Vi tilbyr behandling til mennesker med lettere til moderate psykiske vansker, både med og uten rusutfordringer. Du må være over 18 år og bosatt i Tromsø kommune. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Teamene ved Losen lavterskelsenter er tverrfaglig sammensatt og har bred kompetanse. Ønsker du å komme i kontakt med oss? Fyll ut kontaktskjema som du finner under våre behandlingstilbud, eller kontakt infosentralen.

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om psykisk helse på nettsiden Norsk Helseinformatikk, der finner du også nyttig informasjon for selvhjelp, angst, depresjon og søvnplager. Se også Helsedirektoratets brosjyre Enkle råd når livet er vanskelig.

Har du fått vedtak om midlertidig bolig via NAV? Vårt bo-team følger opp i samarbeid mellom NAV Tromsø, boligkontoret og enhet for psykisk helse og rus.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side 

Covid-19-tiltak

Vi gjør fortløpende tiltak for forsvarlig smittevern, og følger de råd og anbefalinger som gjelder. Vi tilbyr også et eget nettbasert mestringskurs relatert til pandemien, for deg som synes livet er i overkant utfordrende akkurat nå.
 
Har du som bruker eller pårørende behov for samtaler vedrørende psykisk helse eller rusmiddelutfordringer, så kan du kontakte oss via påmeldingsportalen, eller ringe infosentralen.
 
Har du spørsmål om korona – se kommunens nettside alt om korona.

Digitalt stressmestringskurs

Kurset trenger ingen påmelding og det er gratis.
Formålet med kurset å gi større innsikt i eget hverdagsstress, og hvordan man kan håndtere det. Kurset er laget som et samarbeid mellom Losen lavterskelsenter ved Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT, og det er psykologstudentene Karoline Berg Jakobsen, Anders Augustson, Torfinn Hallaren, Kristin Aagaard, Aman Dip Singh og Ingebjørg Nilsen som har satt kurset sammen og som har rettighetene til det.

Digitalt stressmestringskurs

Kontakt oss/Infosentralen

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje 
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
E-post Losen lavterskelsenter 

Infosentralen
Åpningstider: mandag- fredag klokka 09:00- 15:00
Telefon: 915 27 690 (telefon er betjent mandag til fredag kl. 09:00-22:00 alle hverdager – døgnåpent i helgene)

Vi bidrar med informasjon til brukere, pårørende, tjenesteapparat samt innbyggere i Tromsø kommune og svarer på spørsmål angående lavterskeltilbud og tilbud innenfor rus og psykiatri. Vi hjelper deg videre til rett instans i hjelpeapparatet eller til Koordinerende helse- og omsorgskontor der det er nødvendig.

Er du bekymret for liv og helse til en med rusmiddelbruk, eller mistenker at en gravid bruker rusmidler? Se avsnittet Bekymringsmelding rusmiddelbruk under.

Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.

Bekymringsmelding rusmiddelbruk

Er du bekymret for liv og helse til en med rusmiddelbruk, eller mistenker at en gravid bruker rusmidler? All bekymring meldes til infosentralen på telefon 915 27 690.
Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.
 
Rusmiddelproblemer/ omfattende misbruk  
Som utgangspunkt skal tiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer baseres på frivillighet. Rusmiddelproblemer kan for noen være alvorlig og noen ganger livstruende. Kommunen har plikt til å undersøke og vurdere bruk av tilbakeholdelse på institusjon i en tidsbegrenset periode, ved bekymringsmelding om personer med alvorlig og skadelig rusmiddelbruk for å hindre helseskade. Dette vil si at kommunen foretar nødvendige undersøkelser i saken, og vurderer om det skal fremmes sak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.
 
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer
 
Graviditet og rus
Bruk av alkohol eller andre rusmidler i svangerskapet kan føre til utviklingsforstyrrelser hos fostret, gi økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og abstinenser etter fødselen. Det er viktig å hindre at det ufødte barn utsettes for skade. Dersom en gravid bruker rusmidler på en måte som kan være skadelig for fostret kan Helse- og omsorgstjenesteloven § 10 benyttes for å hindre at fostret påføres rusmiddelrelaterte skader.

Se temamagasinet Barnet og rusen om hvordan ulike rusmidler kan skade fostret.
 
