Bedre bibliotek til barn og unge var et treårig prosjekt som ble avsluttet i januar 2019. Bibliotekarer og pedagoger utarbeidet ei håndbok for skolebibliotekarbeid. Vil du vite mer  om prosjektet, kan du ta kontakt med skoletjenesten ved Tromsø biblioek og byarkiv:
Susanne Baumgärtel  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Håndbok for skolebibliotekarbeid

Hva er et godt skolebibliotek og hva må til for å utvikle det? Kompetanse, ressurser og bamanning er avgjørende suksessfaktorer og nevnes av alle som jobber skolebibliotek eller med skolebibliotekutvikling. Prosjektet BBBU ble avsluttet ved årsskifte 2018/19. Et vellykket prosjekt som styrket samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek, og som medførte en rolleavklaring og større forståelse for arbeidet til pedagogene og biliotekarene. Prosjektet har også avdekket behovet for en felles plattform for skolebibliotekarbeid. En innføring som er lett tilgjengelig for alle som arbeider i skolen.
Høsten 2018 ble det satt ned ei argeidsgruppe, bestående av skolebibliotekarer og bibliotekarer, for å jobbe med en digital håndbok for skolebibliotekarbeid i Tromsø kommune. Arbeidet avsluttes i løpet av januar og presenteres for de skolebibliotekansvarlige på deres nettverksmøte i februar.

 

Aktiviteter 2018

Prosjektet er i 2018 inne i sitt tredje og siste prosjektår.
I slutten av januar ble det gjennomført enstudietur til Danmark og Sverige (DOC) (PDF)med deltakere fra prosjektskolene (skolebibliotekar og ledelse), Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole og folkebibliotek (KU), bibliotekarer og ledere fra utdanning og bibliotek.Turen ga alle et faglig løft, og det jobbes med å følge opp og får det impelmentert i skolenes virksomhet.
Kunnskap om skolebibliotek og dets funksjoner hos skoleeier, pedagoger og bibliotekarer, ressurser og bemanning, er viktige forutsetninger.
Studieturen ble fulgt opp med et seminar på Sommerlyst skole den 11. april:


sommerlyst 11.4..jpgSkolebiblioteket - et motiverende verktøy i leseopplæringa 

Seminaret på Sommerlyst skole samlet over førti deltakere til et inspirerende og faglig godt program (DOC) (PDF). Faglige møter mellom skoleledere, skolebiblitekarer og biblioekarer er viktige for å øke kunnskap og kompetanse om skolebibliotek, og er viktig for å nå prosjektets mål om nye samarbeidsformer for å sikre barn og unge et bedre bibliotektilbud.

Skolebiblioteket er kommunens og skoleeiers ansvar, og Växjö kommune er et godt eksempel på hvordan kommunal planlegging og satsing over tid har gitt gode resultater. Innlederne fra Växjö kommune inspirerte med gode foredrag og praktiske eksempel på det.
Kombinasjonsbiblitoek er en måte å organisere skolebiblioteket på, også i Tromsø kommune. Nøkkelen er samarbeid, konkrete avtaler og gjennomarbeid planlegging. Et flott eksempel i Troms er Berg biblioek på Senja.

Spangereid skole i Lindesnes har i mange år satset på skolebiblioek i arbeidet med en helhetlig plan for lesing på alle trinn, og for kort siden utkom boka Skolebiblioteket - læring og leseglede i grunnskolen. Skolens enhetsleder fortalte om skolens satsing, mens skolebiblitoekaren, som har redigert boka, fortalte om det praktiske arbeid med lesing ved skolen.

 

Aktiviteter 2017

8. mars 2017 arrangerte prosjektet en vellykket skolebiblioteksamling for det pedagogiske personalet på Skjelnan skole. Fokus for dagen var skolebibliotekets plass i skolen. Det ble gitt en innføring i noen strategier skissert i Strategiplan for skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2016-2019. Skolebibliotekar Anne May Jones ga en liten innføring i den elekttroniske bibliotekkatalogen Bibben, og seansen ble avsluttet med en en rebus der lærerne pr fikk prøve seg i praksis  i bibliotekrommet. Dette ga mersmak og et godt grunnlag for videre samarbeid mellom prosjektgruppa, folke- ob skolebiblioteket.

15. mars ble et tilsvarende seminar gjennomført på Trondjord skole. Skolebibliotekets nye katalogsystem, BIBLIOFIL, er nå operativt og skolen gikk ut av prosjektet i slutten av mai.
Ny prosjektskole fra september er Straumsbukta skole med filialen på Vikran.

Aktiviteter 2016

Høsten 2016 ble arbeidet med prosjektet Bedre bibliotek til barn og unge etablert. Eivind Raustøl ble tilsatt som prosjektleder i halv stilling. Det ble inngått avtaler med prosjektskolene, og styringsgruppen ble oppretta.

15. desember 2016 ble det arrangert et vellykket oppstartseminar (DOC) (PDF) på Sommerlyst skole med deltakere fra skole og bibliotek. Et viktig kompetanseløft for skole- og folkebiblioteksektoren. Foredragene til Mari Hopland (NBF skole) og Thomas Eri (Høgskolen i Oslo og Akershus) kan du lese her.

Skolebibliotek, kildekritikk og informasjonskompetanse

Skolebibliotek skal ha en større rolle i det nye planverket for fremtidens skole når det gjelder kildekritikk og informasjnskompetanse. Dette er nedfelt i stategi fire i Plan for skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2016 - 2019. Prosjektet og skoletjenesten samarbeider derfor med Senter for IKT i utdanningen som nylig relanserte iktplan.no som nå er en helhetlig plan for læreres digitale kompetanse i hele utdanningsløpet.
20. mars inviterer Tromsø bibliotek og Senter for IKT i utdanningen til kurs i informasjonskompetanse, kildekritikk og digital dømmekraft for bibliotekarer, skolebibliotekarer og pedagoger. 
Kurset holdes i lokalene til Senter for IKT i utdanningen i Tromsø, Læringsrommet i Killengreens gate 6. Påmelding i kursportalen, eller til eivind.raustol@tromso.kommune innen fredag 17. mars kl. 15.00