Kvaløysletta sykehjem har 71 plasser fordelt på avdelingene Håja, Rya, Blåmann og Nordstua. 

Sykehjemmet har 59 enerom og seks dobbeltrom, alle rom med egne bad. Vi har også innredet et eget minnerom med møbler og ting fra gammelt av.

Følg oss gjerne på Facebook

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 77 60 47 80
E-post

Enhetsleder: Wigdis Anitha Olsen
Telefon: 77 60 48 10/ 909 56 925

Avdelinger
Avdeling Håja:452 67 569
Avdeling Rya: 452 64 186
Avdeling Blåmann: 452 67 843
Avdeling Nordstua: 452 74 832
 

Ansatte

Aktiviteter

Det er et daglig tilbud for avislesning og formiddagskaffe. Det blir arrangert andakt hver torsdag. 

Som beboer har du tilgang på frisør, fotpleier og tannlege - alt med timebestilling. Pårørende kan komme på besøk når de vil, og må gjerne ta med seg beboerne hjem på besøk, på kafè, på tur, til kirken eller lignende.

Informasjon til beboer og pårørende

Informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende (DOC) (PDF)

Endringer i pasientsituasjoner eller sykdomsbilde kan medføre at noen må bytte rom. Involverte parter vil alltid bli informert i slike tilfeller.

Besøk
Sykehjemmet er beboerens hjem så pårørende kan komme på besøk når de måtte ønske det. Pårørende må gjerne ta med seg beboere hjem på besøk, ut på tur, kafé, kirke og lignende.

Hva trenger man ved innflytting?
I utgangspunktet er rommet møblert med seng og nattbord, slik at det er plass til din ”godstol” og andre møbler du trenger. Du må gjerne ta med andre personlige ting som f.eks. bilder, sengeteppe, bøker, radio, eller andre ting du er glad i som kan bidra til og sette ditt preg på rommet. I tillegg trenger du klær, toalettartikler og medisinen/e du bruker ved innflytting. Beboerne kan abonnere på aviser og blader. På de fleste rom fins det uttak for TV og telefon. Sykehjemmet har en felles TV-lisens.
 
Vasking og merking av klær
Private klær vaskes ved husets vaskeri. Alt privat tøy må merkes med nummerlapper som fås på avdelingen. Det anbefales å ha med klær som kan maskinvaskes. Sykehjemmet tar ikke ansvar for klær som ikke tåler maskinvask. Vaskeriets maskin kan ikke vaske ulltøy. Eventuell rens og reparasjon må selv besørges.
 
Verdisaker og kontanter
Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for verdisaker som smykker og kontanter som oppbevares av beboer.
 
Privat økonomi
Vi kan tilby ei frivillig ordning der man kan sette inn lommepenger på en felles konto som sykehjemmet da administrerer. Kontrakt fås i avdelingen. Beboerne trenger penger til klær, frisør, fotpleie og lignende. Frisør og fotpleier kommer en gang i uken.

Organisering av pleien - primærkontakt
Beboerne på avdelingen er tilfeldig inndelt i grupper. Hver gruppe ledes av en sykepleier, og hver beboer har i tillegg en egen primærkontakt. Primærkontakten har ansvar for å etablere et samarbeidsforhold til beboer og pårørende, med utgangspunkt i beboerens egne ønsker og ressurser. Primærkontakten er spesielt ansvarlig for å gi informasjon av generell og spesiell karakter, avtale praktiske ting angående penger/ innkjøp av klær/ toalettartikler/ presanger/ frisørtimer og lignende. Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende. Det setter oss i stand til å skape en mer verdifull og trivelig hverdag for beboerne.

Aktiviteter
Sykehjemmet har en aktivitetsleder som har fokus på aktiviteter og felles arrangementet. Hver avdeling har sin dag til å disponere sykehjemsbussen for turer til byen eller på ”landet” på sommertid. På avdelingen og felles tavle henger det oppslag med oversikt over ukens aktiviteter.

Spisetider
Frokost serveres fra kl 08.30
Middag serveres fra kl 13.00
Kveldsmat serveres kl 18.00
I tillegg serveres formiddags- og ettermiddagskaffe. Det tas individuelle hensyn i forhold til ernæringsbehov og spisetider.
 
Legetilsyn
Behov for legetilsyn vurderes av vakthavende sykepleier.
 
Tannlege
Tannlegebehandling er gratis og ordnes gjennom avdelingen, via Kvaløysletta tannklinikk.
 

Beboers rettigheter

Taushetsplikt
I følge kommunehelsetjenesteloven (§ 6-6) og sosialtjenesteloven (§ 8-8) har enhver som utfører tjenester eller arbeider i kommunens helse- og sosialtjeneste taushetsplikt. Som hovedregel er opplysninger om noens personlige forhold underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alle opplysninger som er knyttet til en person, uten hensyn til om opplysningene anses som følsomme eller ikke.
 
Innen sosialtjenestelovens områder er dessuten opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, sivilstand, bosted og arbeidssted underlagt taushetsplikt, dersom opplysningene er mottatt i forbindelse med tjenesten eller arbeidet. pårørende er den beboer oppgir som nærmeste pårørende
 
Rettigheter
Lov om pasientrettigheter sier noe om beboers rettigheter. Beboer har rett til medvirkning og informasjon. Beboers pårørende er den beboer oppgir som nærmeste pårørende. Dersom beboer ikke er i stand til å angi nærmeste pårørende, er det den som i størst utstrekning har varig kontakt med beboer. Dersom beboer ikke har samtykkekompetanse har beboers nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med han/henne.

Kvalitet i pleie og omsorgstjenester For å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter Kommunehelsetjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets egenverd og livsførsel er det laget en forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Forskriften trådde i kraft fra 1. mai 1997.
 
Forskriften skisserer tjenestens oppgaver og innhold (§3). Hensikt er å få tilfredstilt pasientens grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:
 • oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet
 • mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg
 • grunnleggende fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
 • tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
 • få ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner
 • tilpasset hjelp ved av- og påkledning
 • følge en normal døgnrytme og unngå uønsket og unødige sengeopphold
 • mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv
 • mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktivitet
 • tilbud om variert og tilpassede aktiviteter både inne og ute
 • nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
 • nødvendig tannbehandling og ivaretakelse av munnhygiene
 • en verdig avslutning av livet i trygge og rolige omgivelser
Klage/ klageadgang
I følge pasientrettighetsloven kan pasient, verge eller pårørende klage til fylkesmannen dersom forholdene ved avdelingen er kritikkverdig. Klagen sendes til sykehjemmet som fremmer saken overfor kvalitetsutvalget.

Om du som pårørende lurer på noe er du velkommen til å ta kontakt med personalet når som helst.
 

Film fra sykehjemmet