Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Tromsø kommune er vertskommune for Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms.  nr.2 2018.png

USHT Troms skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene i Troms og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

Utviklingssentrenes sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Informasjon om utviklingssentrene i Norge: www.utviklingssenter.no

Kontakt oss


toril mobakken
Toril Bülow, leder USHT Troms                                         
Telefon: 480 34 599 
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 
 

 
Kirsti Hagen
Kirsti Hagen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 901 14 969
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

 

 

Bilde Elisabet Sausjord
Elisabet Sausjord, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 456 38 074
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen 
Selvportrett.pngMay Iren Bendiksen, fagsykepleier USHT Troms
Telefon: 907 32 983
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen
Kine.png
Kine Nordmo-Stykket, prosjektleder USHT Troms
Telefon: 905 24 507
Adresse: Kroken sykehjem, Jadevegen 69  9022 Krokelvdalen

Nyheter

Rapport fra prosjektet Både i hodeHode og sekk 2018.png

I regi av prosjektet ble det i 2017 etablert et læringsnettverk bestående av representanter fra 5 kommuner. 31 sykepleiere ble valgt ut av ledere lokalt i kommunen til å delta i instruktøropplæringen. De ble samlet til 5 fagdager i løpet av 1 år. Hovedfokuset var å jobbe med kompetansebygging i forhold til akutte og sub-akutte situasjoner, herunder vurderingskompetansen og systematisk kartlegging av den syke pasienten. Evalueringene fra deltagerne og ledere har vært udelt positive. Instruktørene selv rapporterer bedre kompetanse og økt trygghet for dem og for pasienter. Ledere merker et økt fokus i avdelingene på observasjoner, bedre kommunikasjon internt og eksternt og en økt trygghet hos personalgruppen.


Dokumentasjonskonferanse ble arrangert i Tromsø 23. og 24. april 2018dok.png
USHT Troms har gjennomført prosjektet "Dokumentasjon av helsehjelp – et kompetanse- og forbedringsprogram for kommunene i Troms" (DokHelse Troms) i perioden 2015-2017. På konferansen ble essensen av funnene i DokHelse Troms oppsummert og utfordringer og løsninger ble presentert. Det ble også presentert spennende utviklingsarbeid som pågår nasjonalt. 160 personer deltok på konferansen. 25 av de 26 kommunene som hadde deltatt i prosjektet var representert.

Presentasjoner på konferansen


Vårkonferansen ble arrangert 15. mars i 2018
vårkonferansen 2018.jpg

På programmet stod presentasjon av fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms. 
Prosjektene var finansiert ved hjelp av «Frie midler» fra USHT Troms. Hovedforedrag: «Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorgen» ved Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.
 
Presentasjoner fra konferansen

Vinterlyskonferansen ble arrangert 14. februar 2018

Vinterlys 2018.pngDette er en konferanse med fokus på personer med utviklingshemming. Totalt 108 personer fra 10 kommuner i Troms deltok. To fagutviklingsprosjekter som er gjennomført i kommunal helse- og omsorgstjeneste i Troms ble presentert. Prosjektene var finansiert ved prosjektmidlene «Frie midler» fra USHT Troms. Vi fikk også foredrag av Magnus Sten, bruker /medforsker, og Marit Haugenes, universitetslektor /forsker, begge ved Nord universitet - med tittelen «Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming». Hovedforeleser var Sølvi Linde, høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet - med tittelen «Mellom selvbestemmelse og tvang. Insisterende praksiser i tjenester til mennesker med utviklingshemming». SKUG toppet dagen med en uforglemmelig konsert.

Presentasjoner fra konferansen


Velferdsteknologiens ABC tilbys kommunene i Troms

Velferdsteknologiens ABC er utviklet av KS i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge og er lagt opp som selvstudie samt med diskusjon i studiegrupper. USHT Troms harVelferdsteknologiens ABC.jpg valgt å arrangere tre fagseminar i tiden opplæringen pågår. Representanter fra Velferdsteknologiprogrammet Tromsø kommune og USHT Troms er ansvarlig for fagseminarene. Fagseminarene skal gi informasjon om hvordan studietilbudet skal foregå, forelesninger om aktuelle temaer samt utprøving og demonstrasjon av ulik teknologi. Fagseminarene arrangeres i Olderdalen for personell fra Nord-Troms 17.10., 20.2. og  24.5., på Finnsnes for personell fra Midt- og Sør-Troms 30.10, 13.2. og 29.5. og for Tromsøregionen 20.11., 6.3. og 5.6. Totalt er det 270 deltakere fra 18 kommuner i Troms

