Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Tromsø kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms.  
Fagnytt nr.3 2108.png
USHT Troms skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene i Troms og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Utviklingssentrenes sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Les siste nummer av Fagnytt i nord

Informasjon om utviklingssentrene i Norge www.utviklingssenter.no

Kontakt oss


 
Toril Bülow, leder USHT Troms                                         
Telefon: 480 34 599 
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN
 


 
Lisbeth Remlo Abelsen  Lisbeth Remlo, fagsykepleier USHT Troms
  Telefon: 906 64 977
  Adresse: Otium bo- og velferdssenter
  9020 TROMSDALEN

 


 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 907 32 983
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALENAnne Marit Bygdnes.jpgAnne Marit Bygdnes, vernepleier USHT Troms
Telefon: 944 09 413
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN
Kine.png
Kine Nordmo-Stykket prosjektleder USHT Troms
Telefon: 905 24 507
Adresse: Otium bo- og velferdssenter
9020 TROMSDALEN

Nyheter

Rapport Antidpressiva i sykehjem
antidpressiva i sykehjem.png
Dette er et "Frie midler"-prosjekt som er gjennomført på Sør-Tromsøya sykehjem, Tromsø kommune. I prosjektet skulle legemiddelbehandlingen mot depresjon trappes ned og avsluttes, og erstattes med miljøterapi tilpasset hver enkelt sykehjemsbeboer. De ansattes erfaringer med bruk av antidepressiva ble undersøkt før og etter at  legemiddelbehandlingen ble avsluttet. I forkant og etterkant av prosjektet utførte psykolog Line E. Solbakken en kartlegging av hver enkelt sykehjemsbeboer for å registrere depresjonssymptomer. Farmasøyt Ellen Riksvold underviste personalet på bogruppen om legemidlene som brukes ved depresjon. Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet. 
Rapport


Vårkonferansen ble arrangert 2. april 2019
Vårkonferansen 2019.png
Fire spennende presentasjoner av fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse– og omsorgstjenester i Troms ble presentert. Prosjektene er finansiert ved hjelp av prosjektmidlene «Frie midler» fra USHT Troms. Hovedforedrag var av Kristi Stedje musikkterapeut og faglig leder Folkeakademiet. Foredrag fremhevde sangens betydning for livskvalitet for beboere, pårørende og ansatte i eldreomsorgen. Hun kalte foredraget «Sang i eldreomsorgen—Krafttak for sang». Det var 126 deltakere til stede i salen. I tillegg var det flere som deltok via streaming.

Streaming og presentasjoner


Vinterlys ble arrangert 21.2.2019
Vinterlys 2019.png
I år var temaet «Samarbeid med pårørende». Temaet ble glimrende presentert av representant fra LUPE og fra Aldring og helse. To viktige «Frie midler»-prosjekter ble også presentert, fra Kvæfjord og fra Karlsøy kommune. Det var demonstrasjon av velferdsteknologi til målgruppen og presentasjon av forskning i forhold til hvilke muligheter velferdsteknologi gir for barn og unge med funksjonsnedsettelser.En representant fra Tromsø kommune leverte også flott beskrivelse om praktisk bruk av velferdsteknologi. Totalt var det 73 personer på konferansen. I tillegg deltok 5 kommuner via strømming.
Presentasjoner fra konferansen


Avsluttende rapport for prosjektet Velferdsteknologi i TromsAvsluttende rapport velferdsteknologiens ABC.pdfVelferdsteknologi i Troms.png

USHT Troms i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, nord, etablert et regionalt samarbeid med representanter fra Sør-, Midt og Nord-Troms samt fra Tromsøregionen for utrulling av læringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.  Rundt 180 deltakere fra 17 kommuner gjennomførte læringsprogrammet i perioden fra 30.10.17 til 5.6.18 og tilbakemeldingene var gjennomgående positive.

For mer informasjon les rapporten


Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Høsten 2018 startet et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, legemiddel Nord-Troms.pngNordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS. Målet er at helsepersonell i kommunene i Nord-Troms får økt kompetanse om legemiddelbruk til eldre, samstemming av legemiddellister, tverrfaglige legemiddelgjennomganger og dokumentasjon av legemiddelbruk i pasientens elektroniske journal. Læringsnettverket pågår frem til mai 2019.


Oppstart av læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi i Midt-Troms

Vi tar utgangspunkt i det nettbaserte læringsprogrammet "Aktivitet og mestring". 21. og 22.11.18. ble de første fagseminarene arrangert. Opplæringene vil foregå fram til juni 2019 med nye kursdager 27. og 28. februar og 4. og 5. løkta 2.jpgjuni. Mellom kursdagene får deltakerne anledning til å fordype seg i teori via programmet. Teorien skal også prøves ut i praksis med professor Tom Tillers pedagogiske metoder Gjort- lært- lurt og IGruppePlenum.

Lenke til kurset http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering


 

 

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
 
HovedmålHandlingsplan 2019.png
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
 • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
 • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene
Årsmelding 2018 USHT Troms

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid - Frie midler

Målet med tiltaket er å stimulere alle kategorier av helsepersonell til å bli i stand til å gjennomføre prosjekter på eget arbeidssted. De skal få kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis. 

Prosjektopplæringen:

 • Åpen kursdag om prosjektorientert arbeid inkludert opplæring i hvordan utarbeide en prosjektsøknad.
  Tema Fra ide til prosjekt,
 • Etablerer læringsnettverk med to seminardager.
  Tema dag 1: Fra planlegging til gjennomføring
  Tema dag 2: Fra avslutning til implementering
 • Prosjektgruppene gjennomfører prosjekt på eget arbeidssted.
 • USHT tilbyr råd og veiledning i hele prosjektperioden
 • USHT stimulerer til publisering og spredning av prosjektet på eget arbeidssted og på Vinterlys- og Vårkonferansen og andre aktuelle arenaer

OBS! På grunn av organisatoriske endringer og omstilling i USHT Troms vil det ikke bli arrangert åpen kursdag i prosjektarbeid i høst. Av samme årsak vil vi heller ikke lyse ut Frie midler for 2019 denne høsten.


Retningslinjer  (DOC) (PDF)   
Søknadskjema (DOC) (PDF)

​Kurs i 2018: 
30.01.2018: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
18.10.2018: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt Cecilie Juul   
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.02.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.01.15