Plan og utbygging har ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av de fleste investeringer innen vann og avløp i Tromsø kommune. Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter, med prosjektlederen som ansvarlig for gjennomføringen. Dette innebærer planlegging, kostnadsoverslag, kvalitetssikring, dialog med entreprenør, regnskapsavslutning og annet.

Vi har til en hver tid flere små og store prosjekter som er i gang i ulike faser, noen under planlegging og andre under utførelse. Her finner du informasjon om pågående prosjekter. 

Fornying av Mortensnes - videre arbeid med del 3-5

I 2015 startet arbeidet med fornyingen av vann- og avløpsnettet på Mortensnes, og del to av prosjektet avsluttes sommeren 2020. Våren 2020 starter også prosjekteringen av del 3-5.

Sonekart Mortensnes liggende.png
Kartet over viser oversikt over de forskjellige prosjektområdene (del 1 – blå, del 2 – gul, del 3 – rød, del 4 - grå og del 5 - grønn).  
 


Hva skal vi gjøre? 

 • Gamle vann- og avløpsledninger skiftes 
 • Nytt fortau bygges langs busstraséen 
 • ​Nye gatelys 
 • Vegen oppgraderes  
 • Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerne luftspennene, blant annet inn til husene. 
 
På grunn av erfaringer fra arbeidet med del 1 og 2 vil også oppdelingen av prosjektområdene, og rekkefølgen på disse bli vurdert i prosjekteringsfasen. Det vil si at inndelingen på kartet over kan bli endret. Skulle det bli aktuelt vil vi informere om det på nettsiden, og i folkemøter.
 

Hvorfor gjør vi dette? 

Vann- og avløpsledningene i bydelen er gamle, og det er derfor behov for nye ledninger. I tillegg forventer man at nedbøren vil øke i årene framover, og de gamle avløpsrørene har da for liten kapasitet. Mortensnes har også behov for trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor blir det etablert fortau i busstraséer.  
 
 

Hvordan blir beboere og brukere av området berørt?

I selve prosjektgjennomføringen vil både beboere og brukere berøres der hvor gravearbeidet til enhver tid pågår. Det vil blant annet bli aktuelt med omlegging av trafikk, midlertidig vannforsyning og alternativ parkering. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt før prosjektet går i gang, og underveis. Vi vil invitere til folkemøter, og gi oppdatert informasjon gjennom kommunenes hjemmeside og Facebookside.
Beboere og brukere av området vil i liten grad bli berørt av aktivitetene i prosjekteringsfasen.
 

Informasjon om separering av private stikkledninger

Når vi skifter ut de gamle vann- og avløpsledningene skal vi også separere avløpet. Ved bruk av felles avløpsledning føres alt avløpsvann til nærmeste renseanlegg. Det vil si at vi bruker renseanleggets kapasitet til rensing av fremmedvann (regnvann, smeltevann og drensvann) som egentlig ikke trenger rensing. Etter separering kan overvann og drensvann slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller hav, mens spillvann (kloakken) føres til renseanlegget.
 
Vi har de siste årene opplevd klimaendringer med økt nedbørsmengde. Dette fører til at mange av avløpsledningene har for liten kapasitet. Å lede overvann til bekker, elv, hav og terreng reduserer belastningen på de eksisterende avløpsrørene, og vi slipper omfattende nyetableringer av avløpsledninger. Dette vil holde investeringskostnadene nede og hindre unødvendig gebyrøking.

Ved separering av kommunale ledninger vil kommunen som forurensningsmyndighet kreve at private også separerer eget avløp. Krav om separering er hjemlet blant annet forskrift om tilknytning til vann og/eller avløp, Tromsø kommune § 5-5 og forurensningsloven §22-2. Dette er en kostnad den enkelte huseier må dekke selv. Som nevnt er det gode grunner til å foreta denne separeringen, og de samme argumentene gjelder på private rør så vel som kommunale. Det er bra for miljøet, det gir trygghet og gevinst for deg og din bolig, og det er med på å sikre en sikker vannforsyning og trygg håndtering av avløpsvannet for kommende generasjoner. Skal vi få ønsket effekt av kommunens tiltak, er vi avhengig av at også private ledningseiere separerer sine avløpsledninger.
 
Når kommunen separerer hovedledningen legger vi ny stikkledning for vann, overvann og spillvann ut av vei/fortau til den enkelte bolig. På den måten blir dine kostnader til å separere redusert. Separering av private stikkledninger bør gjøres når arbeidet med den kommunale ledningen er ferdig. Dette arbeidet skal utføres at et godkjent foretak, og vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere.
 
Dersom du kan dokumentere et tett system uten lekkasjer, eller godkjent håndtering av overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) på egen eiendom, trenger du ikke separere.
 
 

Kontakt oss 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anna Stina Mjaaland.
Telefon: 47 23 2382
E-post: anna.stina.mjaaland@tromso.kommune.no   

 Oppdatert 18.03.20

Fornying av Mortensnes - del 2

Del 2 av arbeidet på Mortensnes ferdigstilles sommeren 2020. Arbeidet er inkludert følgende områder:
 • Deler av Båtsmannsvegen
 • Deler av Styrmannsvegen
 • Deler av Losvegen
 • Hele Ljungmannsvegen
 • Deler av Stuertvegen
 • Forlengelsen av Dramsvegen, nord på Mortensnes


Arbeidet i bydelen Mortensnes er delt inn i 5 ulike soner.
Sonekart Mortensnes liggende.png
Kartet viser oversikt over de forskjellige prosjektområdene hvor del 2 er merket gult (del 1 – blå, del 3 – rød, del 4 grå og del 5 grønn).

Detaljer del 2 Mortensnes_1000x929.png
Figur viser prosjektområdet 2 i detalj (blå heltrukken linje er prosjektert vannledning, stiplet grønn linje er prosjektert spillvannsledning(avløp) og svart stiplet linje er prosjektert overvannsledning). Figuren viser også prosjektert fortau i Styrmannsvegen (lys rød farge).


Hva skal vi gjøre?

 • Gamle vann- og avløpsledninger skiftes
 • Nytt fortau bygges langs busstraséen
 • Nye gatelys
 • Vegen oppgraderes
 • Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerner luftspennene, blant annet inn til husene.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsledningene i bydelen er gamle, og det er derfor behov for nye ledninger. I tillegg forventer man at nedbøren vil øke i årene framover, og de gamle avløpsrørene har da for liten kapasitet. Mortensnes har også behov for trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor kommer det fortau i busstraséer.

20191217 Styrmannsvegen .jpgNye lys i Styrmannsvegen


Når skal dette gjøres?

Del to av Mortensnes startet høsten 2018, og ble ferdigstilt høsten 2019. En del restarbeid vil måtte vente til våren 2020. 

Tidslinje 110919.PNGTidslinjen viser når arbeidet starter opp i de ulike traseene. Se også kartet under. TIPS: høyreklikk på bildene og åpne i ny fane for større versjon. 

Kart fra kommunekart 190918.PNG 

 

20191217_Losvegen.jpgNytt fortau i Losvegen
 
20191217 Losvegen 4.jpg

Bytte av private ledninger

Vi anbefaler at huseiere i området benytter anledning til å skifte ut egne rør inn til huset. De fleste av rørene i området er fra rundt 1960 - 65, og har slitasjeskader. Gamle rør kan føre til blant annet dårlig vanntrykk som følge av lekkasjer, forurensing fra avløp og tilstopping av avløpsrør.
Utskiftning av rør skal gjøres av fagfolk. Du kan enten engasjere egne, eller inngå en privat avtale med kommunens entreprenør. Vær oppmerksom på at avløpsvann og overflatevann skal separeres ved etablering av nye rør. Vi legger derfor ferdig ut av veien et avløpsrør (for kloakk), et overvannsrør (for overflatevann, f.eks fra takrenne og lignende), og et vannrør ut fra det offentlige ledningsnettet. Årsaken til separering av avløp og overflatevann er at sistnevnte øker på grunn av klimaendringene. Dette belaster våre renseanlegg unødvendig fordi overflatevann ikke behøver rensing da det i prinsippet er reint vann.

Dersom du er interessert i tilbud fra kommunens entreprenør, men ikke fikk skrevet deg på listen på orienteringsmøtet kan du henvende deg til prosjektleder. Se kontaktinformasjon lenger ned.

 

Fornying av Mortensnes på Facebook

Prosjektet har egen side på Facebook. Her vil vi legge ut oppdateringer forløpende, og svare på eventuelle henvendelser og spørsmål.
Facebooksiden finner du her. 

 

Kontakt oss

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp
Frode Pedersen
Tlf. 952 33 244
E-post: frode.pedersen@tromso.kommune.no
 

Anleggsleder, Roald Madsen AS
Torstein Wiik
Tlf. 913 05 852
E-post: torstein@madsenas.no 

Byggeleder, Seksjon for vann og avløp
Arild Børke
Tlf. 406 05 878
E-post: arild@nnbk.no 

 
Oppdatert 18.03.20
 

Gravearbeid i Barduvegen, Senjavegen og Fagerlivegen

Hva har vi gjort?

IVi har etablert ny hovedvannledning for vannforsyning for å sikre vannforsyningen til beboerne i området. Nå gjenstår kun å legge grus langs veikanten fra Holtbakken til Fagerlivegen, og Troms Kraft skal sørge for gatelys i Senjavegen og Fagerlivegen. 

20191217 Senjavegen.jpgNye lys i Senjavegen
 

Hvorfor er prosjektet viktig?

Dette arbeidet er første del av et større prosjekt for å forsterke vannforsyningen til fastlandet og Sør-Tromsøya. Andre del av prosjektet er nå i detaljplanlegging, og innebærer arbeid fra Røstbakken ned til Teaterkvartalet. Arbeidet med del to vil settes i gang i løpet av høsten 2019. Tredje og siste del er etablering av ledning til fastlandet som vil komme opp ved Biltrend.
Som følge av disse arbeidene fornyer vi vann- og avløpsledninger og overvannsledning i området. I tillegg vil gatebelysning bli skiftet ut i samarbeid med Byutvikling, og veiene vil bli asfaltert på nytt. I del to skal vi også etablere fortau i Røstbakken. 


20191217 Fagerlivegen 2.jpgFagerlivegen desember 2019
 

Hvem jobber med dette?

Maskinentreprenør Roald Madsen AS
Vann og avløp v/ prosjektleder Frode Pedersen
Norconsult AS (prosjekterende rådgiver)
HR Prosjekt AS (byggeledelse)
20191217 Barduvegen 2.jpgNye lys i BarduvegenKontakt oss

Prosjektleder Frode Pedersen
Tlf. 952 33 244
E-post: frode.pedersen@tromso.kommune.no

Maskinentreprenør Roald Madsen AS
Torstein Wiik, tlf. 913 05 852
Rune Madsen, tlf. 906 43 464

Oppdatert 18.03.20

Nytt kommunalt avløpsanlegg i Grøtfjord

Grøtfjord er et av Tromsøs mest populære friluftsområder, og har stor betydning for byens befolkning. Tromsø kommune vedtatt et prosjekt med sikte på å bevare og videreutvikle Grøtfjord slik at vi alle kan ha like stor glede av området i årene som kommer.

Tromsø kommune vedtok i sak 8/2018 den 31. januar 2018 at Tromsø kommune skal bygge og drifte et felles avløpsanlegg for bebyggelsen i Grøtfjord. Dette skal sikre at løsningen for utslipp av behandlet avløpsvann er tilfredsstillende sett i forhold til Grøtfjord sin store betydning som rekreasjons-/friluftsområde for Tromsøs befolkning. Som en del av arbeidet har Tromsø kommune enhet park i tillegg ansvaret for å etablere et nytt friluftstoalett i Grøtfjord som også tilfredsstiller kravet til universell utforming. Friluftstoalettet vil bli tilknyttet det kommunale avløpsanlegget.


Kart Grøtfjord.png
Figur 1 Kartutsnitt Grøtfjord. Kilde: Gemini oppfølging

 

Hva skal vi gjøre?

Skisse- og forprosjekt er inndelt i følgende faser: 
 • Skisseprosjektering av alternative avløpsløsninger. Dette inkluderer strøm-/hydrografimålinger, utslippsmodellering og en avgjørelse av endelig sjøtrasé for utslipp av renset spillvann. I skisseprosjektfasen gjennomføres det to informasjonsmøter med Grøtfjord bygdelag. Innbyggere får invitasjon til møtene via SMS.
 • Forprosjektering av valgt avløpsløsning. Dette inkluderer kostnadsoverslag, bunnkartlegging av trasé for utslippsledning, innhenting av uttalelser fra relevante sektormyndigheter og utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse. Vi inviterer til eget informasjonsmøte med Grøtfjord bygdelag der endelig utbyggingsløsning blir presentert når dette er klart. Innbyggere får invitasjon til møtet på SMS.
Vann og avløp har engasjert Norconsult Tromsø som rådgiver for utarbeidelse av skisse- og forprosjektet. Skisse- og forprosjekt danner videre grunnlag for detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Se tidsplan lenger ned for nærmere informasjon om når selve utførelsen har estimert oppstart.
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Med sin umiddelbare nærhet til stranda har bygda Grøtfjord over lang tid vært et yndet sted for Tromsøs befolkning, og da spesielt i sommermånedene. I tillegg benyttes også de andre årstidene i økende grad. Stikkord her er kajakk, kitesurfing, brettseiling og nordlysturisme.  
  
Dette framgår også av kartleggingen av friluftsområder i regi av Ishavskysten friluftsråd, der resultatene av kartleggingen er å finne på Miljødirektoratets naturbase.http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00011617  
 
Imidlertid er strandområdet samtidig utsatt for forurensning på grunn av dårlige sanitære forhold.  Årsakene til dette er blant annet at:
 
Standarden på de private avløpsanleggene til bebyggelsen i Grøtfjord ikke gir tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning av strandsonen. Dette er blitt avdekket i vår myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriftens bestemmelser.
Manglende kapasitet på sanitæranlegg for besøkende bidrar til forsøpling og forurensning av strandsonen.
 
For å rette opp i disse forholdene vil Tromsø kommune derfor gjennomføre følgende tiltak:
 • Bygge et nytt felles avløpsanlegg for bebyggelsen i Grøtfjord som sikrer at strandområdet ikke blir påvirket av utslipp av spillvann.
 • Bygge et nytt friluftstoalett som sikrer forsvarlige sanitære forhold for besøkende
   

Når skal dette gjøres?

Forprosjekt: mai – september 2019
Detaljprosjektering: oktober 2019 – februar 2020
Utførelse: april - september 2020
 
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Dette skyldes i hovedsak: ​
Behov for nærmere avklaring omkring utbyggings- og finansieringsmodell, inklusiv avtaleinngåelser. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune.lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981

Oppdatert 18.03.20

Nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg på Sjurelv

Etablering av kommunalt vann- og avløpsanlegg på Sjurelv er forankret i hovedplanen for Seksjon for Vann og avløp i Tromsø kommune. Prosjektet skal sikre godt drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvannet i området.
 
Kart m forklaring.pngTips: For større versjon av bildet - høyreklikk på bildet og åpne i ny fane. 


Hva skal vi gjøre?

I forprosjektfasen skal følgende arbeid utføres:
 • Kartlegge tilstand på private ledninger
 • Trykkprøving av eksisterende vannledninger
 • Eventuelle grunnundersøkelser
 • Utarbeide alternative løsningsforslag for kommunalt vann- og avløpsanlegg, inkludert kostnadsestimat.
Vår konsulent Sweco AS er ansvarlig i denne fasen.

 
Hvorfor gjør vi dette?

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å heve drikkevannskvaliteten, og sørge for nok drikkevann hele året. Slik situasjonen er i dag er det lite vann på vinteren, og enkelte blir i perioder fri for vann. Etablering av kommunalt anlegg vil sikre en trygg og stabil forsyning for området, samt en miljømessig forsvarlig håndtering av avløpsvannet.
 
 

Når skal dette gjøres?

Prosjektet skal detaljprosjekteres i 2019. 
Selve utførelsen har oppstart sommeren 2020. 
 
 

Kontakt oss

Prosjektleder for Seksjon for vann og avløp, Torbjørn Samuelsen
Tlf. 95259723
E-post: torbjorn.samuelsen@tromso.kommune.no
 
Kjell Strandli i Sweco, AS
Tlf. 411 00687
E-post: Kjell.strandli@sweco.no

Oppdatert 18.03.20

Overføring av avløpsvann fra Eidkjosen og Kvaløysletta til Langnes

I hovedplanen for vann og avløp (2015-2030) har Tromsø kommune vedtatt en framtidig avløpsrensestruktur som innebærer at Selnes avløpsrenseanlegg legges ned. Selnes renseanlegg skal gjøres om til avløpspumpestasjon, og avløpsovervannet skal i stedet overføres til Langnes RA for rensing. Avløpsvann fra strekningen Eidkjosen – Kvaløysletta vil derfor i framtiden overføres til Langnes for avløpbehandling.  Dette innebærer at det er behov for utvidelse av rensekapasiteten på Langnes, noe som ivaretas i et eget prosjekt.
 

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet er delt inn i følgende faser:
 • Skisseprosjekt:
  I denne fasen skal vi kartlegge alternative traseer for avløpspumpeledningen som skal legges fra Selnes til Langnes, og forlenget utslippsledning fra Langnes renseanlegg. Fasen vil også omfatte kostnadsberegninger av de ulike alternativene og bunnkartlegging. Vi vil også vurdere behov for grunnundersøkelser og undersøkelser knyttet til kartlegging av forurensede masser. Endelig valg av traseer vil bli avklart i dialog med Kystverket og Tromsø havn. I skissefasen kartlegges også alternative løsninger for håndtering av avløpsvannet fra bebyggelsen i Sørvollvegen.
 • Forprosjekt:
  I denne fasen jobber vi videre med valgt løsning, og foretar eventuelle grunnundersøkelser og kartlegging av forurensede masser. Her utarbeides også et revidert kostnadsoverslag for valgt løsning.
 • Detaljprosjekt:
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.
Skisse- og forprosjektering gjennomføres med utgangspunkt i prosjekteringsområdet vist i figuren under.

Prosjektområdet fra Gemini.png
Prosjektområdets utbredelse. Kilde: Gemini oppfølging
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Prosjektet vil bidra til å fjerne en identifisert flaskehals i transportsystemet for avløpsvann på Kvaløysletta. I tillegg vil overbygg på pumpestasjoner bli oppgradert, og antall avløpsanlegg i byområde vil reduseres.

 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Skisseprosjekt: januar 2019 – oktober 2019
Forprosjekt: november 2019 – februar 2020
Detaljprosjekt: september 2020 – juni 2021
Gjennomføring: september 2021 – oktober 2022

Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.
 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune-lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981

Oppdatert 18.03.20

Ny hovedvannledning fra Tromsøya til fastlandet

I hovedplanen for vann og avløp (2015-2030) har Tromsø kommune vedtatt en rekke tiltak til utvikling av en hovedstruktur for Tromsø vannverk.  Etablering av en ny hovedvannledning fra Tromsøya til fastlandet utgjør siste etappe av utbyggingstiltaket. 

Kart Tromsøya fastlandet.png
 Kartutsnitt av prosjekteringsområde. Kilde: Gemini oppfølging
 

Hva skal vi gjøre?

Arbeidet med å få realisert denne siste etappen er delt opp i følgende faser:
 • Skisseprosjekt:
  I denne fasen skal vi kartlegge alternative traseer fra Tromsøya til fastlandet med utgangspunkt i figuren over. Fasen vil også inkludere kostnadsberegning av alternativene og bunnkartlegging. Vi skal også vurdere behovet for grunnundersøkelser og undersøkelser knyttet til kartlegging av forurensede masser. Endelig valg av traseer vil bli avklart i dialog med Statens vegvesen, Kystverket og Tromsø havn.
 • Forprosjekt:
  I denne fasen arbeider vi videre med valgt løsning, og det vil bli utarbeidet 3D prosjektering av landanlegg på fastlandet. Fasen vil også omfatte eventuelle grunnundersøkelser, kartlegging av forurensede masser og revidert kostnadsoverslag.
 • Reguleringsplanprosess:
  Etter forprosjektet blir det gjennomført en reguleringsplanprosess for å sikre tilstrekkelig areal for gjennomføring av landanlegget på fastlandet.
 • Detaljprosjekt:
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.

 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Etableringen av ny hovedvannledning skal sikre tilstrekkelig vannforsyning til fastlandet og Sør-Tromsøya i årene som kommer, og redusere sannsynligheten for bruk av nødkilder. Prosjektet vil også sikre tilfredsstillende slokkevannkapasitet på strekningen Solstrand – Tromsøsvingen med tanke på framtidig utbygging i området. Ny hovedvannledning vil også gjøre det mulig å utvide forsyningsområdet for Tromsø vannverk, og koble sammen vannforsyningen fra Kvaløya og Simavika.
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Skisseprosjekt: februar 2019 – november 2019
Forprosjekt: november 2019 – februar 2020
Reguleringsplanprosess: januar 2020  - juni 2021
Detaljprosjektering: juni 2021 – oktober 2022
Gjennomføring: november 2022 – oktober 2023

 
Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.

 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune-lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981

Oppdatert 18.03.20

Fornying av vann-, avløp- og overvannsledninger i Biskop Berggravsgate

Vi skal fornye ledningsnettet i Biskop Berggravs gate og deler av Prestvannvegen. Våren 2020 går vi i gang med detaljprosjekteringen.
 
Vann- og avløpsrørene i Biskop Berggravs gate er av eldre dato. Rørene skal derfor skiftes ut for å sikre trygg og tilstrekkelig vannforsyning i årene som kommer, og en sikker håndtering av avløpsvannet. 

Som del av prosjektet skal vi også se på håndteringen av overvann. I hovedplanen til Tromsø kommune er separering av spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) definert som et delmål. Prosjektet skal derfor også sørge for at kun spillvannet blir ført til våre renseanlegg, mens det rene overvannet føres bort og slippes ut på et passende sted. 

Oversikt fra google.PNG

Hva skal vi gjøre? 

