• Det er eiendomsskatt på boliger og fast eiendom.
  • Kommunestyret bestemmer størrelsen på eiendomsskatten
  • Du får tilsendt skatteseddelen i februar. Den viser grunnlaget for eiendomsskatten og hvor mye du skal betale.

Hvor mye skal jeg betale?

For eiendommer med godkjente boenheter, altså vanlige boligeiere, er skattesatsen 4,4 promille i 2020. Bunnfradraget for hver boenhet er 100 000 kroner.

For eiendommer med godkjente boenheter er det for 2020 innført en obligatorisk reduksjon av takstgrunnlaget på 30%. Dette betyr at eiendomsskattetaksten vil være lavere i år enn tidligere år.
 
For en enebolig på 120 kvm med et mål tomt og med gjennomsnittlig standard betyr det en endring fra 4 412 kroner i 2019 til 4 516 kroner i 2020.

For ikke-boliger, altså næringseiendom, kontorbygg, lager, garasjer på eiendom uten boenhet og ubebygde tomter, er skattesatsen 7 promille.  

Brosjyre: Alt du trenger å vite om fastsettelse av eiendomsskatten

Når betaler jeg eiendomsskatten?

Du betaler eiendomsskatten sammen med de kommunale eiendomsavgiftene to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknad om fritak må være levert innen utgangen av 2020.

Mer om eiendomsskatten for 2020
Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 28. februar 2020. Du finner listen på rådhuset og du kan også laste ned listene Skattelister for eiendomsskatt i avsnittet over.

Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige vanlige taksering i 2006, og i 2009 og i 2016. Nye eller ombygde eiendommer og bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag dersom taksten endres. Kommunestyret har vedtatt til sammen tre kontorjusteringer av takstgrunnlaget siden forrige vanlige taksering i 2006. Til sammen er takstgrunnlaget økt med 27%.

Detaljert takstgrunnlag sendes ut etter taksering. Den viser hvordan skattetaksten er beregnet. 

Hvordan klager jeg?

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klagen innen 12. april. Klagen sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.

Du må oppgi hvilken eiendom den gjelder for, og en begrunnelse for klagen.

Hva skjer om jeg ikke betaler? Kan jeg utsette?

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales innen fristen. Det gjelder selv om du klager på grunnlaget. Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser, fra forfall til betalingen skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse.

Du har betalt når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved manglende betaling vil det påløpe gebyrer for purring.

Dersom du ønsker å utsette betalingen, kan du sende oss en epost med kundenummer eiendomsavgift@tromso.kommune.no.
 

Kan jeg få fritak?

Enkelte eiendommer kan få fritak.
  • Bygninger med historiske verdi: Enkelte bygninger med historisk verdi kan få fritak for eiendomsskatt. Dette gjelder bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.
  • Stiftelser/institusjoner: Noen eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
  • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke fritak.

Kommunestyret vedtar fritak. Disse innvilges for ett år av gangen etter søknad. Søknadsfrist er innen utløpet av skatteåret det søkes fritak for.

Slik søker du om fritak:

Kan jeg få hel eller delvis reduksjon?

Ved helt spesielle tilfeller kan du få utsettelse på betaling eller redusert deler eller hele eiendomsskatten. Som regel gjelder det hvis du har mistet inntekt.

Nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetsgrunner er bare er aktuelt rent unntaksvis. Som oftest vil det være nok å innvilge utsettelse.

Du kan søke kommunen om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

Én grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at du på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet årsak kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før den er taksert om. En utsettelse kan for eksempel være aktuelt fra et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.
 

 

Hvorfor har jeg ikke fått faktura?

Dersom du ikke har fått faktura kan det være flere årsaker:
  • Det kan være feil i postbehandling som gjør at brevet ikke kommer fram.
  • Før vi kan sende deg faktura for nye eller ombygde eiendommer/bygg, må saksbehandlingen med vedtak om skattetakst være ferdig.
  • Dersom du har fått fritak fra eiendomsskatten får du ikke faktura
Er fakturaen sendt til feil adresse, må du sende oss en epost med kundenummer og ny adresse til eiendomsavgift@tromso.kommune.no

Arealberegning

Som grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt brukes bruksareal, BRA. Bruksarealet er alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak.

Føringsinstruks for matrikkelen

Hva gjør jeg hvis faktaopplysningene for beregning er feil?

Mener du arealstørrelsen er feil, må du dokumentere korrekt areal med godkjent takst eller målsatte og godkjente tegninger av bygningen. Husk at eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om du klager på grunnlaget.

Har du spørsmål?

Endringer må sendes oss skriftlig. Andre spørsmål om faktura eller utregning kan stilles til: