.

Forutsetninger for å få tildelt utleiebolig 
Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av opplysningene i søknadene og eventuelle vedlegg og / eller uttalelser fra det øvrige hjelpeapparatet. Dersom det viser seg at du har behov for oppfølging i boligen, vil de som har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppfølgingen kan skje på best mulig måte både for deg og kommunen.

Depositum
Tromsø kommunestyre har vedtatt at det skal betales depositum i kommunale boliger. Depositumsbeløpene er for tiden følgende:
  • Toroms leiligheter kr 8 000
  • Treroms leiligheter kr 10 000
  • Fireroms leiligheter kr 12 000
Dersom du får tildelt en kommunal bolig og du ikke har mulighet til å betale depositumet kan du søke NAV om kommunal garanti for depositumsbeløpet.

Botid i utleieboliger
Botiden i kommunale utleieboliger er som standard tre år. Dersom tilbudet om bolig er gitt som del av et behandlingsopplegg, vil tilbudet om bolig bortfalle når behandlingsopplegget avsluttes. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Du har også muligheter til å søke om å få botida forlenget. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som ønskes lagt til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Bytte av bolig 
Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på der vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg til Servicetorget på rådhuset.

Klageadgang 
Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal være skriftlig. Klage skal sendes til Boligkontoret (se adresse nedenfor). Du kan få hjelp ved Servicekontoret på rådhuset til å sette opp klagen. I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr § 29 i Forvaltningsloven.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes: Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
 
Ordinære utleieboliger (DOC) (PDF)(til vanskeligstilte på boligmarkedet)
Rus- og psykiatriboliger (vanskeligstilte på boligmarkedet med rus- og/eller psykiske utfordringer)

Omsorgsboliger (behovsprøvde boliger for hjelpetrengende. Tildelingskontret forestår tildeling og har egen søknadsskjema)

Midlertidig bolig
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Søknad på midlertidig bolig rettes til NAV Tromsø.

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Saksbehandlere
Henny Jensen, henny.jensen@tromso.kommune.no, telefon 474 50 227

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 
Sjekk om du kan få bostøtte
 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket.
Klage på vedtak om bostøtte  
 
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Startlån og etableringstilskudd

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligetableringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Startlån gis ikke til personer som kan få lån i ordinær bank. Ordningen er behovsprøvd.
 
Fagleder: Bente Leifson 
Terlefon 900 43 810

Felles e-post adresse 
bankbo@tromso.kommune.no

Saksbehandlere:
Arnhild Melkild,  telefon 474 50 230
Linda Ingebrigtsen, telefon 948 07 930
Siv Anne Warvik Arslan, telefon 902 88 365

For tildeling av startlån har Husbanken bedt Tromsø kommune prioritere følgende grupper:
  • Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon
  • Personer som bor i kommunal bolig
  • Personer som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved refinansiering
  • Personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.
For å få lån må søker klare å betjene lån over tid og fortsatt ha penger til livsopphold.
Informasjon fra Husbankens hjemmeside: Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Lenker til lover og retningslinjer
Husbankens forskrift om startlån og gjeldende retningslinjer for startlån i Tromsø kommune (DOC) (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at det er Husbankens prioriteringsgrupper som til enhver tid er gjeldende.

Søk her
Søk lån og/eller tilskudd elektronisk

Saksbehandlingstid
Det må påregnes lang saksbehandlingstid ppå grunn av stor etterspørsel. Det forutsattes at forhåndstilsagn er innvilget før søker starter kjøpsprosessen.

Klagemulighet
Alle vedtak kan påklages til Klageutvalget i Tromsø kommune. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig for Boligkontoret i Tromsø innen tre uker etter mottak av vedtak. Nye opplysninger må dokumenteres.
 

Boveiledning

Boveiledning gis i kommunalt disponerte boliger. Etablering i bolig. Oppfølging og veiledning av beboere. Befaring ved inn- og utflyttinger.

Felles telefon og e-postadresse
Kontakttelefon: 461 86 206, e-post boveiledere@tromso.kommune.no  i kjernetiden 09:00 - 15:00

Boveiledere
Ann Kristin Bakland Ann.Kristin.Bakland@tromso.kommune.no
Ragnar Nilsen ragnar.nilsen@tromso.kommune.no
Trond Ketil Klausen trond.ketil.klausen@tromso.kommune.no
Eva Helen Stensland Eva.Helen.Stensland@tromso.kommune.no
Roger Jarle Ingebrigtsen Roger.Jarle.Ingebrigtsen@tromso.kommune.no
Silje Havn silje.bithammer.havn@tromso.kommune.no

Konsulent anskaffelse av innleie bolig
Erling Lundamo, telefon 488 66 792

Kommunen ønsker å skape gode, trygge og forutsigbare bomiljø for alle. Ved å jobbe forebyggende ønsker vi å gjøre kommunen til en positiv og synlig aktør som utleier og leietaker i boligmarkedet. I dette arbeidet skal boveilederne bidra til å øke kommunale leietakeres kunnskaper om boligen, og i samarbeid med leietaker utvikle metoder og gode kunnskaper om naboskapets forpliktelser og utfordringer. 

Boveilederne kan veilede nye leietakere i innflyttingsperioden og gi dem nødvendig kunnskap i naboskapets behov, forpliktelser og utfordringer. Kommunens målsetning er at beboere i kommunale boliger skal gli naturlig inn i nærmiljøet. Det er derfor viktig å ha en god dialog med våre leietakere for å avklare krav og forventinger. 

Kommunen har et medansvar for å etablere flyktninger i funksjonelle boliger på en god og integrerende måte. I dette arbeidet inngår boveilederne som kommunens bindeledd mellom utleier og leietaker. Boveilederne vil ofte være kontaktleddet mellom ulike tjenester og den enkelte leietaker. De bistår også med teknisk problemløsning i boligene.


Lenker med nyttig informasjon, skjema og lignende om det å bo
Husordensregler for kommunale leietakere (DOC) (PDF)

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Hvem kan få tilskudd til tilpasning 
Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder alle typer helårsboliger. Tilskudd gis til enkeltpersoner/ husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Dersom husstanden har tilstrekkelig oppsparte midler kan søknaden avslås. 

Søk her
Søk lån og/eller tilskudd elektronisk. 
 
Pantsikkerhet
Tilskudd over kr 40 000 skal sikres med pant i den boligen tilpasningen gjelder.
 
Klageadgang
Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal fremsettes skriftlig. Klage skal sendes til Boligkontoret (se adresse nedenfor). Du kan få hjelp ved Servicekontoret i Rådhuset til å sette opp klagen. I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr. § 29 i Forvaltningsloven.
 
Klage med nødvendige vedlegg sendes
Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Spørsmål? Kontakt
Melkild, Arnhild, telefon 474 50 230
Ingebrigtsen, Linda, telefon 948 07 930
Arslan, Siv Anne Warvik, telefon 902 88 365

Du kan også ta kontakt med Servicetorget dersom du har behov for hjelp.

Lenker med nyttig informasjon om tilskudd til tilpasning av egen bolig

Flyktningbolig

Tromsø kommune disponerer en del boliger som fortrinnsvis skal tildeles førstegangs flyktninger. Flyktningebolig blir tildelt flyktninger som skal etableres fra mottak eller er overføringsflyktninger. Tildeling av bolig skjer av Boligkontoret, Flyktningtjenesten med flere.

Botida i kommunens flyktningboliger er tre år.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2015-2018  ble vedtatt i Kommunestyret i april 2015. Målsetting med planen er å avdekke de boligsosiale utfordringene Tromsø kommune står overfor. Det viktigste utgangspunktet har vært situasjonen til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen har stor vekt på strategier og tiltak som skal imøtekomme utfordringene på en best mulig måte. Etter at planen ble vedtatt har Boligkontoret lagt ned et betydelig arbeid i å konkretisere og lage opplegg for realisering av den. Det legges jevnlig frem statusrapporter for arbeidet.

Kommunal tilvisningsrett

Her finner du informasjon om Kommunal tilvisningsrett.