Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 16 kommuner i Midt- og Nord-Troms, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø.
 
Klima- og forurensningsdirektoratet har delt Norge inn i 33 regioner, og IUA Midt- og Nord-Troms er region nr 31.

Kontaktinformasjon

Sekretariat: Tromsø brann og redning
Faks: 77 79 07 19
E-post: iua@tromso.kommune.no

IUA-rådgiver: 
Roy Arne Fredriksen
Telefon: 92 26 32 21 

Leder IUA 
Øystein Solstad
Telefon: 77 79 07 01/91 36 56 81

IUA – Driftsorganisasjon

Bilde1.jpg
IUAs driftsorganisasjon består av:

Leder: representant fra brannvesenet for vertskommunen
Nestleder: representant fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)

Medlemmer:
To valgte representanter fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)
  • Troms politidistrikt
  • Oljeselskapene og industrien
  • Fiskeridirektoratet, region Troms
  • Havnemyndighet
  • Fylkesmannen
Oljeselskapene og industrien velger selv sin representant.

Forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde ledes av varabrannsjefen i Tromsø kommune. 
 
Driftsorganisasjonen har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.

Beredskapsplaner – akutt forurensning