Meldeplikt helsepersonell
Helsepersonell har opplysningsplikt etter helsepersonelloven § 32 til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. I Tromsø kommune skal bekymringsmelding vedrørende gravide meldes til Losen lavterskelsenter.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) tilbyr hjelp til deg over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon eller søvn. Dette inkluderer panikkangst, sosial angst, nedstemthet, grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer, samt innsovningsvansker/hyppige oppvåkninger.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud, hvor målet er å komme tidlig i gang med behandling slik at vanskene ikke utvikler seg videre. Vi fokuserer på å redusere symptomene, endre tanke- og handlingsmønster, samt styrke egen mestringsevne og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål.

Vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset veiledet selvhjelp. Behandlingstilbudet er basert på kognitiv atferdsterapi. Her lærer du verktøy for å identifisere uheldige tanke- og atferdsmønstre og endre på det som gir vansker. Ettersom behandlingstilbudet innebærer aktiv deltakelse i og mellom timene, er det viktig at du er motivert for egenarbeid.

Dette tilbudet passer best til deg som har relativt nyoppståtte plager, og som ikke har gått i behandling i psykisk helsevern den senere tid. Arbeidsmetoden i Rask psykisk helsehjelp vil være lite egnet for deg med alvorlige psykiske lidelser, rusutfordringer, eller deg som står i akutte kriser.

Ved akutte kriser bør du kontakte din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

Rask psykisk helsehjelp har fortløpende påmelding. Du kan melde deg på via kontaktskjemaet nederst på siden. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt innen 14 dager for en kartleggingssamtale.


Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp.

Dette innebærer at du sammen med en terapeut identifiserer aktuell problematikk for behandlingen, og deretter jobber målrettet med dette ved hjelp av et nettbasert selvhjelpsprogram. Behandlingsforløpet følges opp av en kognitiv terapeut Hovedsakelig foregår samtalene per video/telefon.Kontorsamtaler kan avtales.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp innen temaene

 • depresjon
 • angst
 • bekymring
 • stress
 • søvnvansker

Funn fra en rekke studier tyder på at veiledet selvhjelp har god effekt på ulike psykiske helseplager, som eksempelvis angst og depresjon. Fordelen med programmet er blant annet at man kan jobbe hjemmefra, og man kan tilegne seg kunnskap i det tempoet som passer en selv. Målet med programmet er at personen selv skal bli sin egen terapeut, ved å tilegne seg nyttige verktøy og mestringsstrategier.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)-teamet består av:

Kristine M. Berg
Linda K. J. Johannessen
Jin-Kari Evensen Normann
Mona Helene Nilssen
Kjell A. Skoglund
Silje E. Trondsen

Kontakt med teamet får du via Infosentralen tlf 91 52 76 90 (mandag til fredag kl 09-15).


Nyttige lenker for kognitiv selvhjelp

Rask rushjelp

Rask rushjelp er ett tilbud til personer over 18 år med lette til moderate rusutfordringer med eller uten psykiske helseutfordringer, samt personer som står i fare for å utvikle eller har utviklet skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler og anabole steroider. Vi tilbyr samtidig behandling av psykiske helseutfordringer som angst, depresjon, søvnvansker og bekymringer. Vi kan også bistå med henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 
Vi jobber etter recoverymetoden, som har fokus på hva som er viktig for deg. Valg av metode tar utgangspunkt i den enkeltes ønske om endring. Vi bruker blant annet kognitiv terapi og motiverende intervju. Vi tilbyr også behandling via Skype. De fleste gruppe- og samtaletilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning fra fastlege.
 
Våre individuelle samtaletilbud

Individuell rusbehandlingssamtaler
Psykiske helse- og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. En del klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk, mens noen har behov for hjelp. Har ditt rusmiddelbruk begynt å gå utover jobb, familie eller hverdagen slik du ønsker den? Vi tilbyr kartlegging og videre samtaler med utgangspunkt i dine ønsker og behov for endring. Hvis det vurderes behov eller du ønsker henvisning til poliklinisk- eller døgnbehandling har Losen lavterskelsenter henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
 
Samtidig samtalebehandling av psykisk helseutfordringer og rus
Mange opplever samtidige utfordringer med psykisk helse og rus. Rusbehandlingssamtaler kan foretas samtidig med behandling for psykiske helseutfordringer som angst, depresjon og søvn. Vi har også lavterskelpsykolog tilknyttet teamet.
 
Hasjavvenning
Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for framtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer? Vi tilbyr informasjon og behandling ved bruk av cannabis. Les mer på hasjavvenning.no
 
Veiledet selvhjelp ved bruk av nettprogram
Rask rushjelp gir veiledet selvhjelp ved bruk av selvhjelpsprogram på nett, deriblant program utviklet av psykolog Magnus Nordmo. Selvhjelpsprogrammene er egnet for deg med depresjon, sosial angst, panikkangst og søvnvansker i kombinasjon med rusutfordringer. Du vil få samtaler og veiledning underveis i behandlingen.


Sinnemestring Individuelt tilbud – åpent for alle, med eller uten ruskomponent
Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familie eller andre for vold når du er sint. Sinne er en normal følelse, og alle kan føle at de blir sinte av og til. Dersom du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp for det. Noen kan bli så sint at de utøver vold. Volden kan være fysisk som å dytte, holde fast, sparke, «banke opp» eller slå. Volden kan være seksuell. Det kan også dreie seg om psykisk vold som trusler, nedsettende kommentarer eller kontrollering. Volden kan være materiell slik som å slå i dører, vegger, knuse eller ødelegge gjenstander. All vold skaper utrygghet og kan oppleves skremmende, truende og krenkende. På samme måte kan all vold gi alvorlige konsekvenser for dem som blir utsatt for det, både psykiske og fysiske helseplager.
 
De aller fleste som utøver vold mot sine nærmeste ønsker ikke å bruke vold. Vold er bare en av mange måter å reagere på når man blir sint, og noen trenger hjelp til å innarbeide nye reaksjonsmåter. Gjennom samtaler og systematisk arbeid er det mulig å bryte destruktive reaksjons og handlingsmønster. Dette kan du få hjelp til ved Losen lavterskelsenter.


Våre gruppetilbud

Sinnemestringsgruppe (varighet på 10 uker a 3 timer). Åpent for alle.
 
Kontakt oss for mer informasjon
Linda A. Gamnes, telefon 482 88 367
Tone Sedolfsen, telefon 941 69 841

Ettervern rus

Team ettervern bistår mennesker som har kort eller lang rushistorie, og som ønsker hjelp til å leve et rusfritt liv. Å leve et liv uten videre misbruk av rusmidler kan oppleves som svært utfordrende, og noen kan ha behov for hjelp og støtte på veien.

Team ettervern tilbyr individuell oppfølging ut fra den enkeltes behov og interesser. Teamet jobber med individuell oppfølging, for å opprettholde rusfrihet frem til hverdagslivet er stabilt. Det legges vekt på tema som arbeid/aktivitet, bolig, økonomi og rusfritt nettverk. En vektlegger også tema som gir grunnlag for økt velvære og trivsel i hverdagen, som fysisk aktivitet, kosthold, søvn og hvile. Tilbudet er frivillig, og basert på tillit og egeninteresse hos bruker.

Hege Monja Istad
​Telefon 404 36 492

Anne-Grete Monsen
Telefon 404 36 491

Pårørendetilbud

Pårørende kan være utsatt for fysisk og psykisk belastning som påvirker livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og daglig fungering. Når et familiemedlem er psykisk syk eller sliter med rusproblematikk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende. Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den noen.
  
Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være
 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholds relaterte problemer
Losen lavterskelsenter tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse og mestring. Målgruppen er pårørende som står nær personer over 18 år med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Pårørende til personer under 18 år kan kontakte Ressurssenter for barn og familie i Tromsø kommune. Ressurssentret kan kontaktes på telefon 909 91 784.
 
Gruppetilbud

Kurs i mestring av belastning (KIB) – holdes to ganger per år vår/høst, varighet på 9 uker a 2,5 timer.
 
KIB er et kognitivt basert kurs for voksne som er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeid og privatliv. Hva som oppleves som en belastning er individuelt. Kurset vil hjelpe deg som opplever belastning å utvikle mer fleksible og passende mestringsstrategier. Å stå i belastning over tid kan gi stressreaksjoner. Disse reaksjonene kan være:
 • Emosjonelle: fravær av humor, glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet.
 • Fysiske: uro, mindre energi, mer sliten, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.
 • Kognitive: bekymringstanker, sviktende hukommelse/lett for å glemme ting, vansker med konsentrasjon, tanker om egne mangler/utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.
 
Målet med kurset
Gjennom KIB vil du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastning.
 
Hva går kurset ut på?
Dette kurset er basert på forståelse av sammenhenger mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes teori og metode fra kognitiv atferdsterapi, og øvelser er en viktig del av kurset.
 
Praktisk informasjon
Kursets innhold er totalt ni samlinger. De første åtte samlingene er kurs og har en varighet på 2,5 time hver gang. Den siste samlingen er et oppfølgingsmøte og har en varighet på 1,5 time. Vi holder individuelle forsamtaler med deltakerne i forkant av kursoppstart. Kurset kan ha maks 12 deltakere.
 
Dette kurset har en kursavgift på kr 600. Prisen dekker selvhjelpsbok, som følger hele kurset, og kaffe/te på samlingene.
 
Meld deg på kurset via vår påmeldingsportal, eller kontakt Infosentralen.
 
Mestrings- og informasjonskurs for pårørende 
Losen lavterskelsenter arrangerer hver måned kurs for personer som står nær noen med psykisk helse- eller rusutfordringer. Varighet: 2,5 timer.
Kurset er gratis og krever ingen påmelding.

Kursdatoer: Ingen kurs denne høsten på grunn av covid-19.

Kurset holdes i våre lokaler i Sjøgata 2, 1. etasje.

Hva går kurset ut på?
Kurset vil ta for seg tema:
 • Jeg pårørende? 
 • I møte med den som er syk – kunnskap, grenser og dialog
 • I møte med hjelpeapparatet – pårørende innehar viktig kunnskap
 • I møte med meg selv – overbelastning og mestring/ verktøy du kan ta i bruk
Kurset gir deg som pårørende råd og veiledning med fokus på egenomsorg og økt mestring. Du vil også få informasjon om tilgjengelig hjelp for pårørende som er tilknyttet Tromsø.
Har du spørsmål, kontakt Infosentralen.
 
Individuelle samtaler
Individuelle samtaler (1-3 samtaler) kan gis til pårørende som opplever behov for råd/veiledning utover mestring og pårørendekurs.

Det å snakke med en fagperson, fastlege, søke økonomisk hjelp, snakke med arbeidsgiver, involvere nettverket i større grad, være i regelmessig fysisk aktivitet, spise sunn mat, få nok søvn, opprette kontakt med pårørendeorganisasjoner, veiledningssentre, selvhjelpsstiftelser med mere kan hjelpe deg som pårørende, og er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler/medikamenter kan utløse og forsterke psykiske vansker. Mer informasjon på helsenorge.no/parorende

Ulike tilbud for pårørende i Tromsø (DOC) (PDF).

Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret er et tilbud til mennesker fra 18 år med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Aktivitetssenteret skal støtte den enkelte til selv å arbeide aktivt og målrettet for bedring av eget liv. Dette gjør vi gjennom forskjellige aktiviteter og gruppetilbud. Vi har et samarbeid med Nav gjennom individuell jobbstøtte (IPS), for å kunne støtte mennesker på veien mot arbeidslivet. Deltakelse på våre tilbud krever rusfrihet.
 
Gruppeaktiviteter vi tilbyr:
 • «Unge voksne» - et gruppetilbud for aldersgruppen 18–35 år.
 • Fotball på TIL Gatelag
 • Friluftsturer
 • Fysisk aktivitet
 • Kunst
 • Musikk
 • Strikking
 • Foto
Ansatte:           
Astrid Eriksen: 94 81 63 15
Nina Nymo: 91 34 74 97
Siv Rabben: 90 84 78 39
Tobias Karlsen: 90 23 86 60
 
Følg oss gjerne på Facebook
Adresse: Skippergata 1C (3. etasje), 9008 Tromsø - se kart
Infosentral: 91 52 76 90
E-post: infosentralen.psykiskhelserus@tromso.kommune.no