Handlingsplan - Prosjekter og tiltak

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
 
Hovedmål
Handlingsplan 2018.pngUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål
 • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis
 • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
 • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene

Konferanser

bilde fra Vårkonferansen
USHT Troms er opptatt av at ansatte i kommunene skal få muligheter til faglig påfyll og til å drive utviklingsarbeid. Som et ledd i dette arrangerer USHT Troms to  konferanser, Vårkonferansen beregnet på ansatte i sykehjem/ hjemmetjeneste og Vinterlys beregnet på ansatte i tjenesten for utviklingshemmede. Her presenteres "Frie Midler"- prosjekter fra helse- og omsorgstjenester i Troms. I tillegg belyses aktuelle tema fra eksterne forelesere.

Andre konferanser i regi av USHT Troms

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid - Frie midler

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Målet med tiltaket er å stimulere alle kategorier av helsepersonell til å bli i stand til å gjennomføre prosjekter på eget arbeidssted. De skal få kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis. 

Med dette som formål kan helsepersonell i Troms årlig søke USHT Troms om midler til prosjekt- "Frie midler", til mindre fag- og utviklingsprosjekt. Prosjektene skal være i tråd med mål og satsningsområder for USHT Troms. Søknadsfrist for å søke Frie midler er november.  Prosjektene gjennomføres i løpet av påfølgende kalenderår. Det gis prosjektopplæring i form av tre dagskurs som fokuserer på ulike deler av temaet prosjektjobbing.

Prosjektopplæringen:

 • Åpen kursdag om prosjektorientert arbeid inkludert opplæring i hvordan utarbeide en prosjektsøknad.
  Tema Fra ide til prosjekt,
 • Etablerer læringsnettverk med to seminardager.
  Tema dag 1: Fra planlegging til gjennomføring
  Tema dag 2: Fra avslutning til implementering.
 • Prosjektgruppene gjennomfører prosjekt på eget arbeidssted.
 • USHT tilbyr råd og veiledning i hele prosjektperioden
 • USHT stimulerer til publisering og spredning av prosjektet på eget arbeidssted og på Vinterlys- og Vårkonferansen og andre aktuelle arenaer

Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke).Innspill / forslag på aktuelle prosjekter til USHT Troms fra frivillige organisasjoner og/eller pårørende vil bli velvillig mottatt.

Søknadsfrist for å søke "Frie midler" samt å delta i prosjektopplæringen er 15.11. 2018

Retningslinjer    
Søknadskjema

Kurs 
Før søknaden om Frie midler skrives, kan man få opplæring i hvordan planlegge prosjekt samt hvordan skrive prosjektsøknad
Gøy å jobbe i fagprosjekt - veiledning til de som har tenkt å søke "Frie midler" og andre som ønsker å jobbe med prosjekt. 

Send søknad om Frie midler og påmelding kurs til usht@tromso.kommune.no 

Mottakere av Frie midler får opplæring i prosjektarbeid, som en del av konseptet. Her får man opplæring i hvordan jobbe med prosjekter samt mulighet for erfaringsutveksling med andre som jobber med prosjekter. 

30.01.2018: Å jobbe prosjektorientert - støtte i oppstartsfasen av prosjektarbeidet samt hvordan være prosjektleder.
18.10. 2018: Å avslutte et prosjekt   - tilbys de som er i ferd med å avslutte prosjekter i regi av "Frie midler"

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner utgitt av USHT Troms.

Nettstøttende program

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmedeCecilies prosjekt.png
Leksjoner i ernæring via e-post.
Ferdigstilt april 2015.
Ved interesse kontakt Cecilie Juul   
 

Kognitive vansker.png"Kognitive vansker"
Nettbasert kompetanseplattform, åpnet 25.2.15


 

Aktivitet og mestring.png"Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi"
Nettbasert læringsprogram, åpnet 21.1.15