Huseier eller på boligjakt? Dette bør du vite om vann og avløp

Rørene for vann, avløp og overvann som går fra det kommunale anlegget til den enkelte bolig, såkalte stikkledninger, er huseiers ansvar. Det innebærer at du som huseier må dekke alle kostnader for vedlikehold, lekkasjetetting og lignende. Utskifting av utette stikkledninger kan være kostbart, derfor bør du undersøke tilstand på boligens vann-, avløps-, og overvannsrør når du skal kjøpe ny bolig. Prinsippskisse cropped.jpg
Illustrasjon fra Norsk vann.

 

Greit å vite:

 • Det er selgers ansvar å formidle kunnskap om huset, også om vann, avløp og overvann. Be selger eller eiendomsmegler om informasjon om rørmateriale og alder på rørene både innvendig og utvendig.
 • Som huseier har man ansvar for å holde private vann-, avløps- og overvannsrør i god stand. Meld fra til kommunen om du mistenker lekkasje.
 • Gamle rør, og mangel på vedlikehold kan ha konsekvenser for forsikringsutbetaling ved lekkasjer.
 • Er rørene i huset/leiligheten av galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør du vurdere å bytte ut rørene.
 • Dersom det oppstår lekkasje på en felles privat stikkledning har de tilkoblede husstandene et felles vedlikeholdsansvar. Sjekk hvem du eventuelt deler stikkledning med, og tilstand på den.
 • Huseiere som deler stikkledning bør inngå avtale om kostnadsdeling, vedlikeholdsansvar, fast innskudd, mv. for felles private stikkledninger. Ta kontakt med Huseiernes Landsforbund eller en advokat for nærmere informasjon. 
 • Dersom rør går over tomten til naboen, anbefales det at man har en tinglyst avtale om rettigheter. En slik avtale finner du her.
 • Dersom tilstanden på rør og stikkledninger er ukjent kan du bestille tilstandsrapport og filming av rørene. Dette er arbeid som skal utføres av kvalifisert rørlegger eller entreprenør.
 
Ikke alle boliger i Tromsø har eget rør for overvann, men som forurensningsmyndighet kan kommunen stille krav om separering av overvann og avløpsvann.

Forurensningsloven § 22, 2.ledd: «Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.»
 
Vil du vite mer om ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent?
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp finner du her. 

En enkelt huskeliste som hjelper mot tette rør

Det er et velkjent og økende problem med fett som tetter private og kommunale avløpsrør i større byer. Fett som skylles ned i vasken eller kastes i do tetter igjen både dine og andres rør som skal føre avløpsvannet til rensestasjonen. Også annet søppel som våtservietter, q-tips og lignende som kastes i avløpet fører med seg store kostnader og bidrar til økt fare for driftsforstyrrelser, overløp og kjelleroversvømmelser. Fett og matrester er også rottene glad i, og er med på å holde liv i rottene. Så vær så god - her er en enkelt huskeliste som hjelper mot tetthet: 
 
 • Ikke kast q-tips, snus, våtservietter, hår eller annet søppel i do. Ha alltid søppelbøtte på badet.
 • Fett fra stekepannen og annet stivnet fett fra matlaging fjerner du med tørkepapir, og kaster i matavfallet.
 • Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje, for eksempel en melkekartong. Melkekartongen teiper du igjen og kaster i restavfallet. Har du store mengder flytende matfett kan du samle opp dette i en plastkanne og levere det til Remiks.
 • Ikke hell ut oljen fra glass og bokser med fetaost, oliven eller lignende i vasken. Bruk heller oljen i maten før du sorterer emballasjen.
 • Flytende matrester som supper og gryteretter skal ikke i avløpet. Hell restene over i en melkekartong, teip igjen og kast kartongen i restavfallet.
 • Stivnet fett og delfiafett fra julebaksten er et glimrende utgangspunkt til å lage meiseboller til fuglene. Tilsett solsikkefrø, havregryn og nøtter, og vips har du fuglenes favorittmat du kan henge ut i trærne.
 • Er du usikker på hvordan du skal sortere avfallet ditt? Sorteringsguide og returpunkt for ulike typer avfall finner du på www.remiks.no
 
 

Når må VA-søknad fylles ut?

