I Tromsø er det eiendomsskatt på boliger og fast eiendom i hele kommunen. Det er kommunestyret som fastsetter eiendomsskatten.

For eiendommer med godkjente boenheter, altså vanlige boligeiere, er skattesatsen satt ned fra 4 til 3,4 promille i 2019. De fleste innbyggere vil derfor få lavere skatt enn i fjor.

Skattesatsen er 7 promille for ikke-boliger (næringseiendom, kontorbygg, lager, garasjer på eiendom uten boenhet, ubebygde tomter og så videre). Bunnfradraget for hver boenhet er fortsatt 200 000 kroner.

For 2019 betales eiendomsskatten sammen med de kommunale eiendomsavgiftene i to terminer, med forfall 1. april og 1. oktober. 

Brosjyre: Alt du trenger å vite om fastsettelse av eiendomsskatten 

Eiendomsskatt 2019
Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 1. mars 2019. Listen kan ses på rådhuset eller du kan laste ned eiendomsskattelisten her. Søknad om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019 må være levert innen utgangen av 2019. Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 12. april 2019.
 
Klage må sendes skriftlig på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen. Klagen må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for klagen

Nyttige lenker:

Hvor mye skal jeg betale?

Skattesatsen er uendret på 7 promille i 2019. For eiendommer med godkjente boenheter er skattesatsen endret fra 4 til 3,4 promille. Det betyr at de fleste vanlige boligeiere får lavere skatt.

I tillegg økte kommunestyret takstnivået fra 7 til 17 prosent fra 1. januar 2018 - dette i forhold til 2006-nivået. Dette vises i takstgrunnlaget ved at taksten er multiplisert med 117, hvor 100 er det opprinnelige 2006 nivået.

For en enebolig på 120 kvm med et mål tomt og med gjennomsnittlig standard betyr det en reduksjon fra 5 190 kroner i 2018 til 4 411 kroner i 2019.

Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige alminnelige taksering i 2006, og i 2009 og i  2016. Nye eller ombygde eiendommer/bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag.

I februar 2019 får alle tilsendt skatteseddelen. Den viser takst, bunnfradrag og skattegrunnlag, samt utliknet eiendomsskatt.

Les mer i retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst.

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget. Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser fra forfall til betaling skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse.

Betaling anses skjedd når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved unnlatt betaling vil det påløpe gebyrer for utsendelse av purring mv.

Kan jeg få fritak?

Enkelte eiendommer kan få fritak.
 • Bygninger med historiske verdi: Enkelte bygninger med historisk verdi kan få fritak for eiendomsskatt. Dette gjelder bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.
 • Stiftelser/institusjoner: Noen eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
 • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke fritak.

Kommunestyret vedtar fritak. Disse innvilges for ett år av gangen etter søknad. Søknadsfrist er innen utløpet av skatteåret det søkes fritak for.

Slik søker du om fritak:

 • Send søknad som e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen.
 • Søknad må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for fritak.
 • Det må søkes innen utgangen av kalenderåret fritaket ønskes for. Les mer her.

Hvordan klager jeg?

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 12. april, dersom det ikke tidligere er klaget på samme forhold.

Klage må sendes skriftlig:

 • Send klage som e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen.
 • Klagen må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for klagen.

Kan jeg få hel eller delvis reduksjon?

Ved helt spesielle tilfeller, som regel i tilfeller hvor du har bortfall av inntekt, kan du få utsettelse på betaling eller redusert deler eller hele eieindomsskatten.

Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter eigedomsskatteloven § 28:
"Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet."

Bestemmelsen åpner for en vurdering av nedsettelse eller bortfall av eiendomsskatt. Det understrekes det at nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetsgrunner bare er aktuelt rent unntaksvis, og at det som oftest vil være tilstrekkelig å innvilge utsettelse etter eigedomsskattelovens § 25 annet ledd.

Utsettelse av betaling etter eigedomsskatteloven § 25:
"Eigedomsskatten skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset. Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing. Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane."

Skatteyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skatteyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering. Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.
 

Søk om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Slik leser du takstgrunnlaget

Detaljert takstgrunnlag sendes ut etter taksering. Den viser hvordan skattetaksten er beregnet.

De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige alminnelige taksering i 2006 og 2009. Nye eller ombygde eiendommer/bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag.


Takstgrunnlag 2019Veiledning om hvordan du leser melding om takst og skatt:

 1. Opplysninger om tomt: Eiendommene er registrert med tomteareal. For enkelte eiendommer er det registrert et nullareal. Det skattepliktige tomtearealet kommer da fram under overskriften Korreksjonsprotokoll. For seksjonerte eiendommer og andel av felleseiendommer fremkommer tinglyst andel av eiendom under kolonnen andel.
 2. Opplysninger om bygninger: viser bygning og bygningsnummer, og bruksareal (BRA) etasje for etasje. Avgiftsarealet for bolig og fritidsbolig beregnes slik; hovedetasje 1,0 underetasje 0,5 loft 0,3 og kjeller 0,2. For seksjonerte eiendommer og andel av felleseiendommer fremkommer tinglyst andel av bygning under kolonnen andel.
 3. Verdiberegning bygninger: Bygninger som skal inngå i takstgrunnlaget er oppgitt med avgiftsareal og pris per kvm. Enkelte bygningstyper, som for eksempel trafostasjoner, skal ikke inngå i grunnlaget. Disse skal ha nullverdi.
 4. Korreksjonsprotokoll: benyttes for å erstatte takst på tomt eller bygg, eller for å justere taksten etter faktisk bruk. Man reduserer for eksempel taksten for den delen av et bolighus som har integrert garasje, og landbrukseiendommer hvor det foreligger spesielle regler.
 5. Samlet skatteeiendom (tomt og bygninger): Utgangspunktet for fastsettelse av takst er oppgitt under ”sum beløp.”
 6. Sonefaktor: tar hensyn til hvor i kommunen eiendommen ligger. 1,0 er utgangspunktet.
 7. Vurderingsfaktor indre: Under takseringen er alle eiendommer besiktiget. På hver eiendom er det vurdert om det er forhold på eller rundt eiendommen som påvirker taksten, blant annet bygningenes alder og tilstand; standard og kvalitet.
 8. Vurderingsfaktor ytre: Her vektlegges blant annet om eiendommen ligger i skredsonen definert av Norges Geografiske Undersøkelser, eller om det er en konsesjonspliktig landbrukseiendom.
 9. Takst: Når vi har tatt hensyn til de tre faktorene, står vi igjen med eiendomsskattetaksten. Det er denne takten som skattetakstnemnda har fastsatt for din eiendom. Nivået for denne taksten er beholdt på 2006-nivå, selv om bygget er taksert i 2019.
 10. Eiendomsskatt: viser skatteberegningen. Både bunnfradrag og promille bestemmes av kommunestyret, og kan endres for hvert år. Eiendomsskatt betales i to terminer i 2019, og det er totalbeløpet for hele året som er oppgitt på skjemaet.
 11. Kontorjustering av skattetaksten: Skattetaksten er av kommunestyret vedtatt økt opp til 17 prosent i 2018. Dette vises i takstgrunnlaget ved at taksten er multiplisert med 117, hvor 100 er det opprinnelige 2006-nivået.
Detaljert takstgrunnlag

Arealberegning

Som grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt brukes bruksareal, BRA. Bruksareal er definert i Norsk standard, NS 3940 og dokumentet "Føringsinstruks for matrikkelen" fra Statens kartverk. Forenklet er dette definert som alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak. NS 3940 angir også regler for definisjon av etasjetype.

Føringsinstruks for matrikkelen 
 

Har du spørsmål?

Endringer må sendes oss skriftlig. Andre spørsmål om faktura eller utregning kan stilles til: