Tromsø kommune forvalter store verdier ved å være eier i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak. Det stilles klare krav til at selskapene realiserer de målsetninger som fastsettes av kommunen som eier.
 
Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Kommunen eierpolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring. 

​Kommunens eierskapsmelding for 2017 ble vedtatt 27. september 2017.

Oversikt over kommunens eierposter

Det utarbeides hvert år en eierberetning med gjennomgang av kommunens eierposisjoner med vekt på selskapenes utvikling foregående år. Det skal hvert år avholdes en eierskapskonferanse for å styrke eierdialogen mellom kommunens eierrepresentanter og selskapets styre og ledelse.

Aksjeselskaper (AS)
Aksjeselskaper (AS) er opprettet med hjemmel i aksjeloven.
 
Interkommunale selskaper (IKS)
Interkommunale selskap er egne rettssubjekter og det vil si at selskapet kan innenfor formålet være part i eller inngå avtaler, og tilsvarende også selv stå for sine forpliktelser. Interkommunale selskaper reguleres av lov om interkommunale selskaper.
 
Kommunale foretak (KF)
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, som er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. KF følger kommunelovens kapittel 11

Oversikt over Tromsø kommunens eierinteresser

Tromsø kommunes eierinteresser

 

Prinsipper for god eierstyring

Kommunens eiermelding for 2017 ble vedtatt 27. september 2017 der følgende prinsipper for god eierstyring ligger til grunn:
 
 • Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling
 • Det skal være åpenhet knyttet til Tromsø kommunes eierskap, og informasjon mellom eier og selskap skal være basert på åpenhet
 • Tromsø kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskapsmøte og eiermøter
 • Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 
 • Avkastningskrav og utbytte skal etableres for selskaper som har et forretningsmessig mål. For øvrige selskaper skal avkastningsforventninger erstattes med effektivitets-, politiske eller ideelle mål.
 • Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet
 • Det skal tilstrebes å benytte valgkomite for styreutnevnelser. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold. 
 • Styret bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet.
 • Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå.
 • Tromsø kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i kommunale selskaper.   

Aksjeselskaper (AS)

Aksjeselskaper (AS) er opprettet med hjemmel i aksjeloven

Alfheim stadion II AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
51 %
Organisasjonsnummer:
956983231
Stiftelsesdato:
16.01.1989
Aksjekapital:
17 040 817
 
Selskapets formål
Å oppføre tribuner på Alfheim Stadion i Tromsø, forestå utleie av anlegget til idrettslige og allmennyttige formål alene, eller i samarbeid med andre selskap eller institusjoner, og det som står i forbindelse med det. Selskapet skal ved sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til fremme av formålet.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune har siden 1980-tallet vært involvert på eiersiden i utviklingen av Alfheim stadion gjennom sitt eierskap i tomten anlegget ligger på, samt gjennom investeringer. For å bidra til utviklingen av Tromsø IL, og for at byen skal kunne ha et topplag i norsk fotball, har kommunen involvert seg i selve stadionutbyggingen, gjennom sine eierskap i ulike forvaltningsselskap knyttet til dette. Gjennom utvikling, tilrettelegging og omregulering av Alfheim-eiendommen til boligformål er det potensiale for verdiøkning som åpner for langsiktige løsninger slik at både bredde- og toppidretten får gunstige rammebetingelser, og at kommunen får redusert risikoen knyttet til sine økonomiske engasjement i selskapet.

Arnestedet Eiendom AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
100 %
Organisasjonsnummer:
931012193
Stiftelsesdato:
21.03.1972
Aksjekapital:
107 065 000

Selskapets formål 
Selskapets formål er leie, eie, kjøpe, utvikle, bebygge, utleie og salg av eiendommer. Selskapet kan kjøpe og selge aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Selskapet skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov som foreligger i kommunens økonomi og planverk.
 
Mål med kommunens eierskap
Arnestedet har en sentral rolle i forhold til fremskaffelse av flere kommunalt disponerte boliger. Det er et mål om å øke kommunal tilgang til leiligheter gjennom enten bygging, kjøp, tildelingsrett eller leie i boligprosjekter utviklet i regi av Arnestedet.
 
Kommunen har også et forretningsmessig mål for eierskapet i Arnestedet, hvilket innebærer krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den risiko denne type virksomhet representerer.
 
Se Arnestedet Eiendom for mere informasjon.

Bredbåndsfylket Troms AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
0,81 %
Organisasjonsnummer:
986 358 013
Stiftelsesdato:
13.11.2003
Aksjekapital:
1 984 000
 
Selskapets formål
Etablering, eierskap og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon og alt som står i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre virksomheter gjennom aksjeeie eller på annen måte
 
Mål med kommunens eierskap
Eierskapet gir kommunen rettigheter til å benytte den offentlige fiberstrukturen som er bygd i Troms, samt til å inngå langsiktige avtaler med BBFT om fiberleie uten å gå veien om offentlige anskaffelser.
 
Bredbåndsfylket Troms har en viktig samfunnsrolle ved å bygge ut høyhastighets bredbåndsnett i Troms. Bredbåndsatsing er viktig for regional utvikling og for å gi næringslivet tilfredsstillende infrastruktur og konkurransekraft.
 
Se nettsiden Bredbåndsfylket for mere informasjon.

Gågaten AS Tromsø

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
2,86 %
Organisasjonsnummer:
966697083
Stiftelsesdato:
05.06.1993
Aksjekapital:
105 000
 
Selskapets formål
Selskapets formål er i samarbeid med Tromsø kommune å organisere utbygging av gågaten i Tromsø. Selskapet skal representere grunneierne i forhandlinger med Tromsø kommune for å avtalefeste kostnadsfordelingen og driftsopplegget. Med grunnlag i avtaleforholdet skal selskapet forestå driften av gågaten og det som står i forbindelse med det.
 
Mål med kommunens eierskap
Selskapet ble etablert den 5. juni 1993 for å bidra til et mer attraktivt sentrum. Tromsø kommune har et samfunnsmessig mål med eierskap i Gågaten ved å sikre en forsvarlig drift av selskapet. 

Hålogaland Teater AS (HT)

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
25 %
Organisasjonsnummer:
920093914
Stiftelsesdato:
30.08.1976
Aksjekapital:
100 000
 
Selskapets formål
Å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylkeskommuner og hva som står i forbindelse med dette.
 
Mål med kommunens eierskap
Intensjonen med Tromsø kommunes eierskap i HT er å sikre et godt og profesjonelt teatertilbud regionalt. Tromsø kommune har et samfunnsmessig mål med eierskap i HT. Eierskapet skal bidra til å skape bolyst, samt å utvikle kunstsektoren i regionen.

Se nettsiden HT for mere informasjon.

Langsundforbindelsen AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
8,06 %
Organisasjonsnummer:
941704956
Stiftelsesdato:
03.09.1986
Aksjekapital:
124 000
 
Selskapets formål
Arbeide for bygging og drift av fast veiforbindelse mellom Ringvassøy, Reinøy, Karlsøy og Vannøy.
 
Mål med kommunens eierskap
Langsundforbindelsen er en fast vegforbindelse med undersjøisk tunnel mellom Ringvassøya og Reinøya. Realisering av Langsundforbindelsen betyr at dagens fergeforbindelse mellom Ringvassøya, Vannøya, Reinøya og Karlsøya faller bort. Tromsø kommune har et samfunnsmessig mål med eierskap i Langsundforbindelsen ved å sikre en forsvarlig drift av selskapet.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO)

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
50 %
Organisasjonsnummer:
994387693
Stiftelsesdato:
18.06.2009
Aksjekapital:
100 000
 
Selskapets formål
Nordnorsk Opera og symfoniorkester AS skal bygge opp og drive et symfoniorkester i Nord-Norge, samt produsere og formidle ballett, opera og musikkteater i Nord-Norge. Selskapets virksomhetsnavn i Tromsø, Bodø og internasjonalt være henholdsvis Tromsø Kammerorkester, Bodø Sinfonietta og Norwegian Arctic Symphony Orchestra.

Mål med kommunens eierskap
Målet med kommunes eierskap i NOSO er å bidra til å sikre et godt og profesjonelt symfoniorkestertilbud regionalt. Involveringen i NOSO er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar. Selskapet skal skape musikkopplevelser av høy kvalitet, skape bolyst, samt bidra til å utvikle kunstsektoren og kunstnere regionalt. På bakgrunn av dette skal eierskapet også bidra til utvikling av Tromsø som vertsby for mennesker med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn.
 
Se nettsiden NOSO for mere informasjon.

Remiks Miljøpark AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
99,99 %
Organisasjonsnummer:
894462132
Stiftelsesdato:
17.06.2009
Aksjekapital:
13 000 000
 
Selskapets formål
Formålet med selskapet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av avfallstjenester. Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapet skal drive på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet skal være et morselskap som utfører drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer, samt stab og støttefunksjoner for tilknyttede selskaper. Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv med eierskapet i Remiks. Deler av Remiks-konsernet har et forretningsmessig mål med sin virksomhet hvor det forventes avkastning og utbytte til eier. Samtidig har Remiks en viktig samfunnsrolle ved å tilby fremtidsrettede, miljøbevisste tjenester med høyt fokus på forebygging, ombruk, gjenvinning og avfallshåndtering.
 
Se nettsiden Remiks Miljøpark for mere informasjon.

Ressurs Tromsø AS (Tidligere Tromsprodukt)

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
23,46 %
Organisasjonsnummer:
919302755
Stiftelsesdato:
25.11.1968
Aksjekapital:
260 000
 
Selskapets formål
Attføring er selskapets primære virksomhet. Gjennom produksjon av varer og tjenester skaper selskapet arenaer for attføring, sysselsetting og formidling av yrkeshemmede til ordinært arbeidsliv. Selskapet omfattes av forskrifter om støtte- og styringssystem for attføringsbedrifter fastsatt av departementet. Selskapets overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode.
 
Mål med kommunens eierskap
Gjennom eierskap i selskapet vil Tromsø kommune være en pådriver for inkluderende holdninger i arbeidslivet. Samtidig vil en tilrettelegge og gi yrkeshemmede med redusert arbeidsevne opplæring og kvalifisering med målrettede arbeidsoppgaver i selskapet eller eksterne bedrifter.
 
Se nettsiden Ressurs Tromsø AS for mere informasjon.

AS Ryaforbindelsen

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
37,91 %
Organisasjonsnummer:
936973930
Stiftelsesdato:
21.03.1985
Aksjekapital:
426 800
 
Selskapets formål
Selskapets formål er forberedelse til bygging og innkreving av bompenger for fast forbindelse mellom Malangshalvøya og Kvaløya
 
Mål med kommunens eierskap
Selskapet ble stiftet 21. mars 1985 og tunellforbindelsen ble tatt i bruk i september 2011. Selskapets løpende oppgave er å ivareta selskapets økonomiske forpliktelser ved å nedbetale lånegjeld. Trafikkutviklingen viser at veiprosjektet kan bli nedbetalt tidligere enn det som de opprinnelige prognosene viste. Samferdselsdepartementet har varslet omorganisering og finansiering av bompengeselskaper i Norge. Det er vedtatt at det skal etableres fem regionale bompengeselskaper hvorav ett av disse skal gjelde for Nord-Norge. Fortsatt er det usikkerhet knyttet til innhold og hvem som skal inngå i det nye nordnorske bompengeselskapet.
 
Tromsø kommune har et samfunnsmessig mål med eierskap i Ryaforbindelsen ved å sikre en forsvarlig drift av selskapet.

Se nettsiden Ryaforbindelsen for mere informasjon.

Skarphallen Eiendom AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
50 %
Organisasjonsnummer:
971101695
Stiftelsesdato:
08.06.1994
Aksjekapital:
990 000
 
Selskapets formål
Eie og drive utleie av en kombinert idretts- og messehall der det idrettslige utleie er det primære og øvrig utleie er det sekundære. Selskapet er uten eget økonomisk formål.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune har ikke noe forretningsmål med sitt eierskap i selskapet. Sammen med Troms fotballkrets og Norges fotballforbund skal kommunen sikre en langsiktig og forsvarlig drift av Skarphallen. 

Storelva Idrettspark AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
27,87 %
Organisasjonsnummer:
984 705 034
Stiftelsesdato:
27.04.2002
Aksjekapital:
358 750
 
Selskapets formål
Å drive idrettsanlegg, utleie av messehall, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedre utvikling av idretten i regionen.
 
Mål med kommunens eierskap
Selskapet ble stiftet med utgangspunktet i et samarbeid mellom kommunen, idretten og næringslivet. Det var nødvendig for å oppnå den ønskede kvalitet og kapasitet på den infrastruktur for idretten som skulle bygges i området. Tromsø kommune har ikke noe forretningsmål med sitt eierskap i selskapet. Sammen med øvrige eiere skal kommunen sikre en langsiktig og forsvarlig drift av Storelvahallen. 

Tromsø ASVO AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
100 %
Organisasjonsnummer:
852190582
Stiftelsesdato:
25.04.1989
Aksjekapital:
100 000
 
Selskapets formål
Tromsø ASVO skal drive opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal rekrutteres blant arbeidssøkere som har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid nedsatt, eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket på grunn av enten sykdom, skade eller lyte, eller sosial mistilpasning.
 
Mål med kommunens eierskap
Selskapet har en stor samfunnsnyttig funksjon. I tillegg til å gi en meningsfylt hverdag til mange mennesker, betyr bedriften også svært mye rent samfunnsøkonomisk. Arbeidstakerne og deltakerne i selskapet bidrar til en stor verdiskapning i byen gjennom sitt daglige virke.
 
Se nettsiden Tromsø ASVO for mere informasjon.

Tromsø Parkering AS

Selskapsinformasjon
Tromsø kommunes eierandel:
100 %
Organisasjonsnummer:
912994481
Stiftelsesdato:
17.12.2013
Aksjekapital:
5 000 000
 
Selskapets formål
Selskapet er kommunens parkeringsfaglige organ og skal ivareta Tromsø kommunes administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. Selskapets virksomhet er å utøve Tromsø kommunes parkeringspolitikk slik den fastsettes av kommunestyret i Tromsø kommune. Selskapet skal utføre de gjøremål som følger av de til enhver tid gjeldende delegasjonsvedtak og øvrige vedtak av ordfører.
 
Selskapet skal tilby tjenester på forretningsmessige vilkår, basert på privatrettslige prinsipper. Selskapet skal utvikle, bygge og drive offentlige parkeringsplasser på vegne av Tromsø kommune. Selskapet skal drive kommersiell forretningsdrift innenfor privatrettslig parkering og annen forretningsdrift iht. politivedtekter for Tromsø kommune. Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i forbindelse med foranstående.
 
Selskapet har som målsetting å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, miljø og økonomi i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.    
 
Mål med kommunens eierskap
Kommunen har et forretningsmessig mål for eierskapet i Tromsø Parkering, hvilket innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den risiko denne type virksomhet representerer. Selskapets har en viktig samfunnsrolle ved at virksomheten skal fremme trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, miljø og økonomi i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.
 
Gjennom datterselskapet, Tromsø Offentlige Parkering AS, ivaretas håndheving av offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyrer i samsvar med parkeringsforskrifter. Den delen av virksomheten skal være adskilt fra næringsvirksomheten i Tromsø Parkering, og et eventuelt overskudd skal uavkortet gå til kommunen.
 
Se nettsiden Tromsø Parkering for mere informasjon. 

Troms Kraft AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
40 %
Organisasjonsnummer:
979 468 792
Stiftelsesdato:
05.12.1997
Aksjekapital:
500 000 000
 
Selskapets formål
Selskapets formål er selv eller gjennom eierskap i andre virksomheter:
 • å produsere, overføre og omsette energi
 • å utvikle egne og nye forretningsområder
 • å arbeide for god energiøkonomi
 • å drive en aktiv finansforvaltning herunder langsiktige og lønnsomme investeringer i annen virksomhet
Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og fornybare ressurser og skal drives i samsvar med anerkjente etiske prinsipper.
 
Mål med kommunens eierskap
Kommunen har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft. Dette innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomheten i Troms Kraft. Med kjernevirksomhet menes drift og utbygging av kraftproduksjon og kraftnett, samt kraftsalg.
 
Kommunen er opptatt av at Troms Kraft har en viktig samfunnsrolle. I samfunnsrollen vektlegger eierne viktigheten av vannkraft som en evigvarende og klimavennlig energiressurs, at det offentlige eier kritisk infrastruktur for å sikre forsyningssikkerhet i regionen og at det finnes stedbunden kapital i landsdelen.
 
Kommunen har et forretningsmessig mål for eierskapet i Troms Kraft, hvilket innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den risiko denne type virksomhet representerer.
 
Se nettsiden Troms Kraft AS for mere informasjon.

Tromsø Sentrum AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
33,34 %
Organisasjonsnummer:
919172150
Stiftelsesdato:
20.03.2017
Aksjekapital:
300 000
 
Selskapets formål
Være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten og skape et attraktivt Tromsø sentrum. Selskapet skal bidra til at Tromsø sentrum er tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt område for næring, handel og fritid. Selskapet skal være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor: a) profilering og handelsaktiviteter b) sentrumsutvikling c) kulturaktiviteter. Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av sentrum og den naturlige møteplass mellom selskapets eiere. Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdseiere, næringsliv og kommune.
 
Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid. Selskapet skal arbeide for å vitalisere Tromsø sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som kan øke Tromsøs attraktivitet. Selskapet har ikke erverv til formål. Aksjonærene kan derfor ikke ta utbytte fra Selskapet. Selskapet skal ha sin virksomhet i Tromsø med hovedvekt på kjerneområdene i Tromsø sentrum.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune har ikke noe forretningsmål med sitt eierskap i selskapet. Selskapet skal arbeide for å vitalisere Tromsø sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som skal øke Tromsøs attraktivitet.

Se nettsiden Tromsø Sentrum for mere informasjon.

Tromsø Veg AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
66,67 %
Organisasjonsnummer:
946677183
Stiftelsesdato:
25.11.1987
Aksjekapital:
300 000
 
Selskapets formål
Selskapets formål er å stå for delfinansiering av utbyggingen av hovedveinettet og trafikksikkhets-, kollektiv- og miljøtiltak i Tromsø i henhold til Stortingets vedtak og etter de retningslinjer Statens vegvesen til enhver tid gir. Under samme forutsetning administrerer selskapet innkreving av finansbidraget knyttet til omsetning av drivstoff til motorvogn i Tromsø, forvalte inntektene fra ordningen og anvende dem slik det fremgår av avtalen med Vegdirektoratet.
 
Mål med kommunens eierskap
Selskapet skal ivareta økonomiforvaltningen av drivstoffavgifter og annen finansiering knyttet til transportplanen. Selskapet er etablert for å bidra til å etablere en best mulig finansieringsstruktur for de enkelte transportprosjekt. Selskapet vil bli opprettholdt så lenge drivstoffavgiften eller tilsvarende er i funksjon.

Ullsfjordforbindelsen AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
20,96 %
Organisasjonsnummer:
997618254
Stiftelsesdato:
08.09.2011
Aksjekapital:
167 000
 
Selskapets formål
Fremme bygging og drift av fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngen. Selskapet kan delta i andre prosjekter som bidrar til bedre trafikkløsninger og er av felles interesse for eierne.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune deltar i dette selskapet fordi det er en prioritert oppgave å få etablert en fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngen. Tromsø kommune har et samfunnsmessig mål med eierskap i Ullsfjordforbindelsen ved å sikre en forsvarlig drift av selskapet. 

Visit Tromsø-Region AS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
16,67 %
Organisasjonsnummer:
994311352
Stiftelsesdato:
29.06.2009
Aksjekapital:
330 000
 
Selskapets formål
Utvikle, markedsføre, informere om og selge tjenester som fremmer besøkstrafikk til Tromsø-regionen samt samordnende bildeledd for ovennevnte aktiviteter mellom det offentlige og næringslivet og overfor reiselivets organisasjoner, regionalt og nasjonalt.
 
Mål med kommunens eierskap
Gjennom sitt eierskap i selskapet oppfyller kommunen sin pålagte turistkontorfunksjon for besøkende til byen. Tromsø kommune har ikke noe forretningsmål med sitt eierskap i selskapet. Selskapets hovedstrategi er under endring med økt kommersielt fokus og mål om blant annet opprettelse av en funksjon som innkommende turoperatør.
 
Se nettsiden Visit Tromsø for mere informasjon. 

Interkommunale selskaper (IKS)

Interkommunale selskap er egne rettssubjekter og det vil si at selskapet kan innenfor formålet være part i eller inngå avtaler, og tilsvarende også selv stå for sine forpliktelser. Interkommunale selskaper reguleres av lov om interkommunale selskaper.

Aurora Kino IKS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
64,40 %
Organisasjonsnummer:
991817948
Stiftelsesdato:
25.06.2007
 
Selskapets formål
 • Sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene
 • Sikre inntjeningsevne gjennom filmvisning og arrangementer
 • Sørge for rasjonell kinodrift
 • Ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften
 • Forvalte kinoens eiendommer og realaktiva med sikte på best mulig tilbud for kinoens brukere og til beste for deltakerkommunene
 • Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om
 • Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter
 • Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angi for kommunenes deltagelse i selskaper/forretningsdrift.
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommunes involvering i Aurora kino er å betrakte som et produksjonsrettet eierskap, der kommunen også ønsker å ta et samfunnsansvar for at byens befolkning skal ha et kvalitetsmessig godt, og bredt, filmtilbud. Kommunens eierskap er nært knyttet til ønske om at Tromsø skal være en attraktiv by å jobbe-, leve-, og bo i – der et mangfold av kultur og fritidsaktiviteter av høy kvalitet bidrar til høy livskvalitet og bolyst.

Se nettsiden Aurora Kino for mere informasjon.

KomRev Nord IKS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
24,84 %
Organisasjonsnummer:
986574689
Stiftelsesdato:
11.12.2003
 
Selskapets formål
KomRev Nord IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens kapittel 12 samt forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner/ fylkeskommunen. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, samt andre oppdrag som KomRev Nord IKS kan utføre i henhold til gjeldende lover/forskrifter.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune er deltager i KomRev Nord, fordi kommunen skal ha et uavhengig tilsynsorgan i forhold til kommunens egen virksomhet, dens leverandører og samfunnet for øvrig. Samtidig ha innsyn og sikkerhet for at selskapet leverer revisjonstjenester basert på kommunekunnskap, nærhet, leveringsdyktighet og kvalitet.
 
Se nettsiden KomRev Nord for mere informasjon.

K-Sekretariat IKS

Selskapsinformasjon
 
Tromsø kommunes eierandel:
27,88 %
Organisasjonsnummer:
988064920
Stiftelsesdato:
05.11.2004
 
Selskapets formål
Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø kommune deltar i dette selskapet fordi det gir vårt kontrollutvalg en svært god service, både med hensyn til kapasitet og kvalitet. Deltagelsen bidrar til at selskapet har økonomi til å tilby en tverrfaglig kompetanse bestående av regnskap, revisjon, juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse.
 
Se nettsiden K-Sekretariat for mere informasjon.

Kommunale foretak (KF)

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, som er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. KF følger kommunelovens kapittel 11

Tromsø Havn KF

Selskapsinformasjon
 
Organisasjonsnummer:
971035714
Stiftelsesdato:
31.01.2001
 
Selskapets formål
Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Tromsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt etter denne loven. Tromsø Havn har på vegne av eieren ansvaret for utvikling av de maritime næringsaktiviteter i Tromsø kommune.
Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, drive havnen på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Tromsø havns eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnens trafikkgrunnlag, kan Tromsø Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet, herunder også utenfor Tromsø kommune, når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Tromsø kommunes havnevirksomhet.
 
Mål med kommunens eierskap
Tromsø Havn forvalter det meste av kommunens havneområder og har således ansvaret for en viktig del av kommunens infrastruktur. I tillegg har Tromsø Havn en sentral rolle innfor næringsutvikling med hovedvekt innen energi (olje og gass), fiskeri, reiseliv (cruise) og tilrettelegging for effektive logistikkløsninger.
 
Se nettsiden Tromsø Havn for mere informasjon.

Tromsø kommunale pensjonskasse

Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er tilknyttet pensjonskassen.