Satsningsområder

Tilpasset opplæring er et av satsningsområdene for skolen der vi har fokus på arbeidsplaner og læringsmiljø. De fem grunnleggende ferdigheter er også fokusområder. Bibliotek og IKT er en viktig del av skolens virksomhet. Arbeidsåret for elevene er delt inn i perioder og fagene planlegges i forhold til det.

Tegnspråkskolen

Døve og tunghørte i grunnskolen i Tromsø har et tilbud ved tegnspråkklassen som er lokalisert på Fagereng skole. Tegnspråkskolen er organisert under PP-tjenesten. Elevene som går i denne klassen kommer fra alle steg på barne- og ungdomstrinnet og tilhører alle sin hjemmeskole.

Kontaktpersoner/lærere
Tone Irene Larsen: 77 79 12 13/ 474 13 856
Merete Fyhn: 77 79 12 13/ 989 04 211
Det er lettest å treffe lærerne på mandager og tirsdager når de har undervisning.

SFO med aktivitetsskole

På Fagereng skal skole og SFO være preget av helhet og sammenheng. Dette krever samhandling om både innhold og organisering. Elevene skal møte lik struktur, felles normer og verdier, og til en viss grad samme voksne gjennom hele dagen. I SFO får elevene velge mellom ulike voksenstyrte aktiviteter gjennom aktivitetsskolen. De får også delta i andre voksenstyrte aktiviteter som er knyttet mot SFO sine periodeplaner.

Det skal også legges til rette for frilek og aktiviteter som elevene selv ønsker. Fagereng SFO skal ha fokus på uteaktiviteter og mulighetene i nærområdet. I aktivitetsskolen kan elevene sammen med foreldrene velge hvilke kurs de ønsker å delta på, ut fra barnas interesser, behov og ønsker.
  • Fysisk fostring, som for eksempel idrett, friluftsliv, turn og andre fysiske aktiviteter
  • Kunst- og håndverk, musikk og drama, som for eksempel gitarkurs, dramatiseringer, formingsaktiviteter
  • Læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp, data, bibliotek og språk som tysk, spansk mm