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Vann og avløp, Tromsø kommune, og utføres av autorisert rørlegger.
 
For å få godkjennelse må du levere VA-søknad.
 
Noen eksempler hvor VA-søknad må fylles ut:
 • Ved bygging av ny bolig, fritidsbolig eller lignende. Nybygg påvirker kapasiteten på systemet, og må derfor registreres og godkjennes. Godkjent VA-søknad skal ligge som vedlegg til selve byggesøknaden. 
 • Ved bruksendring av bygg som innbefatter VA (økning av antall boenheter, omgjøring av bolig til næringsbygg etc)
 • Ved utskiftning eller endring av stikkledninger (rør som går fra privat bolig til kommunalt ledningsnett)
 • Ved installering av sprinkleranlegg
 • Ved nymontering/utskifting/utkobling av oljeutskiller og fettutskillere (gjelder virksomheter)
NB! Dersom du deler privat stikkledning med andre må samtykke fra samtligere eiere legges ved søknaden. 

VA-søknad finner du her
Ferdig utfylt søknad sender du til vannpost@tromso.kommune.no
              

Nødvendige vedlegg

Ved endring av vann- avløps- eller overvannsrør skal ny trasé tegnes inn i kart sammen med eksisterende installasjoner og legges ved søknaden. Kart hvor eksisterende ledninger og rør fremkommer kan du laste ned gjennom vår karttjeneste. Her finner du også informasjon om hva som må være med i kartet for at søknaden skal kunne behandles (NB! Kartløsningen fungerer kun i Internet Explorer).

Er du i tvil om en VA- søknad er nødvendig eller har andre spørsmål? Ta kontakt med kundeservice på tlf. 916 91 210, eller e-post vannpost@tromso.kommune.no     

VA-melding og VA-ferdigmelding

Begge disse meldingene skal fylles ut og sendes inn av fagfolk som utfører arbeidet, for eksempel din rørlegger. VA-melding er en melding til Vann og avløp om at arbeidet igangsettes, og en redegjørelse av hva som skal gjøres og hvem som foretar arbeidet. VA-ferdigmelding leveres inn etter arbeidet er utført, og skal inneholde tegninger og dokumentasjon på arbeidet. På den måten sørger vi for å holde kartverket oppdatert.

Skal du installerer slamavskiller?

Det kreves utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. Dette gjelder også for slamavskiller. Søknad finner du her. Vi gjør oppmerksom på at denne søknaden innebærer et saksbehandlingsgebyr. 

Sluk i garasjen?

Skal du ha sluk i garasjen må du levere VA-søknad som beskrevet over. Oljeutskiller er kun nødvendig dersom garasjen skal brukes av en hobbymekaniker. Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil. 

Se øvrige punkter i menyen for mer informasjon, eller kontakt oss på telefon 916 91 210 eller e-post vannpost@tromso.kommune.no

Skal du koble deg på det kommunale ledningsnettet?

Dersom din bolig ligger 250 meter eller mindre fra kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Selv om du har privat vannforsyning eller privat avløpsanlegg (for eksempel en septiktank), må du da som hovedregel koble deg på det kommunale ledningsnettet. 

Tilknytningsplikten er med på å sikre tilgang til trygt og godt drikkevann, og en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale vann- og avløpsgebyr bidrar vi alle til å bygge ut og vedlikeholde denne kritiske infrastrukturen. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av privat vannforsyning eller avløpsanlegg (f.eks en septiktank). Vær oppmerksom på at private stikkledninger likevel er huseiers ansvar.

Tilknytningsplikten er hjemlet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2 og Forskrift om tilknytning til vann og/eller avløp, samt vannmålere i Tromsø kommune. 
 
Hvem gjelder tilknytningsplikten for?
Rensekravene i Tromsø kommune har som utgangspunkt at alle skal tilknyttes offentlig nett/avløp der dette finnes i nærliggende areal. Nærliggende areal er definert som 250 meter eller mindre fra et kommunalt ledningsnett. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å koble deg på det kommunale ledningsnettet. Oppfølging av tilknytningsplikten er et pågående arbeid i Tromsø kommune.

Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning hvis tilknytningen medfører uforholdsmessige kostnader, eller det foreligger andre særlige hensyn. Det kan lønne seg å samarbeide med naboen. Går dere sammen om å bygge felles ledning fram til den kommunale ledningen vil det bli billigere enn om hver bygger sin private ledning.
 
Hvordan kobler man seg på?
Tilkobling til kommunalt nett kan gjøres ved å koble din private stikkledning direkte til kommunal ledning. Tilkobling kan også gjøres via privat fellesledning til kommunal ledning. Tilkobling til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra tre ulike aktører. VA-søknad må sendes før arbeidet starter. Din rørlegger/entreprenør sender deretter VA-melding når arbeidet starter, og VA-ferdigmelding når arbeidet er utført. 

Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål. 
Telefon: 916 91 210
​E-post: vannpost@tromso.kommune.no

Skal du grave?

Dersom du skal grave i eller ved offentlig grunn må du søke om gravetillatelse. Søknaden leveres via kundeportalen til Geomatikk, og behandles av gravemeldingstjenesten. Dette er en tjeneste som ivaretas av Veg (Seksjon for byutvikling), og Seksjon for vann og avløp.


Graving på kommunal grunn

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn. Denne søknaden skal leveres av det firmaet eller entreprenøren som skal utføre oppdraget. Søknaden er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på all graving i kommunalt areal, og for at vi skal kunne ivareta vann- og avløpsrør som ligger i bakken. 


Graving på privat grunn

Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravesøknad et krav. Vi anbefaler likevel en søknad for å kunne avdekke om det ligger vann- og avløpsrør i bakken der du ønsker å grave. På den måten unngår du å grave over naboens rør, eller kommunale vann- og avløpsrør. Gravesøknaden gir på den måten en sikkerhet både for deg som skal grave, dine naboer og for kommunen. Denne søknaden kan leveres av privatpersoner, eller utførende fagfolk.  
 

Hvordan skaffer du oversikt over annen infrastruktur som ligger i bakken?

Når entreprenør eller du som privatperson sender inn en gravesøknad genereres i tillegg en henvisning om kabelpåvisning i kundeportalen til Geomatikk. Når du leverer denne henvisningen vil du få tilsendt kart med oversikt over annen infrastruktur som ligger i bakken. I tillegg til vann- og avløpsrør får du da informasjon om strømkabler, fiber eller lignende fra ulike nettleverandører. Kartet du da får tilsendt er gyldig i én måned. Vi anbefaler derfor at du sender inn henvisningen 1-2 uker før gravingen, for å sikre at informasjonen du får tilbake er så oppdatert som mulig. Kart er ferskvare.

Gå til linken «Gravemelding / kabelpåvisning» i kundeportalen for å sende inn henvendelse om kabelpåvisning.


Når må du levere gravesøknad?

Gravesøknaden skal være godkjent før spaden settes i jorda. I forbindelse med en byggesøknad, eller en VA-søknad må man søke om graving når disse er godkjent, men før man starter selve arbeidet. Behandlingstiden på en gravesøknad er ca. to uker. Godkjent gravesøknad er gyldig innenfor arbeidsperioden som settes av den som leverer søknaden.


Hva koster det?

Her finner du oversikt over kostnader knyttet til gravemeldinger. 

Søknader som gjelder graving på privat grunn blir ikke fakturert.
 
Søk om gravetillatelse
Les mer om graving i Tromsø kommuner

Til deg med private avløpsanlegg i distriktet

Har du eller skal du bygge et privat anlegg?
Vi har samlet informasjon om krav, kontroller, tømming av septiktank og lignende her.

​Finner du ikke det du leter etter?
​Ta kontakt med kundeservice på tlf. 916 91 210 eller e-post vannpost@tromso.kommune.no


 

Ofte stilte spørsmål

​Hva gjør jeg hvis jeg....


…oppdager lekkasje eller noe annet uvanlig med mitt vann og/eller avløp? Ring tlf. 916 91 210 (normal åpningstid), eller vakttelefon: 970 09 010 (utenom normal åpningstid). Les mer i vår informasjonsbrosjyre.
…skal bygge garasje eller annet bygg på min eiendom? Du bør kontakte Vann og avløp for å sjekke om det ligger rør der du har tenkt å grave/bygge. Snakk i tillegg med Byggesak

…skal renovere badet? Vann og avløp skal involveres når det er snakk om utvendige rør, og trenger ikke kontaktes dersom noe innvendig skal endres.

