Slamtømming 2019

Vi starter tømming av slamavskillere fra husholdninger og fritidsboliger i Tromsø kommune i uke 18. Vi sender ut varsel på sms eller talemelding ved oppstart av hver nye tømmestrekning. 
 

Hvor skal vi tømme?

I 2019 skal alle slamavskillere på fastlandet tømmes, med unntak av Vikran. Første tømmestrekning bli Oldervik - Tromsøbrua. 
 

Dette må du gjøre i forkant av slamtømmingen

Eiere må påse at lokket på tømmeluka er synlig, og at slamavskilleren er godt merket med gårds- og bruksnummer. Fremmedlegemer som jord og blomsterkasser skal være fjernet fra lokket på tømmeluka. Lokket skal være klargjort og låst opp. 
Du vil bli fakturert for leting og klargjøring dersom dette ikke er gjort. 

NB! Vi forlanger ikke at eier skal spa fram slamavskiller/renseanlegg dersom det fremdeles ligger snø over anlegget. 


Vi gjør oppmerksom på at det er abonnentens ansvar å påse at slamavskilleren er i forsvarlig stand og sikret. 

 

Hvor ofte tømmer vi slamavskillere?

Slamavskillere som er tilknyttet fast bosetting skal tømmes hvert andre år, og fritidseiendommer hvert fjerde år. 

Ved ekstraordinær tømming eller tømming utenfor ordinær sesong skal abonnenten betale ekstra gebyr (jf. §18 i slamforskriften for Tromsø kommune).
Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømmingen skulle vært utført. 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Perpetuum Miljø AS, tlf. 400 02 929


Oppdatert 10.04.2019

Krav til private avløpsanlegg

Om du skal utbedre eksisterende avløpsanlegg eller etablere nye må du sende inn søknad om utslippstillatelse. Dersom anlegget skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal VA-søknad fylles ut og sendes inn til Vann og avløp. Videre skal bygging og utbedring utføres av en godkjent entreprenør. Vi anbefaler å be om tilbud fra minst tre ulike entreprenører.

Søknad om utslippstillatelse finner du her.
VA-søknad finner du her.
 

Nyttig informasjon om avløpsanlegg

Avløpsanlegget må også ha en renseløsning. Det finnes ulike typer renseløsning, for eksempel slamavskiller, minirenseanlegg, filterbedanlegg etc. Hvilket som passer bedt for ditt avløp er avhengig av blant annet utslippskrav, naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegget.
Her kan du lese mer om ulike typer renseløsninger og hva som kan passe best for deg.
Rådfør deg med din utvalgte entreprenør.
 

Dersom du har / skal ha slamavskiller

Utslippsvannet fra en slamavskiller er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:
  • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
  • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.
 

Krav til slamavskillere (septiktank/avløpsanlegg)

  • Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
  • Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
  • Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.
     

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
 

Godkjenning av anlegg før byggestart

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.a. Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det som nevnt foreligge utslippstillatelse. Det må også foreligge en godkjent byggetillatelse. Byggetillatelse finner du mer informasjon om på Byggesak. Utslippstillatelse er et vedlegg til byggesøknaden. 

Krav til kompetanse for utførende personell

Hvilken kompetanse din utvalgte entreprenør skal ha står beskrevet i Tromsø kommunes VA-norm, se punkt 4.3 angående krav til kompetanse. 


Vil du vite mer om avløpsanlegg anbefales nettsiden www.avlop.no
Du kan også ta kontakt med Seksjon for vann og avløp, Kundeservice på tlf. 916 91 210
 

 

Kontroll av private avløpsanlegg

Sommeren 2008 startet Vann og avløp opp kontroll av mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune. Kontrollene er gjennomført, med unntak av et mindre antall avløpsanlegg. De resterende kontrollene vil bli foretatt fra og med sommeren 2018.

Tilknytningsplikt

Dersom ditt private avløpsanlegg ligger 250 meter eller mindre fra kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Det vil si at man som hovedregel må koble seg på det kommunale ledningsnettet.

Tilknytningsplikten er med på å sikre tilgang til trygt og godt drikkevann, og en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale vann- og avløpsgebyr bidrar vi alle til å ivareta og vedlikeholde viktig infrastruktur. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av eget anlegg. Private ledninger som går fra bygning til det kommunale nettet er derimot abonnentens eget ansvar.

Tilknytningsplikten er hjemlpet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2 og Forskrift om tilknytning til vann og/eller avløp, samt vannmålere i Tromsø kommune.

Hvem gjelder tilknytningsplikten for?
Rensekravene i Tromsø kommune har som utgangspunkt at alle skal tilknyttes offentlig nett/avløp der dette finnes i nærliggende areal. Nærliggende areal er definert som 250 meter eller mindre fra et kommunalt ledningsnett. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å koble deg på det kommunale ledningsnettet. Oppfølging av tilknytningsplikten er et pågående arbeid i Tromsø kommune.

Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning hvis tilknytningen medfører uforholdsmessige kostnader, eller det foreligger andre særlige hensyn. Det kan lønne seg å samarbeide med naboen. Går dere sammen om å bygge felles ledning fram til den kommunale ledningen vil det bli billigere enn om hver bygger sin private ledning.

Hvordan kobler man seg på?
Tilkobling til kommunalt nett kan gjøres ved å koble din private stikkledning direkte til kommunal ledning. Tilkobling kan også gjøres via privat fellesledning til kommunal ledning. Tilkobling til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. VA-søknad må sendes før arbeidet starter. VA-melding sendes når arbeidet starter. VA-ferdigmelding sendes når arbeidet er utført.

Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål. 
Tlf. 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no 

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt i kommunstyret 29/8 -12 - sak 135/12. 

1. Lokal forskrift om utslipp
2. Kommentarer til lokal forskrift
3. Søknadsskjema utslippstillatelse
4. Veiledning til søknadsskjema
5. Tekniske bestemmelser
6. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll