Byutvikling - fast eiendom

Oppmåling

Kommunens oppmålingsavdeling består av ingeniører som bestyrer oppmålingsforretninger og andre landmålingsoppgaver etter bestemmelser i matrikkelloven, forskrifter, arbeidsrutiner og god landmålerskikk. Landmålere informerer og veileder partene på en uavhengig måte.

Deling av eiendom/ny parsell

Deling av grunneiendom

Ved deling av grunneiendom, blir et areal av en eksisterende grunneiendom fradelt og opprettet som en egen grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Deling uten fullført oppmålingsforretning
Informasjon om opprettelse av nye grunneiendommer uten fullført oppmålingsforretning i regulerte boligfelt

Hvem kan søke?
Eiendommens hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Slik søker du
For å søke om fradeling - oppretting av ny grunneiendom må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor.
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Opplysninger gitt i nabovarsel. Sendes kommunen sammen med søknad.
Kvittering for nabovarsel. Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes til søker. Søkers kommentarer til merkander leveres inn sammen med søknad. 

Nabovarsel.  Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg.
Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.
Naboliste bestilles via Ambita Infoland  eller e-Torg.

Vedlegg til søknaden: 
 • Tomten(e) som skal fradeles må tegnes inn på kart i målestokk. Kart kan skrives ut fra kommunens nettbaserte karttjeneste eller fås ved oppmøte på Rådhuset ved Servicetorget. 
 • Adkomst, vann og avløp må markeres i kartet. 
 • Spesielt for mindre boligtomter bør bygningens plassering samt garasje og biloppstillingsplass markeres og målsettes på kartet. 
 • Gjenpart av nabovarsel. 
 • Kvittering for nabovarsel.
 • Dersom delingen er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2. Søknad om dispensasjon må begrunnes​.

Søknaden sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.
Søknaden kan også sendes til 
postmottak@tromso.kommune.no


Saksgang: 
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. 
 • Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.
 • Dersom det gis tillatelse til deling og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.
 • Etter oppmålingsforretningen føres den nye grunneiendommen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer
 • Når den nye eiendommen er tinglyst sendes matrikkelbrev til rekvirentene.
 

Gebyr
Gebyrene du må betale er: Saksbehandlingsgebyr + Gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning + gebyr/utlegg til tinglysing (oppretting/endring av eiendom, rettigheter, og liknende.) Ved dispensasjonsbehandling påløper det eget gebyr.

Se Byutviklings gebyrregulativ 

Anleggseiendom

Anleggseiendom 
Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom. Se eksempel:
Anleggseiendom_422x251.jpg

Anleggseiendommen fradeles og opprettes som en egen eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 
Hvem kan søke?
Eiendommens hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Slik søker du
For å søke om fradeling av anleggseiendom må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor.
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Opplysninger gitt i nabovarsel. Sendes kommunen sammen med søknad. 
Kvittering for nabovarsel.  Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes søker. Søkers kommentarer til merknader sendes inn sammen med søknad.
Nabovarsel. Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.​ 

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, og andre som blir direkte berørt av anleggseiendommen skal varsles og gis anledning til å uttale seg.
Naboliste bestilles via Ambita Infoland eller e-Torg.

Vedlegg til søknaden: 
 • Kart som viser anleggseiendommens ytre begrensinger, med x,y,z -koordinater i EUREF89, UTM33, og høyder i NN2000.
 • Målsatte plan- og snitt tegninger av konstruksjon.
 • Gjenpart av nabovarsel (vedlegg C).
 • Kvittering for nabovarsel (vedlegg C).

Forutsetninger for gjennomføring av oppmålingsforretning 
 •  Anleggseiendommens yttergrenser skal følge bygningens/konstruksjonens yttergrenser. Ved konstruksjon i undergrunnen skal volumet utgjøre konstruksjonen yttergrenser pluss en nødvendig sikkerhetssone.
 • Det må angis hvor langt ned i undergrunnen anleggseiendommen skal ha eiendomsrett. I de tilfeller grunneiendommen er avskåret for å kunne benytte undergrunnen under anleggseiendommen, skal eiendomsretten gå så langt ned i undergrunnen som privat eiendomsrett går.
 • Hvis anleggseiendommen må ha rettigheter til adkomst (kjøretøy, til fots, trapp, heis), legging og vedlikehold av vann- og avløpsledning samt påler og søyler over annen eiers grunn, må det inngås privatrettslige avtaler med de berørte eiendommene.
 • Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett må det utarbeides en erklæring som sikrer at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.
 • Er det pant i grunneiendommene må panthaverne gi samtykke til fradeling av anleggseiendommen.
 • Ved fradeling fra to eller flere bruksnummer, vil heftelsene fra samtlige eiendommer følge med over på ny eiendom. Dette kan føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne. Det må derfor ordnes opp slik at prioritetsrekkefølgen mellom panteheftelsene blir avklart.
 • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter, kan det anbefales at partene lar seg bistå av en advokat eller lignende.
 • Når anleggseiendommen blir fradelt fra flere grunneiendommer, må partene bli enig om en eierbrøk som beskriver hvor stor andel de ulike avgivereiendommene avgir.
 
Søknaden sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.
Søknad kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no
 
Saksgang
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Dersom det gis tillatelse til deling og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning.  
 • Etter oppmålingsforretningen føres den nye anleggseiendommen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
 • Når anleggseiendommen er tinglyst sendes matrikkelbrev til rekvirentene. 

Gebyr
Gebyrene du må betale er: Saksbehandlingsgebyr, gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning, gebyr/utlegg til tinglysing, oppretting/endring av eiendom, rettigheter, og liknende.

Se Byutviklings gebyrregulativ

Arealoverføring

Arealoverføring
Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig ved grensejustering. Arealene som skal overføres må ligge inntil hverandre.

Hvem kan søke?
Eiendommens hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Slik søker du
For å søke om arealoverføring må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor.
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Opplysninger gitt i nabovarsel. Sendes kommunen sammen med søknad.
Kvittering for nabovarsel. Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes søker. Søkers kommentarer til merknadene leveres inn sammen med søknad. 
Nabovarsel. Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.​ 

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, og andre som blir direkte berørt av arealoverføringene skal varsles og gis anledning til å uttale seg.
Naboliste bestilles via Ambita Infoland eller e-Torg.

Vedlegg til søknad
 • Gjenpart av nabovarsel (vedlegg C) 
 • Kvittering for nabovarsel (vedlegg C) 
 • Kart.  Arealene som skal arealoverføres må tegnes inn på kart i målestokk. Kart kan skrives ut fra kommunens nettbaserte karttjeneste eller fås ved oppmøte på Rådhuset ved Servicetorget.
Forutsetninger for gjennomføring av oppmålingsforretning
 • Dersom arealoverføringen skal gjennomføres mellom eiendommer med forskjellige hjemmelshavere, må også skjema Erklæring om arealoverføring sendes inn. Erklæringen må leveres kommunen på papir, signert med penn i signaturfeltene.
 • Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.
 • Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. 
 • Er pantekrav registrert som et «pantedokument» på grunnboksbladet til eiendommen, er det ikke nødvendig å sende inn det originale pantedokumentet. 
 • Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yyy m².
  Pantefrafallet kan sendes til tinglysningen av pantehaveren på forhånd, eller av kommunen. 
 • Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet.
 • Ved frafall av andre rettigheter, kan rettighetshaveren skrive et brev til Kartverk/Tinglysningen med omtrent samme formulering. Det er viktig at det opplyses om hva slags type rettighet som frafalles, hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på, dokumentnummer og tinglysingsdato.
 • Er det en del av festetomt som skal arealoverføre må det foreligge en erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere.
 • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter, kan det anbefales at partene lar seg bistå av en advokat eller lignende.
Søknaden sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Søknaden kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no
 
Saksgang
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Dersom det gis tillatelse til deling og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.
 • Etter oppmålingsforretningen føres arealoverføringen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
 • Dersom Tinglysningen ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringene ikke bli tinglyst, men tilbakesendt til kommunen og partene for retting. 
 • Når arealoverføringen er tinglyst sendes matrikkelbrev til rekvirentene.      
Gebyr
Gebyrene du må betale er: Saksbehandlingsgebyr + Gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning + dokumentavgift, gebyr/utlegg til tinglysing (oppretting/endring av eiendom, rettigheter, og liknende.)
 
Se Byutviklings gebyrregulativ

Grensejustering

Grensejustering
Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer. Eiendommene må ligge inntil hverandre.

Kriterier for grensejustering 
 • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
 • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80 % av eiendommens areal må ligge i «ro»). 
 • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • Ved ulike planformål på omsøkte arealer, blir søknaden saksbehandlet av Byggesak.
Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.
 
Hvem kan rekvirere? 
Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om grensejustering.

Slik søker du
Søknad om grensejustering skal bestå av følgende:
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Grensene som skal justeres må tegnes inn på kart, i korrekt målestokk. Kart kan skrives ut fra kommunens nettbaserte karttjeneste eller fås ved oppmøte på Rådhuset ved Servicetorget.
 • Det må foreligge en avtale om grensejustering, som underskrives av hjemmelshavere for begge involverte eiendommer.

Eksempel på avtale: PDF DOC (DOC) (PDF)

Husk at hjemmelshaverne av eiendommene som skal grensejustere må signere rekvisisjon av oppmålingsforretningen.

Rekvisisjon sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Søknad kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no   

Saksgang
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil, orienterer vi om dette. 
 • Dersom kriteriene for grensejustering er oppfylt. Vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere og berørte naboer til den aktuelle grensejusteringen. 
 • Etter oppmålingsforretningen føres den nye grensen inn i matrikkelen.
 • Etter matrikkelføringen sendes matrikkelbrev til rekvirentene.
Gebyr
Se Byutviklings gebyrregulativ for oppmålingssaker og matrikkelføring

Klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser

Klarlegging av eksisterende eiendomsgrense
En klarlegging av eksisterende grense utføres når det er behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt, eller der grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er blitt borte.

Hvem kan rekvirere?
Grensepåvisning/klarlegging kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.

Slik søker du:
Søknad om klarlegging skal bestå av følgende:
Rekvisisjon sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Rekvisisjon kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no
 
Saksgang 
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil, orienterer vi om dette. 
 • Rekvirenten og naboer til aktuell grense blir innkalt til oppmålingsforretningen. 
 • Etter oppmålingsforretningen føres de klarlagte grensene inn i matrikkelen og nytt matrikkelbrev sendes til rekvirenten.

Gebyr
Se Byutviklings gebyrregulativ for oppmålingssaker og matrikkelføring

Grunnlagsnett og fastmerker


Kommunens fastmerkeregister består av koordinatbestemte punkter som tjener som grunnlag for måling og kartlegging, herunder kontroll av innstilling og funksjon på landmålingsutstyr. Punktene er merket i terrenget i form av rør, bolt, kasse eller polygonspiker. Fastmerkeregisteret består også av 65 kommunale landsnettpunkt med skrubolt i fjell. Alle fastmerker er målt statisk med GPS og datum er EUREF 89-UTM, sone 33. 

Det er kommunens egen geoidemodell som er brukt som grunnlag for omregning fra ellipsoidiske høyder til orthometriske høyder (høyde over havet). .
Alle fastmerker er beskrevet med et entydig nummer i fastmerkeregisteret.

NB: Fastpunkt som ligger i ytterkantene av kommunen kan av tekniske årsaker være veldig unøyaktige hva gjelder høydebestemmelse. Bruk av høydeinformasjonen på disse punktene skjer derfor på eget ansvar.

Se din eiendom

Informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen

"SE EIENDOM"

Sjekk eiendommen her. Pek i kart, søk på adresser, bygninger  eller gårds- og bruksnummer.
 
Disse tjenestene og produktene leveres av Geodatakontoret

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: