Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Tromsø kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms.  
Fagnytt nr.3 2108.png
USHT Troms skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene i Troms og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Utviklingssentrenes sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Les siste nummer av Fagnytt i nord

Informasjon om utviklingssentrene i Norge utviklingssenter.no

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow, leder USHT Troms                                         
Telefon: 480 34 599 
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN
 


 
Lisbeth Remlo Abelsen  Lisbeth Remlo, fagsykepleier USHT Troms
  Telefon: 906 64 977
  Adresse: Otium bo- og velferdssenter
  9020 TROMSDALEN

 


 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 907 32 983
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN
Kine.png
Kine Nordmo-Stykket, prosjektleder USHT Troms
Telefon: 905 24 507
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN

Nyheter

Velkommen til Vinterlys 21.2.2019Vinterlys 2019.png

I år er temaet «Samarbeid med pårørende». To «Frie midler»-prosjekter vil også bli presentert, fra Kvæfjord og fra Karlsøy kommune. Det vil være demonstrasjon av velferdsteknologi til målgruppen og presentasjon av forskning i forhold til hvilke muligheter velferdsteknologi gir for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Konferansen arrangeres i år på Linken, Sykehusveien 23, i Tromsø. Det vil også bli andledning til å delta på strømming. Frist for påmelding er 11.2.219.
Program og påmelding


Avsluttende rapport for prosjektet Velferdsteknologi i TromsAvsluttende rapport velferdsteknologiens ABC.pdfVelferdsteknologi i Troms.png

USHT Troms i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, nord, etablert et regionalt samarbeid med representanter fra Sør-, Midt og Nord-Troms samt fra Tromsøregionen for utrulling av læringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.  Rundt 180 deltakere fra 17 kommuner gjennomførte læringsprogrammet i perioden fra 30.10.17 til 5.6.18 og tilbakemeldingene var gjennomgående positive.

For mer informasjon les rapporten


Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Høsten 2018 startet et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, legemiddel Nord-Troms.pngNordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS. Målet er at helsepersonell i kommunene i Nord-Troms får økt kompetanse om legemiddelbruk til eldre, samstemming av legemiddellister, tverrfaglige legemiddelgjennomganger og dokumentasjon av legemiddelbruk i pasientens elektroniske journal. Læringsnettverket pågår frem til mai 2019.


Oppstart av læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi i Midt-Troms

Vi tar utgangspunkt i det nettbaserte læringsprogrammet "Aktivitet og mestring". 21. og 22.11.18. ble de første fagseminarene arrangert. Opplæringene vil foregå fram til juni 2019 med nye kursdager 27. og 28. februar og 4. og 5. løkta 2.jpgjuni. Mellom kursdagene får deltakerne anledning til å fordype seg i teori via programmet. Teorien skal også prøves ut i praksis med professor Tom Tillers pedagogiske metoder Gjort- lært- lurt og IGruppePlenum.

Lenke til kurset http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering


Kurset "Å avslutte et prosjekt" ble arrangert 18.10.18

Kurset ble arrangert som del avi læringsnettverket i praktisk prosjektarbeid. Dette kurset ble tilbudt alle som hadde fått Frie midler.JPGprosjektmidlene "Frie midler" fra USHT i 2018. Faginnholdet i kurset hadde fokus på rapportering, hvor og hvordan kan man gjøre prosjektet kjent og implementering av prosjektet slik at avdelingen/enheten kan dra nytte av dette videre. Noen av prosjektene vil bli presentert på Vinterlys- og Vårkonferansen.

Læringsnettverket i praktisk prosjektarbeid har vært et årlig tilbud til kommunene i Troms. På grunn av organisatoriske endringer og omstilling i USHT Troms har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse kurset "Gøy å jobbe i fagprosjekt"  i høst. Av samme årsak vil det heller ikke bli lyst ut Frie midler for 2019 denne høsten.


Sertifisering av kursholdere VPM

USHT Troms har valgt VIPS-praksismodell (VPM) som utgangspunkt for arbeidet med personsentrert omsorg.​ 18 personer fra fem VIPS.pngkommuner fikk tilbud om kurs i regi av Aldring og helse 30.-31.5.18. Det er mulig for flere kommuner i Troms å søke midler til denne sertifiseringen fra USHT Troms. Vi har også utdannet 2 kursholdere som kan hjelpe til med å gjennomføre to dagers basiskurs etter forespørsel fra ledere i den kommunale helse og omsorgstjenerester i Troms. USHT Troms arrangerer en nettverkssamling årlig for VPM kursholdere i Troms der også ledere inviteres. Nettverkssamlingen ble gjennomført 27. september med 23 deltagere fra 5 kommuner i Troms.


Demensdagene i Tromsø 18.-21. september 2018

Målet med Demensdagene i Tromsø er å bidra til åpenhet og å spre kunnskap om demenssykdommene. Målgruppe er personer med demensdagene i troms.pngdemenssykdom, deres pårørende, fagfolk og alle andre interesserte. På Tromsø Bibliotek ble det arrangert fagprogram to kvelder på rad – ca.180 personer var  totalt innom på de to kveldene. 60 personer kom for å se filmen «Away from her». Det var informasjonsstand på kjøpesenter og Tromsø bibliotek. Den kulturelle spaserstokken stod for ulike kulturarrangement på byens omsorgssenter. Det var også åpen dag på visningsrommet for Velferdsteknologi . På den internasjonale Alzheimerdagen 21. september var det møteplass m/ kafébord på Tromsø bibliotek med presentasjon av: Aktivitetsvenn, Likeperson, Pårørendeskolen Demensvennlig samfunn og Demensvenn ved demenskoordinator og Tromsø Demensforening. Kronikk under demensdagene: http://nordnorskdebatt.no/article/leve-demens-0 

Oppstart «Mitt livs ABC» i Tromsø 2018/2019​  

«Mitt livs ABC» er eit opplæringstilbud til personell som arbeider med tjenester til personer med utviklingshemming.Tema som tas opp er Mitt livs ABC.pngutviklingshemming, kommunikasjon, etikk, helse, bruk av tvang og makt, aktuelt lovverk og opplæring, arbeid og dagtilbud. 80 ansatte fra Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø deltok på oppstartsseminaret i Tromsø 4. og 5. september 2018. Opplæringsprogrammet går over 1 år og dette var det første av 2 fagseminar. Etter oppstarten arbeider deltakerne videre i lokale studiegrupper. Fagstoffet har de tilgjengelig i hvar sin perm, på nett og som lydfiler. Neste fagseminar er planlagt til mars/april 2019.


 

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
 
Hovedmål
Handlingsplan 2018.pngUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
 • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
 • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid - Frie midler

Målet med tiltaket er å stimulere alle kategorier av helsepersonell til å bli i stand til å gjennomføre prosjekter på eget arbeidssted. De skal få kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis. 

Prosjektopplæringen:

 • Åpen kursdag om prosjektorientert arbeid inkludert opplæring i hvordan utarbeide en prosjektsøknad.
  Tema Fra ide til prosjekt,
 • Etablerer læringsnettverk med to seminardager.
  Tema dag 1: Fra planlegging til gjennomføring
  Tema dag 2: Fra avslutning til implementering
 • Prosjektgruppene gjennomfører prosjekt på eget arbeidssted.
 • USHT tilbyr råd og veiledning i hele prosjektperioden
 • USHT stimulerer til publisering og spredning av prosjektet på eget arbeidssted og på Vinterlys- og Vårkonferansen og andre aktuelle arenaer

OBS! På grunn av organisatoriske endringer og omstilling i USHT Troms vil det ikke bli arrangert åpen kursdag i prosjektarbeid i høst. Av samme årsak vil vi heller ikke lyse ut Frie midler for 2019 denne høsten.


Retningslinjer    
Søknadskjema

​Kurs i 2018: 
30.01.2018: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
18.10.2018: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt Cecilie Juul   
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.02.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.01.15