…oppdager at vannet har blitt brunt? Dette kan skyldes at partikler av jern og organisk materiale løsner fra innsiden av rørene når vannhastigheten økes. Det kan skje ved spyling, driftsavbrudd eller ved lekkasjer. La vannet renne på kaldt til det blir klart.

…har fått kloakklukt i huset? Fyll vann i sluker og vannlåser, da vil som regel lukten forsvinne.
 


Vann

Hvordan er drikkevannskvaliteten i Tromsø?
Svar: Drikkevannet i Tromsø regnes for å holde svært god kvalitet. Hver uke tas det prøver av vannet som blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier i laboratorier.

Hvor hardt er vannet?
Svar: Vannet i Tromsø er meget bløtt, altså ikke hardt. Men, noen av distriktsvannverkene har hardere vann, se listen nedenfor. Det er først og fremst kalsiumsaltene som har noe å si for vannets hardhet. Et kalkholdig vann betegnes som hardt. Hardt vann kan kjennes igjen ved at såpen skummer dårlig. Hardt vann kan gjøres bløtt ved å tilsette kjemikalier.
 
Jeg har kjøpt ny oppvaskmaskin og skal programmere maskinen, hvor hardt er vannet?
Svar:
·        Tromsø byvannverk ca. 1,5 °dH (tyske grader)   
·        Balsnes/Vikran kommunale vannverk 1 °dH
·        Ersfjord kommunale vannverk 0 °dH
·        Kattfjord kommunale vannverk 3 °dH
·        Oldervik kommunale vannverk ca. 2 °dH 
·        Sjursnes kommunale vannverk ca. 2 °dH
·        Skulsfjord kommunale vannverk 6,5 °dH
·        Trondjord kommunale vannverk ca. 3 °dH
·        Vengsøy kommunale vannverk ca. 4,1 °dH
·        Buktelia kommunale vannverk ca. 0,6 °dH
·        Fagernes kommunale vannverk ca. 5,8 °dH
·        Lakselvbukt kommunale vannverk ca. 1,4 °dH
·        Olderbakken kommunale vannverk ca. 1 °dH
·        Kvaløyvågen kommunale vannverk ca. 4,3 °dH
 
Hvor er nærmeste kommunale vannledning?
Svar: Ta kontakt med Vann og avløp på tlf. 916 91 210. Vi må sjekke med kartverket for å finne din nærmeste vannledning.

Avløp

 
Jeg har en septiktank. Når skal den tømmes neste gang, og hvor ofte tømmes den?
Svar: Har du fritidsbolig tømmes denne hvert fjerde år, mens en bebodd eiendom skal tømmes hvert andre år. Vi tømmer septiktankene på øyene og på fastlandet annen hvert år i perioden mai-august.
 
Jeg skal bygge nytt hus, og lurer på hvilke avløpsledninger jeg kan velge å koble meg til?
Svar: Hvis du bor i byen må du koble deg til det kommunale nettet. Hvis du bor i distriktet er det enkle steder vi har offentlig nett. I grisgrendte strøk må du ha et privat avløpsnett.
 
Hvor er nærmeste kommunale avløpsledning?
Svar: Ta kontakt med Vann og avløp på tlf. 916 91 210. Vi må sjekke med kartverket for å finne din nærmeste avløpsledning.
 
 
Jeg har mistanke om at det er lekkasje på privat/kommunal vann- eller avløpsledning. Hva skal jeg gjøre?
Svar: Ring til Vann og avløp i Tromsø på 916 91 210. Hvis du ser dette på kveldstid og helgetid, så ring døgntelefon: 970 09010.

