Beredskapsenheten har helkontinuerlig vakt ved brann og akutte ulykker, bistand ved bilulykker, redningsdykking og forvaltning av sivilforsvarsmateriell.

På Sommarøy har vi en deltidsstasjon med 12 innkallingsmannskaper. Vi har 10 seksmannsbetjente branndepoter rundt i kommunens ytre områder: Bakkejord, Sjøtun, Straumsbukta, Vengsøy, Tromvik, Kvaløyvågen, Oldervik, Lakselvbukt, Jøvik og Sjursnes.

Kontaktinformasjon

Varabrannsjef/beredskapsrådgiver:
Kaj Christiansen
Telefon: 77 79 07 02 / 913 60 037

Enhetsleder beredskap:
Jørgen Mauno Johansen
Telefon: 902 37 715

Teknisk koordinator:
Arnt Are Johansen
Telefon: 77 79 07 42 / 913 80 347

Vaktsjef:
Telefon: 77 79 07 43 / 913 79 258

Akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110. For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller hovedreningssentralen (HRS).
 
Privat beredskap
Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Oppstår det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper. Forurenser skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning samt erstatning ved skader på miljø og eiendom. 
 
Kommunal beredskap
Kommunene har beredskaps- og aksjonsplikt mot mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunens grenser som ikke dekkes av privat beredskap, og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere. Ansvaret omfatter også når forurenser er ukjent. 

Kommunene samarbeider om beredskapen gjennom 33 interkommunale beredskapsregioner ledet av Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), som dekker samtlige norske kommuner. Samarbeidet er for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø. Tromsø kommune er vertskommune IUA region Midt- og Nord-Troms, som dekker 16 kommuner, tilsvarende Troms politidistrikt.
  
IUA sitt aksjonsutvalg utgjør aksjonsledelsen ved langvarige forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde og ledes av brann- og redningssjefen i Tromsø kommune. Utvalget har følgende øvrige representanter: havnedirektøren i Tromsø havn, to valgte representanter fra eierkommunene samt representanter fra Troms politidistrikt, Fiskeridirektoratet region Troms, oljeselskapene, industrien og Fylkesmannen.
 
Utvalget har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.

Statlig beredskap
Staten ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder. Kystverket kan mobilisere beredskapsressurser fra både privat og kommunal beredskap til en større statlig aksjon. 

Restverdiredning (RVR)

Gjennom restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å berge mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet hele året, og kan rekvireres ved å ringe 110.
 
Tjenesten er gratis for forsikringstakere. Ved tidlig varsling til 110 kan store verdier reddes.
 
Tjenesten er organisert ved at forsikringsnæringen gjennom Finans Norge har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 19 brannstasjoner rundt om i landet, blant annet i Tromsø. Bilene er godt utstyrt – med blant annet pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk samt strømaggregat for nødstrømforsyning, og  skal levere tjenester til både egen kommune og omkringliggende kommuner.
 
Klimatiske endringer synes å medføre hyppigere bruk av RVR-tjenesten.

Redningsinnsats til sjøs (RITS)

Brannvesenet har etter anmodning plikt til å bistå ved redningsinnsats til sjøs (RITS). Dette være branner og andre ulykker innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Plikten er generell og gjelder alle brannvesen med kysttilhørighet. Grunnlaget for bistandsplikt fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven, inndeling av havnedistrikter og en geografisk avgrensning som normalt sammenfaller med kommunenes grenser. Bistand fra landbasert brannvesen vil kun være en sekundær innsats.

For å yte bistand til ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse på dette området. Tromsø er således en av disse syv samarbeidspartnere. Hovedredningssentralen Nord-Norge koordinerer  og styrer slike innsatser. 

Beredskapen kjennetegnes ved at det årlig gjennomføres øvelser med redningshelikoptre, hovedredningssentralene, Kystvakta, Redningsselskapet og rederier. RITS-mannskap blir trent i å bli satt om bord på ferjer fra helikopter eller båt, i tillegg til at det gjennomføres kurs og samtrening med skipets eget mannskap.