Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden eller fås ved henvendelse til Servicetorget i rådhuset.

Søknaden sendes: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller til postmottak@tromso.kommune.no

Kirkefondet

Midlene skal brukes til kirkelige formål, herunder forskjønnelse av kirken, men ikke til ordinært vedlikehold.

Tildeling skjer etter søknad fra Kirkelig Fellesråd på vegne av de ulike menighetsråd i Tromsø kommune, Tromsø Gravlunds Venner eller lignende. 

Se vedtekter for mere informasjon.

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2019

Paul Figenschaus legat

Midlene skal anvendes til fordel for aktivitet blant byens ungdom.
 
Styret vil kun ta i betraktning søknader til aktiviteter for og av barn og ungdom selv. Dette fordi man ønsker å stimulere barn og ungdoms egen medvirkning og initiativ til aktivitet. Midlene vil ikke være søkbare for voksenstyrte lag og foreninger, da det allerede eksisterer mange ulike tilskuddsordninger for disse.

Se vedtekter for mere informasjon.
Søknadsfrist: Hele året

For ytterligere opplysninger kontakt Jonny Røsok Hanssen på telefon 930 54 831 eller e-post jonny.rosok.hanssen@tromso.kommune.no

Oberst O. Munthe-Kaas legat

Studiebidrag til kvinnelige eller mannlige studenter utgått fra Tromsø offentlige høyere allmennskole (Videregående skole i Tromsø kommune, allmennfaglig linje) for videre studier frem til avgangseksamen ved Universitet eller likeverdig læreanstalt i Norge. 

Se statutter for mere informasjon.

Søknadsskjema (DOC) (PDF) sendes til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no

Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2019)

Barnefondet i Tromsø

Renteavkastningen skal etter søknad tildeles til barnehjem, barne- og avlastningsboliger i Tromsø kommune. Midlene skal anvendes til beste for barna, herunder sosiale tiltak, ekstra tilstelning til jul eller lignende. Midlene skal ikke anvendes til vedlikehold eller drift.

Se statutter for mere informasjon. 

Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2019)

AS Mack’s bryggeris fond til velferdstiltak for eldre i Tromsø

Lag og organisasjoner som har til oppgave å ta seg av eldreomsorg oppfordres til å søke om midler fra AS Mack`s bryggeris fond. Tildelingen skal fortrinnsvis nyttes til velferdstiltak for eldre. Støtte til driftsutgifter gis bare unntaksvis.
Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2019)

Ruth og Marit Sørensens legat

Legatets formål er å støtte enkeltmennesker i Tromsø kommune som av en eller annen grunn har fått redusert livsutfoldelse, som mennesker som er vanføre, kronisk syke, skrøpelige på grunn av høy alder, blinde, svaksynte eller døve, og som ved hjelp av et pengetilskudd kan skaffe seg bistand, lindring for smerter eller muligheter for å leve et mer innholdsrikt liv. Legatet skal også kunne gi støtte til dyr som har vært gjenstand for mishandling eller vanrøkt.

Se statutter for mere informasjon.

Søknadsskjema  (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2018 og 2019 pga lav kapital) 

Alfred og Haldis Olsens legat til fordel for eldre i Tromsø

Legatet skal virke til fordel for de eldre i Tromsø kommune, og skal bare anvendes til fordel for enkeltpersoner.

Se vedtekter for nærmere informasjon.

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2020 (ingen tildeling i 2019)

Karen Andersen og Grosserer Kolsums Legat

Hvem kan søke?

Perspektivet Museum kan søke om midler.

Hva kan pengene brukes til?

Midlene kan brukes til formål som er nevnt i statuttene for Perspektivet museum, særlig til innkjøp av kulturhistoriske gjenstander og andre minner fra byens historie, dekning av utgifter ved utdeling av bymiljøpris, bidrag til forskjønnelse av byen, andre innkjøp av gjenstander til Perspektivet museum og til særlige arbeider ved Perspektivet museum.

Søknadsfrist

1.september 2020

Vedtekter

Her kan du lese legatets vedtekter.

Slik søker du

Last ned søknadsskjema her søknadskjema (PDF)

Her må vi enten få digitalt skjema, eller en pdf det går an å skrive rett inn i.

Ferdig utfylt søknad sendes til Ruth og Marit Sørensens legat v/ Tromsø kommune, Servicetorget, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller e-post: postmottak@tromso.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at søknader som sendes på e-post ikke skal inneholde personopplysning eller sensitive personopplysninger. 

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Hedda Theodorsen
E-post: hedda.theodorsen@tromso.kommune.no
Telefon: 48 02 92 55