Vi har mange tilskuddsordninger innenfor kultur og idrett, nærmiljø og frivillighet. De fleste har søknadsfrist 1. desember. ​

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må rapportere på mottatt tilskudd. En kortfattet rapport om hva tilskuddet er brukt til samt regnskap sendes via vårt digitale rapporteringsskjema. Det er en forutsetning at rapport og regnskap er sendt inn for å kunne søke senere år.

Rapporteringsskjema 

Fra tirsdag 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Viktig informasjon til tilskuddsmottakere

Informasjon til tilskuddsmottakere av midler til idrett, nærmiljø og frivillighet, kunst- og kulturtiltak profesjonelle i Tromsø kommune. 
 
Som en følge av tiltakene for å hindre smitte av viruset Covid-19 er det nå mange idrettslige og aktivitetsskapende tiltak som vil få forandret sine premisser. Tromsø kommune ønsker å sikre at tilskuddenes formål blir ivaretatt.   

For idrettstiltak og arrangement
 • Tilskudd til innkjøp av idrettsutstyr og tilskudd til utvikling av anlegg; Om behovet for midlene bortfaller skal midlene tilbakebetales. 
 • Kan tilskuddsmidlene omdisponeres? Dersom tilskuddet ønskes omdisponert eller dekke andre kostnader som følge av Covid-19 skal dette først avklares med saksbehandler. 
Tilskuddsmottaker skal sende rapport og regnskap for tilskuddet og her må det fremkomme hvorfor formålet eventuelt ble endret. Det vil på lik linje med tildeling til arrangement, også være mulig å utsette planer for innkjøp og utvikling av anlegg.   

For kunst- og kulturtiltak, arrangementer og nærmiljø og frivillighet
 • Tilskudd til frivillige, kunst og kulturtiltak profesjonelle og arrangementer Tromsø kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd gitt til kunst og kulturarrangementer som nå blir avlyst eller utsatt som følge av Covid-19.
 • Ved avlysning av arrangement / tiltak:  De som har mottatt midler til arrangementer som er avlyst skal sende rapport og regnskap slik det fremkommer i vilkår for tilskudd i tilsagnsbrev.    
 • Ved utsettelse og andre vesentlige endringer:  Dersom et arrangement eller tiltak utsettes, skal deres saksbehandler informeres om ny dato og andre vesentlige endringer. Dette gjelder også hvis det er behov for utsatt rapporteringsfrist.
 • De berørte bes om å sende epost direkte til saksbehandleren som er oppført i tilskuddsbrevet du eller deres organisasjoner har fått, eller til postmottak@tromso.kommune.no 
Løpende tilskuddsordninger 
Løpende søknader om tilskudd til «nærmiljø og frivillighet» og «frivilligmillionen» kan fortsatt søkes om. Vi oppfordrer alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 
Her kan du lese alt om korona i Tromsø  

Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDis midler 2020) og flerkulturelle tiltak. Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret , og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, oppfordres til å søke midler. 

Elektronisk søknadsskjema
 
Søknadsfrist: 20. februar 2020.

Det kan søkes tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, arbeidstrening, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk kan være noen eksempler på tiltak.

Formål
Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. 
 
Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger
 • Del A) Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn. Tiltakene skal være knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn. Nasjonaldagsfeiring og EID er private saker og får ikke støtte fra offentlige midler. For å kunne motta driftstøtte må innvandrerforeningen ha minst 20 medlemmer som har betalt kontingent.
 • Del B) Støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, kunnskap i det norske samfunnet og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.
 • Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk. 
Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Det utarbeides årsrapport og regnskap som sendes til Tromsø kommune 31. januar 2021. Ta kontakt via epost for mer informasjon: tilskuddintegrering@tromso.kommune.no eller på telefon: 950 35 418.

Barne- og ungdomsaktiviteter - frivilligmillionen

Over "frivilligmillionen" gis det tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid. Lag, foreninger og andre aktører kan søke om midler til aktiviteter og arrangementer basert på frivillig innsats som styrker kultur, idrett og fritidstilbud til barn og unge. Barn og unges medvirkning vektlegges.

Det er ingen fast søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. Søknadsfristen gjelder tilskudd for påfølgende år, og må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. 

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema skal brukes for å rapportere på tilskudd.

Søknadsskjema for tilskudd til Lek og friluftsliv finner du her.

Tilskuddsordningene "Frivilligmillionen" og" nærmiljø og frivillighet" har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende hele året.

Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Kriterier for tilskudd
 • Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker)
 • Lag og foreninger, FAU, elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott!
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle
 • Tiltaket skal være rusfritt
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.
 

Diverse kulturformål

Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film, amatørteater for barn og unge, fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og markerings- og kulturdager innen amatørkulturen.

Det gis tilskudd til

 • Arrangementer, prosjekter og andre tiltak innen hele kulturfeltet.
 • Utstillinger, forestillinger og konserter m.m. som har et avtalt arrangementsopplegg på institusjoner, skoler, samfunnshus og lignende i kommunens distrikt vil kunne få turnestøtte.
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Idrett

Innenfor idrett er det tre tilskuddsordninger
 • Investeringer i private idrettsanlegg - Ordningen gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg kan søke. Tilskudd til nærmiljøanlegg (balløkker, skilekeanlegg og lignende) søkes over egen tilskuddsordning.
   
 • Drift av private idrettsanlegg - Ordningen gjelder drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger. Idrettslag og foreninger som eier og driver egne idrettsanlegg kan søke. Driftsregnskap fra foregående år skal vedlegges søknaden.
   
