Redningshelikopter2

Norske kommuner har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Tromsø kommune er organisert etter de nasjonale beredskapsprinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke.

I tråd med beredskapsprinsippene vil uønskede hendelser som oppstår i kommunen i utgangspunktet bli håndtert av det virksomhetsområdet som hendelsen oppstår i, eventuelt i samarbeid med nødetatene. 

Overordnet beredskapsplan vil tre i kraft når en uønsket hendelse har potensiale til å true liv og helse, viktige verdier, og kritisk infrastruktur og når hendelsen er så omfattende eller kompleks at virksomhetsområdet ikke selv er i stand til å håndtere den på egenhånd.

Kriseledelse ved større hendelser

Ved større hendelser vil kriseledelsen i Tromsø kommune mobiliseres. Kriseledelsen ledes av kommunedirektøren, og består i tillegg av avdelingsdirektører, stabssjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonssjef og beredskapsrådgiver.

Kriseledelsen arbeider ut fra proaktiv stabsmetodikk for å sikre at Tromsø kommune responderer så tidlig som mulig med tilstrekkelige ressurser i en beredskapssituasjon.

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan tar utgangspunkt i kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som er et verktøy for å kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen. Den helhetlige ROS-analysen skal gi en oversikt over kommunens sårbarhet og potensielle uønskede hendelser som kan oppstå.

Kommunens overordnede beredskapsplan består av en administrativ og en operativ del. Den administrative delen beskriver hvordan beredskapen i Tromsø kommune er organisert, samordnet og dokumentert. Planen beskriver også hvilke prinsipper, prioriteringer og metoder som skal være førende for organisering av beredskap og krisehåndtering i kommunen.

Den operative delen inneholder blant annet detaljerte planer for informasjon, evakuering, evakuert- og pårørendesenter, samt varslingsplan, sjekklister og tiltakskort. Operativ del av kommunens overordnede beredskapsplan samt del 2 av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens §21 og §24.

Overordnet beredskapsplan - administrativ del

Egenberedskap

Som innbygger i Tromsø kommune er du en del av samfunnets beredskap.

Om samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Myndighetene forventer at de fleste av oss er i stand til å klare oss selv i inntil 72 timer uten tilgang til strøm, internett, vann og mat. Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å være forberedt ved en eventuell krise i Tromsø kommune?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en oversikt med tips til hva du kan gjøre for å være forberedt, og hva du bør ha liggende hjemme som et beredskapslager.

Ti tips til god egen beredskap
 1. Er det fare for liv og helse, ring nødnummeret. På 113.no finner du oversikt over hvor nærmeste hjertestarter er. 
 2. Ha lommelykt/hodelykt, batterier, stearinlys og fyrstikker tilgjengelig om strømmen går. Oppdatert informasjon om strømstans finnes på tromskraftnett.no
 3. Ha mobillader i bilen.
 4. Sjekk brannvarslere, brannslukningsapparater og rømningsveier. Les mer om brannforebygging på nettsiden Brann og redning.
 5. Sørg for at medisinskapet er ryddet og fylt opp. For mer informasjon, gå til nærmeste apotek.
 6. Ved kraftig vind, sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort, feks. trampolinen, båten, utemøbler og pyntegjenstander.
 7. Ved kraftig nedbør, sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett.
 8. Ved kraftig snøfall - tenk på taket, både hjemme og på hytta.
 9. Sjekk at naboen har det bra – ta vare på hverandre.
 10. Tåler huset ditt klimaforandringene? Gode råd finner du på sjekkhuset.no

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler Helsedirektoratet deg å ha jodtabletter hjemme. Jodtabletter selges derfor nå reseptfritt i norske apotek.
 • Tablettene beskytter mot radioaktivt jod fra atomulykker
 • Myndighetene gir råd om når tablettene skal tas.
 • Det er viktig å ha tablettene lagret hjemme, siden det kan bli gitt råd om å oppholde seg innendørs samtidig.
Når skal tablettene tas?
Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Et råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter, samt på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsenorge
 
Hvorfor ta jodtabletter? 
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften, og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

For mer informasjon se informasjonsark utgitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Skredovervåking og sikker ferdsel i fjellet

Tromsø kommune koordinerer det interkommunale skredovervåkingsprogrammet Nordnorsk skredovervåking. Identifisert skredutsatt bebyggelse i 41 skredutsatte områder fordelt på 16 nordnorske kommuner overvåkes kontinuerlig gjennom vintersesongen gjennom dette overvåkingsprogrammet.

Det overordnede målet for Nordnorsk skredovervåking er å bidra til økt trygghet for befolkning som bor i identifisert skredutsatt bebyggelse, og danner beslutningsgrunnlag for politidistriktene i samarbeid med NGI og medlemskommunene for håndtering og eventuell evakuering av skredutsatt bebyggelse ved stor skredfare.
 
Sentrale aktører omfatter blant annet Fylkesmannen og politidistriktene i Troms, Finnmark og Nordland, Norges Geotekniske Institutt, Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og samtlige medlemskommuner.

Sikker ferdsel i fjellet
Tromsø kommune byr på fantastiske turmuligheter, både på sommer- og vinterstid. Innbyggere og besøkende som ferdes i vårt område anbefales å ha et bevisst forhold til valgene som tas før, under og etter tur. Ved ferdsel i vinterfjellet anbefales alle å ta i bruk skredvarslingstjenesten varsom.no, for å kunne ta trygge valg i fjellet.

Snøskredvarslingstjenesten utarbeider daglige, regionale varsler, basert på tilgjengelige observasjoner og meteorologiske prognoser. Forholdene kan imidlertid være komplekse og avvike fra det som er varslet. Tilpass alltid egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Observasjoner om skred skal meldes fra til politiet på 112.

Nødnummer og nyttige nettsider

Nødnummer
 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Legevakt 116 117
Nyttige nettsider