Skisseprosjektet har gitt oss svar på hva som er den beste løsningen for området. I tillegg til renovering av vann- og avløpsledninger i Biskops Berggravs gate og Prestvannvegen, skal det legges ny hovedvannledning i Biskop Berggravs gate. Denne er til framtidig bruk, og skal sikre god kapasitet på vannforsyningen i årene som kommer. Vi skal også forsterke vannforsyningen ytterligere ved å koble vannrørene i Ringkøbingvegen sammen med rørene i Biskop Berggravs gate. Dette betyr at det det vil bli graving mellom de to veiene, fra enden av Biskop Berggravs gate over til Ringkøbingvegen. 

Bekken mellom Charlottenlund og Prestvannet skal åpnes opp slik at vannet kan renne naturlig til Prestvannet, og ikke inn i avløpssystemet slik det er i dag. Det betyr nye vadeområder for hekkefulgene, og mer næring til fisk og fugl. 

Som del av prosjektet skal det også etableres fortau mellom Prestvannet skole og barnehagen i enden av Prestvannvegen. Nye gatelys skal også settes opp. 

I denne fasen skal vi blant annet: 
 • Utarbeide konkurransegrunnlag for utførelsen
 • Utarbeide kostnadsestimat
 • Informere private, næringsliv, skoler, barnehager og andre berørte
Prestvannet er et landskapsvernområde. Hensynet til natur og dyreliv er noe vi har fokus på i alle faser av prosjektet.

Hvorfor skal avløpet separeres? 

Ved bruk av felles avløpsledning føres alt avløpsvann til nærmeste renseanlegg. Det vil si at vi bruker renseanleggets kapasitet til rensing av overvann (regnvann og smeltevann) som egentlig ikke trenger rensing. Dette utgjør også unødvendige kostnader. Etter separering kan overvann slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller hav, mens spillvann (kloakken) føres til renseanlegget. 

Vi har de siste årene opplevd klimaendringer med økt nedbørsmengde. Dette fører til at mange av avløpsledningene har for liten kapasitet. Å lede overvann til bekker, elv, hav og terreng reduserer belastningen på de eksisterende avløpsrørene, og vi slipper omfattende nyetableringer av avløpsledninger. Dette vil holde investeringskostnadene nede og hindre unødvendig gebyrøking.

Hvordan blir beboere i området berørt? 

Ved separering av kommunale ledninger vil kommunen som forurensningsmyndighet kreve at private også separerer eget avløp. Krav om separering er hjemlet i forurensningsloven §22-2. Dette er en kostnad den enkelte huseier må dekke selv. Som nevnt er det gode grunner til å foreta denne separeringen, og de samme argumentene gjelder på private rør så vel som kommunale. Det er bra for miljøet, det gir trygghet og gevinst for deg og din bolig, og det er med på å sikre en sikker vannforsyning og trygg håndtering av avløpsvannet for kommende generasjoner. Skal vi få ønsket effekt av kommunens tiltak, er vi avhengig av at også private ledningseiere separerer sine avløpsledninger.

Når kommunen separerer hovedledningen legger vi ny stikkledning for vann, overvann og spillvann ut av vei/fortau til den enkelte bolig. På den måten blir dine kostnader til å separere redusert. Separering av private stikkledninger må gjøres når arbeidet med den kommunale ledningen er ferdig. Dette arbeidet skal utføres at et godkjent foretak, og vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere.
 
Dersom du kan dokumentere et tett system uten lekkasjer, eller godkjent håndtering av overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) på egen eiendom, trenger du ikke separere.

Selve gjennomføringen vil bli lagt til skoleferien 2021 så langt det lar seg gjøre. Noe av arbeidet vil likevel måtte foregå etter ferien. Det vil bli etablert en midlertidig vei langs Prestvannvegen for å sikre ferdsel til barnehage, skole og næringsliv. I forbindelse med etablering av nytt vann- og avløpsnett i P.G. Rodumsveg må vi også grave langs fotballbanen på vestsiden av skolen. Vi gjør nødvendige sikkerhetstiltak slik at myke trafikanter kan ferdes i området, og sperrer av anleggsområder slik at elevene trygt kan bruke skolegården som de pleier. Det er likevel viktig at store og små holder god avstand til anleggsområder når arbeidet pågår.
 
I løpet av prosjektet vil det også tidvis være nødvendig med alternative parkeringsplasser. Dette vil beboere og brukere av området få nærmere informasjon om. I god tid før selve gjennomføringen inviterer vi til informasjonsmøte, og oppdaterer hjemmesiden med informasjon om det videre arbeidet.  
 
Beboere og brukere av området vil i liten grad bli berørt av detaljprosjekteringen.

Når skal dette foregå? 

 • Detaljprosjekteringen skal gjennomføres i 2020
 • Selve utførelsen går i gang våren/sommeren 2021

Kontakt oss 

Prosjektleder og planlegger Seksjon for vann og avløp, Lasse Henriksen 
Telefon: 944 22 011 
E-post: lasse.henriksen@tromso.kommune.no 

Oppdatert 18.03.20

Oppgradering av Søndre Tollbodgate

Våren 2020 starter fornyelsen av Søndre Tollbodgate. Vann- og avløpsledninger skal skiftes ut, og løsninger skal på plass for håndtering av overvann. Som del av prosjektet skal også Søndre Tollbodgate oppgraderes med nytt veidekke og fortau.
 
Søndre Tollbodgate - Google Maps3.png

Hva gjør vi?

 • Gamle vann- og avløpsledninger i området skiftes ut
 • Gamle kummer skiftes ut
 • Det etableres ny vannforsyningsledning til Verftsuttbygging
 • Det legges ny ledning for overvann og drensvann som skal gå ut i sjøen
 • Søndre Tollbodgate blir oppgradert med ny veioverflate og oppvarmet fortau
 • Krysset Søndre Tollbodgate/Skippergata blir oppgradert med forhøyet gangfelt, bedre skilting og universell utforming
 • Nye gatelys i Søndre Tollbodgate og i Skippergata.
 • Troms Kraft skal samtidig skifte ut sine ledninger i området.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Vann og avløpsledningene i området er av eldre dato, og ikke dimensjonert for dagens forhold. Endret klima gjør det nødvendig å skifte ut og tette anlegget slik at sjøvann ikke kommer inn i systemet og blir en unødvendig belastning for renseanleggene. Utbyggingen av verftstomta krever også økt kapasitet på ledningsnettet.
 
Som del av prosjektet vil også Søndre Tollbodgate bli bedre tilpasset gående og syklende. Nytt oppvarmet fortau skal etableres, og nye gatelys vil bli satt opp. Gaten vil bli definert som gang- og sykkelvei, med unntak av kjøring til eiendommene. Krysset Søndre Tollbodgate/Skippergata skal oppgraderes slik at det også der blir tryggere å ferdes for myke trafikanter.
Når vi skifter ut de gamle vann- og avløpsledningene skal vi også separere avløpet. Ved bruk av felles avløpsledning føres alt avløpsvann til nærmeste renseanlegg. Det vil si at vi bruker renseanleggets kapasitet til rensing av fremmedvann (regnvann, smeltevann og drensvann) som egentlig ikke trenger rensing. Etter separering kan overvann og drensvann slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller hav, mens spillvann (kloakken) føres til renseanlegget.
 
Vi har de siste årene opplevd klimaendringer med økt nedbørsmengde. Dette fører til at mange av avløpsledningene har for liten kapasitet. Å lede overvann til bekker, elv, hav og terreng reduserer belastningen på de eksisterende avløpsrørene, og vi slipper omfattende nyetableringer av avløpsledninger. Dette vil holde investeringskostnadene nede og hindre unødvendig gebyrøking.
 
Kart.PNG

Illustrasjon: Gravetraseer
 

Hvordan blir beboere og næringsliv i området berørt?

Når anleggsarbeidet starter vil enkelte gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Beboere og næringsliv i området få informasjon om dette fra entreprenøren i god tid. Informasjon vil også komme ut gjennom Tromsø kommunes hjemmeside, Facebook og media for å nå alle som ferdes i området.
Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann. Overgang til midlertidig vann vil bli varslet, og kvaliteten på vannet vil være den samme.
 

Separering av private avløpsledninger

Ved separering av kommunale ledninger vil kommunen som forurensningsmyndighet kreve at private også separerer eget avløp. Krav om separering er hjemlet blant annet forskrift om tilknytning til vann og/eller avløp, Tromsø kommune § 5-5 og forurensningsloven §22-2. Dette er en kostnad den enkelte huseier må dekke selv. Som nevnt er det gode grunner til å foreta denne separeringen, og de samme argumentene gjelder på private rør så vel som kommunale. Det er bra for miljøet, det gir trygghet og gevinst for deg og din bolig, og det er med på å sikre en sikker vannforsyning og trygg håndtering av avløpsvannet for kommende generasjoner. Skal vi få ønsket effekt av kommunens tiltak, er vi avhengig av at også private ledningseiere separerer sine avløpsledninger.
 
Når kommunen separerer hovedledningen legger vi ny stikkledning for vann, overvann og spillvann ut av vei/fortau til den enkelte bolig. På den måten blir dine kostnader til å separere redusert. Separering av private stikkledninger bør gjøres når arbeidet med den kommunale ledningen er ferdig. Dette arbeidet skal utføres at et godkjent foretak, og vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere.
 
Dersom du kan dokumentere et tett system uten lekkasjer, eller godkjent håndtering av overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) på egen eiendom, trenger du ikke separere.
 

Når skal dette foregå?

Prosjektet skal nå legges ut på anbud. Utførende entreprenør skal være på plass etter påske.
Anleggsarbeidet har estimert oppstart våren 2020, og ferdigstillelse innen utgangen av året.
 
Mer informasjon om prosjektet kommer så snart entreprenør og framdriftsplan er avklart.
 

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anatoly Tore Thorsen
Tlf. 91 36 85 77
E-post: anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no 

Oppdatert 18.03.20

Oppgradering av Stakkevollvegen

Hva gjør vi?

Tromsø kommune, Seksjon for byutvikling planlegger utvidelse av Stakkevollvegen. I den forbindelse har kommunen bestemt at Seksjon for vann og avløp skal gjennomføre et forprosjekt for etablering av trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen.

I tillegg til etablering av trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen skal kommunen vurdere hvordan vannforsyningen i området kan utbedres for å sikre vannforsyningen både i normalsituasjoner og unntakssituasjoner.

Etablering av trykkavløpssystem og eventuell utbedring av vannforsyningen i området skal gjennomføres samtidig som Stakkevollvegen utvides. Målet er at alle abonnenter på østsiden av Stakkevollvegen skal kobles på trykkavløpssystemet.

Utredningsområdet Stakkevollvegen upright.png
 

Hvorfor gjør vi dette?

Avløpssystemet på østsiden av Stakkevollvegen ligger i hovedsak i et område som er definert som laveste sone. I dag er det store problemer med innlekking av sjøvann i systemet gjennom utette ledninger og utslippsledninger fra pumpestasjoner. Når det lekker sjøvann inn i avløpssystemet bruker vi unødvendig energi på å pumpe sjøvann til renseanleggene, og på å rense sjøvann. Mye sjøvann i avløpssystemet reduserer også renseeffekten på renseanleggene fordi avløpsvannet er fortynnet før det ankommer renseanlegget.

Ved å innføre trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen elimineres innlekkingen av sjøvann, og avløpsmengdene til Breivika renseanlegg reduseres. Breivika renseanlegg har liten overskuddskapasitet i dag, og på grunn av forventet byvekst er det viktig å frigi kapasitet for å håndtere økte avløpsmengder.

En eventuell utbedring av vannforsyningen i området skal gi økt forsyningssikkerhet.
 

Hva er et trykkavløpssystem?

Et trykkavløpssystem er et tett system som baserer seg på flere mindre pumper hos den enkelte abonnent, eventuelt at flere abonnenter går sammen om en felles pumpestasjon. Pumpestasjonen pumper avløpet inn på en felles pumpeledning som leder til et renseanlegg. Pumpene som benyttes i trykkavløpssystem er en pumpe som kverner avløpet, og dermed kan det benyttes små dimensjoner på pumpeledningene. Siden systemet ikke krever selvfall kan pumpeledningene følge terrenget og legges i grunne grøfter som isolerte ledninger.
 
 

Hvordan blir beboere i området berørt?

I forprosjektet vil konsulenten gjøre en kartlegging av private avløpsanlegg i området. De private grunneierne som berøres vil bli kontaktet.
 

Når skal arbeidet foregå?

Oppstarten på forprosjektet er juni 2019.
Ferdigstillelse av forprosjektet er sannsynlig innen oktober 2019.
Etter ferdigstilt forprosjekt arbeides det videre med detaljprosjektering og senere utførelse.

 

Hvem jobber med dette?

Seksjon for vann og avløp leder prosjektet.
Konsulent er Asplan Viak.
Samarbeidspartner er Seksjon for byutvikling, enhet veg.
 

Kontakt oss


Seksjon for vann og avløp v/prosjektleder Heidi Solli
Tlf. 90 24 22 31
E-post: heidi.solli@tromso.kommmune.no

Oppdatert 18.03.20

Renovering av pumpestasjoner i Robukta

Tromsø kommune ved Seksjon for vann og avløp, har i dag to pumpestasjoner i området mellom Telegrafbukta og Robukta. Begge disse har behov for oppgradering. I den forbindelse skal vi se på muligheten for å erstatte de to eksisterende med én ny pumpestasjon. Resultatet av utredningen kan også bli at begge pumpestasjonene beholdes, med mulig ny plassering for den ene.
 

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet er delt inn i følgende faser:
 • Forprosjekt:
  I denne fasen skal vi vurdere om de to pumpestasjonene kan erstattes av en ny stasjon, eller om det er nødvendig å beholde to pumpestasjoner, eventuelt med endret plassering.  Endelig løsning avhenger av hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for det private og kommunale ledningsnettet. Alternativene skal også kostnadsberegnes. I denne fasen skal vi i tillegg utføre eventuelle grunnundersøkelser, kulturminneundersøkelser og kartlegging av forurensede masser.
 • Detaljprosjekt:
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.
Forprosjektering gjennomføres med utgangspunkt i prosjekteringsområdet vist i figuren under. De to eksisterende pumpestasjonene er markert med røde sirkler.


 Prosjektområde Robukta.png
Kilde: Gemini oppfølging
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

De to eksisterende pumpestasjonene har behov for ulik grad av oppgradering. Begge stasjonene må ha nytt overbygg. Det er behov for ny pumpesump og nytt overløpsarrangement for den ene pumpestasjonen, og nedspyling av overløpsledning for den andre. Manglende oppgradering kan føre til at en pumpestasjon stopper opp.
Dersom det lar seg gjøre å erstatte de to pumpestasjonene med én ny stasjon, vil det på sikt redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Forprosjekt: februar 2019 – mars 2020
Detaljprosjekt: april 2020 – oktober 2020
Gjennomføring: november 2020 – mai 2021

Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.
Tidspunkt for selve gjennomføringen kan endre seg dersom det viser seg at deler av arbeidet må utføres på sommeren. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Ingrid Berg
E-post: ingrid.berg@tromso.kommune.no
Mobil: 915 41 985

Oppdatert 18.03.20

Renovering av pumpestasjoner på Kvaløya

I løpet av 2020 skal fire pumpestasjoner på Kvaløya renoveres. Dette gjelder pumpestasjonen i Oladalen, ved Åslandfeltet, Midtgård og Djupelva. Sammen med Norconsult er vi nå i gang med prosjekteringen for å finne den beste løsningen for den enkelte pumpestasjon.
Kvaløya Oversiktsbilde område 902410.png
Kartet viser hvor de fire pumpestasjonen er plassert. PA= pumpeavløp
 

Hva gjør vi?

Samtlige av pumpestasjonene skal renoveres, noe som innebærer blant annet nye kummer, nye innløps- og overløpsledninger, og i noen tilfeller nytt overbygg. Noen av pumpestasjonene vil også få endret plasseringen noe.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Flere av pumpestasjonen på Kvaløya er utdatert, noe som tidvis fører til stopp og utslipp av avløpsvann til sjøen. Oppgradering av pumpestasjonene vil redusere denne risikoen, i tillegg til å øke overføringskapasiteten til Langnes renseanlegg. Overløpsledningene fra pumpestasjonene skal legges på et tilfredsstillende dyp, slik at vi unngår forurensning av fjæra.
 


Når skal dette foregå?

Prosjekteringsfasen: høst/vinter 2019
Utførelse: sommer 2020
 

Hvordan berøres beboere og brukere av områdene?

Beboere og brukere av områdene vil i liten grad berøres av prosjekteringen. Når vi går i gang med selve utførelsen vil dette innebære en del anleggstrafikk rundt pumpestasjonen i Oladalen, og en midlertidig sperring av gangstien ved Midtgård. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt i god tid, og vi vil sørge for alternative ruter for gående og syklende i området.

Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp tar direkte kontakt med huseiere som berøres av prosjektet.
 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp: Anna Stina Mjaaland
Telefon: 472 32 382
E-post: anna.stina.mjaaland@tromso.kommune.no
 
Konsulent: Norconsult v/Rune Sandberg
Telefon: 930 69 575
E-post: rune.sandberg@norconsult.com

Byggeleder: Lasse Jenssen
Telefon: 92 89 56 66
E-post: lje@hrprosjekt.no

Oppdatert 18.03.20

Renovering av Tromsø sentrum

Tromsø vokser stadig, og vi blir flere mennesker som bygger flere boliger. Befolkningsvekst og boligbygging utløser et behov for å fornye infrastrukturen. Vann-, avløp-, og overvannsnett (VAO-nettet) må oppgraderes for å sikre en stabil vannforsyning, forsvarlig brannvannsdekning og håndtering av overvann i form av nedbør og flom. I årene som kommer skal VAO-nettet i Tromsø sentrum renoveres.
Oversiktskart sentrum.PNG
Renoveringen av sentrum er delt inn i to ulike prosjekter. Prosjektet som omfatter sentrum sør er markert i rosa. Prosjektet som omfatter sentrum nord er markert i grønt. 
 

Hva skal vi gjøre?

Renoveringen av sentrum er delt inn i to ulike prosjekter: sentrum sør og sentrum nord. Både i sentrum nord og sør skal gamle vann- og avløpsledninger skiftes ut. Vi skal også etablere et eget system for håndtering av overvann for å hindre oversvømmelser og tilbakeslag.

Arbeidet er delt opp i følgende faser:

 • Skisseprosjekt:
  I denne fasen kartlegger vi alternative løsninger. Fasen vil også inkludere kostnadsberegning av alternativene. Vi skal også vurdere behov for grunnundersøkelser og undersøkelse knyttet til kartlegging av forurensede masser, og kulturminner. 
 • Forprosjekt:
  I denne fasen arbeider vi videre med valgt løsning. Fasen vil også omfatte nødvendige undersøkelser, og revidert kostnadsoverslag.
 • Detaljprosjekt:
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
 • Gjennomføring
   
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

God infrastruktur med stabil og tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for å imøtekomme både dagens og morgendagens behov. Gjennom oppgraderingen av VAO-nettet skal vi sikre en stabil vannforsyning, forsvarlig brannvannsdekning og håndtering av overvann, også for kommende generasjoner. Klima endrer seg, og årene som kommer vil by på økt nedbør og flom. I dag går dette vannet i avløpsledninger, og opptar kapasiteten på avløpsnettet og våre renseanlegg. Det utgjør en stor risiko for tilbakeslag og oversvømmelse. Det er derfor behov for et eget system for håndtering av overvann.
 

Hvordan blir beboere og virksomheter i området berørt?

I skisse- og forprosjektfasene blir beboere og virksomheter i liten grad berørt av prosjektene. Enkelte kan bli kontaktet av våre konsulenter dersom det er usikkerhet rundt ledningstraseer, private stikkledninger eller lignende. Når løsningen er bestemt, og selve gjennomføringen står for tur vil vi gi ytterligere informasjon gjennom blant annet informasjonsmøter, media og kommunens øvrige kanaler. 
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for sentrum sør ser slik ut:
Forprosjekt: november 2019 – august 2020
Detaljprosjekt: oktober 2020 – september 2021
Gjennomføring: foreløpig ikke fastsatt
 
Framdriften for sentrum nord ser slik ut:
Skisseprosjekt: oktober 2019 – september 2020
Forprosjekt: foreløpig ikke fastsatt
Detaljprosjekt: foreløpig ikke fastsatt
Gjennomføring: foreløpig ikke fastsatt
 
Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere.

 

Kontakt oss

Prosjektleder Sentrum sør:
Lasse Henriksen, Seksjon for vann og avløp
E-post: lasse.henriksen@tromso.kommune.no
Telefon: 944 22 011
 
Prosjektleder Sentrum nord:
Ronald Jørgensen
E-post: ronald.marius.jorgensen@tromso.kommune.no
Telefon: 469 59 319

Oppdatert 18.03.20

Ny hovedvannledning fra Solneset til Mortensnes

For å sikre vannforsyningen til Hamna skal vi legge ny hovedvannledning fra Solneset til Mortensnes. Som del av prosjektet skal det også etableres ny lyssatt turvei langs ledningstraseen. 
 
Kart til hjemmeside.PNGDen blå linjen markerer ledningstraseen.

 

Hva skal vi gjøre?

For å sikre tilstrekkelig kapasitet på slukkevann, og en trygg og stabil drikkevannsforsyning i Hama, skal det legges en ny hovedvannledning fra Solneset til Mortensnes. Som del av prosjektet vil også marka bli bedre til rettelagt for bruk, med ny lyssatt turvei langs ledningstraseen.
 

Hvordan blir beboere og brukere av området berørt?

I selve utførelsen blir det gravearbeid ved Ringvegen, ikke langt fra Solneset barnehage. Anleggsområdet sikrer med gjerder og skilting, og vi oppfordrer både store og små om å holde en forsvarlig avstand til anleggsmaskinene. Traseen vil også berøre den gamle kjerrevegen mellom Mortensnes (Kahyttvegen) og Rideskolen. Vi setter opp skilt som viser alternativ rute for deg som sykler eller går gjennom skogen. Før gjennomføringen av prosjektet vil vi informere nærmere både gjennom møter med barnehage og skole, annonsering og sosiale medier.

Beboere om bruker av området vil i liten grad bli berørt av detaljprosjekteringen.
 

Når skal dette gjøres?

Detaljprosjektering: 2020
Estimert oppstart: desember 2020 / januar 2021
 

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Knut Strand
Telefon: 48 11 02 94
E-post: knut.strand@tromso.kommune.no

Oppdatert 18.03.20