Illustrasjonsbilde koordineringstrappa Har du spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre. Ta kontakt med Koordinerende team.

Fast kontaktperson i koordinerende team
For deg som har spørsmål fra tid til annen og ønsker å ha en fast kontaktperson i koordinerende team som kjenner din situasjon og som du kan søke råd og veiledning hos ved behov.

Koordinator
For deg som trenger en fast kontaktperson ut mot hjelpeapparatet, og som har behov for at det sammenkalles til møter mellom ansvarlige tjenesteytere etter behov.

Individuell plan (IP)
For deg som trenger en skriftlig plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres.  En IP er din overordnede plan. Det er kun tjenester fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som gir rett på individuell plan og koordinator. 

Retten til individuell plan
Retten til individuell plan utløser ingen flere rettigheter i seg selv, men er et viktig koordineringsdokument som skal bidra til at den enkelte opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag.

Webbasert løsning
Tromsø kommune går over til elektronisk løsning for individuell plan - se Sampro - webbasert individuell plan