 • Innkjøp av idrettsutstyr - Ordningen gjelder kjøp av nødvendig idrettsutstyr, eks. minimål, skøytesett til utlån, turnutstyr etc. for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede. Gjelder ikke personlig utstyr som klær og sko. Lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede kan søke.
Søk via: Elektronisk søknadsskjema 
 

Kulturvern

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle og komme allmennheten til gode.

Det gis tilskudd til
 • Vern, sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.
 • Dokumentasjon, publikasjon og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.
Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner og frivillige. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kunst- og kulturtiltak for profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen kunst, litteratur, musikk, film, scenekunst/dans og evt tverrfaglige prosjekt. 

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Lek og friluftsliv

Vi vil sikre gode anlegg for lek og friluftsliv. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre gode anlegg for lek og friluftsliv gjennom å fremme frivillig engasjement og aktivitet. Det gis tilskudd til opprusting av lekeplasser, som for eksempel innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning, samt tilskudd til enkle fysiske tiltak i nærmiljøet som fremmer friluftslivet.  

Det er satt av 250 000 kr som fordeles ut fra type tiltak og aktiviteten det vil skape i nærmiljøet. Midlene tildeles i hovedsak frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv. Egenandel og dugnadsinnsats er et vilkår for at midler kan utløses.

Ordningen har prioritert felles private lekeplasser, mens velforeninger som arbeider med kommunale lekeplasser har vært prioritert deretter. Søknader fra foreldreutvalg ved kommunale skoler og barnehager er ikke gitt tilskudd fra denne ordningen, da disse tiltak forutsettes dekket under kommunens egne budsjett. 

Søk tilskudd her

Lokale kulturbygg og kulturarenaer

Formålet er å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet

Det gis støtte til

 • Investeringer og rehabilitering av hus
 • Opprusting av uteområder, samt
 • Innkjøp av utstyr til forsamlingshus/kulturbygg.
Organisasjoner som er eiere av forsamlingshus av ulike typer kan søke.

Krav til søknaden/kriterier for tildeling
 • Planer for utbygging
 • Målgruppe og aktivitet (for hvem, for hva)
 • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad
 • Driftsplan for bygget, inkludert inntekter (satser for utleie m.v.)
 • Gjennomføringsplan
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle er ivaretatt.  Mer informasjon om universell utforming finner du på Universell utforming

Musikkorps

Generell støtte til drift av korpsene og bidra til økt rekruttering av barn og unge. Ved tildeling vektlegges antall medlemmer som er barn og ungdom. Vi ber om at det oppgis antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år samt medlemmer over 20 år.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Nærmiljø og frivillighet

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til lokale tiltak innen idrett, kultur og fritid som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene.
Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering av utstyr og anlegg, arrangement og aktiviteter.
Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, lag, foreninger og organisasjoner og kan det kan søkes i samhandling med kommunale tjenester.
 
Tromsø kommune vil kunne tildele opp til 50% av kostnadene for omsøkte tiltak. Det forutsettes egenandel, i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats.
Det vil ikke bli gitt tilskudd fra ordningen til følgende;
 • Utgifter i forbindelse med ordinær drift av lag/forening
 • Kostnader til ordinær drift av anlegg
 • Forprosjektering og prosjektering ifm. bygging av anlegg

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema skal brukes for å rapportere på tilskudd.

Det er ingen fast søknadsfrist. 

Støtte til organisasjoner som jobber for utsatte grupper

Vi gir støtte til aktiviteter som bidrar til å fremme helse og trivsel, forebygge skade og lidelse, og tiltak mot fattigdom og sosial ekskludering. Når søknadene vurderes, legger vi vekt på frivillig arbeid og inkludering av brukere og pårørende.  
Tilskuddet er på kr. 14 500 000.

Hvem kan søke
Organisasjoner, foreninger og stiftelser i frivillig og ideell sektor kan søke. Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer.
 
Søknadsfristen er 1. februar
Søknadsfristen må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Regnskap og rapport fra siste år skal vedlegges søknaden. 

Elektronisk søknadsskjema


Vilkår for utbetaling av tilskudd
 • Organisasjonen/virksomheten må være registret med eget organisasjonsnummer.
 • Tilskudd betales ut samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal beløpet helt eller delvis tilbakebetales. 
 • Det skal gis tilbakemelding om endringer av tiltaket som avviker fra opprinnelig søknad.
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak. 
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.

Kontaktperson
Ida Refsahl Haug, rådgiver avdeling for helse og omsorg
Tlf: 958 61 636
E-post: Ida.haug@tromso.kommune.no

Miljømillionen

Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer. Næringsvirksomheter, skoler og barnehager kan også selv stå som søker. Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Les mer om Miljømillionen her!

Vilkår for tildeling av tilskudd

Tilskuddssøknadene blir behandlet i kultur-, idrett- og friluftskomiteen og deretter i formannskapet. Dette betyr at svarbrev sendes ut i slutten av mars. 
 
Vilkår for utbetaling
 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak. Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
 • Videre skal man godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for rekruttering og inkludering av deltakere fra andre land, og som er åpne for alle nasjonaliteter og livssyn, vil kunne få særskilt støtte fra de midlene som er avsatt til inkludering. I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle, er ivaretatt.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Det innebærer at ledsagere for funksjonshemmede får komme gratis inn på arrangementer i alle kommuner og på alle steder hvor ordninga er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museer, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper. 

Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homifile, bifille og transseksuelle. Der heter det at Tromsø kommune skal:

 • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnllag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

 • Støtte tiltak/arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet.

Anke – klageadgang
I henhold til forvaltningsloven har søkere klageadgang på vedtak om tilskudd. Klageutvalget i Tromsø kommune er klageinstans. Klagefrist er tre uker fra søkeren har
mottatt melding om vedtaket, og klagen må stiles til den instans som har gjort vedtaket.