  

Kontroll, gebyrer og klagerett 

 
Hvorfor er det kontrollgebyr på private avløpsanlegg, og hva omfatter kontrollgebyret?
Svar: Tromsø kommune, Vann og avløp er delegert myndighet til å håndheve forurensningsloven i forhold til mindre renseanlegg, jf. Kap 12 i forurensningsforskriften. I 2008 startet Tromsø kommune, Vann og avløp kartlegging av private avløpsanlegg i distriktet. Hvert avløpsanlegg er blitt kartlagt med hensyn på slamavskillerens status, utløp fra slamavskiller (hvilken resipient utløpet går til, jord, bekk, elv, sjø etc.), og hvor mange husstander som er på anlegget. I tillegg er alle slam- /septiktanker innmålt med GPS. En slik kartlegging er ikke blitt gjennomført i Tromsø kommune før.
 
Har jeg klagerett?
Svar: Tromsø kommune vedtok 27.06.2001 Forskrift om gebyrregulativ, saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Denne trådte i kraft 27.06.2001. Det er ikke klagerett over utstedte gebyrer som har sin hjemmel i en forskrift. Det er heller ikke klagerett over instrukser, direktiver og lignende. Dette innebærer at Vann og avløp ikke vil behandle «klager» på kontrollgebyrets størrelse annet enn med ovenstående informasjon. Klager som berører andre tema enn gebyrets størrelse vil fortsatt bli behandlet. 
 
Hvor mye koster VA-tjenestene i Tromsø kommune?
Svar: VA-tjenestene i Tromsø kommune er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at din faktura aldri vil overstige tjenestens faktiske kostnad. Tromsø kommune, Vann og avløp har ingen fortjeneste. Mer informasjon om priser på kommunale tjenester finner du her.
 

SMS-varsling

Dersom det skjer akutte hendelser som påvirker tjenesten vil du få beskjed om dette via SMS.
​Dette kan for eksempel være ved kortvarig stenging av vanntilførsel i forbindelse med vedlikehold.
 

Får du ikke SMS fra oss?

Noen opplever å ikke få SMS fra oss når det oppstår problemer med vann eller avløp. Dette kan ha flere årsaker, men den mest vanlige er at mobiltelefonen din ikke er registrert på din adresse. Det kan være du har en annen bostedsadresse i folkeregisteret, eller har telefonen registrert som jobbtelefon. Du vil heller ikke motta SMS dersom du har hemmelig nummer, men det kan du endre ved å endre din oppføring i varslingsregisteret.

Du kan enkelt sjekke og endre din egen oppføring i varslingsregisteret via følgende nettadresse: servicevarsling.no
Klikk på knappen «Sjekk din oppføring» og følg instruksjonene på nettsiden. Du må ha mobiltelefonen din i nærheten da du får tilsendt en pin-kode på SMS som skal brukes som autentisering. Når du er logget inn kan du enkelt redigere din egen oppføring og registrere ditt telefonnummer på din adresse.
 

Vannmåler

Når kommunen beregner gebyr for vann og avløp tar vi utgangspunkt i boligens areal og ganger dette med et anslått forbruk per kvadratmeter. En vannmåler måler eksakt forbruk, og gebyret blir da deretter. Vi hjelper deg gjerne med å vurdere om vannmåler er noe for deg.
 
Som kunde med vannmåler betaler du en årlig leie til kommunen. Se kommunens betalingssatser og gebyrregulativ her.
 
Ønsker du å installere vannmåler må du ta kontakt med en rørlegger. Rørleggeren må videre fylle ut søknad om vannmåler, som deretter skal godkjennes av Vann og avløp.
Avlesning av vannmåler gjøres én gang i året av kunden selv. Hver desember sendes det ut avlesningskort som fylles ut og sendes i retur. Dersom du ikke mottar avlesningskort må du ta kontakt med oss.
 
Søknad om vannmåler

Ved demontering av vannmåler (opphør av abonnement) skal samme skjema benyttes. Du vil faktureres for vannmåler fram til dokumentasjon på demontering er mottatt. 

Kontakt oss:
Vann og avløp
Tlf. 916 91 210
E-post vannpost@tromso.kommune.no
 

Gebyrer og kostnader

Priser på VA-tjenestene finner du her. 

Kommunale avgifter skal betales to ganger i året. Faktura sendes ut med forfall 1. april og 1. oktober, seinest 14 dager før forfall.
Du kan lese mer om priser på kommunale tjenester her.

Bobil

Det finnes tømmemulighet for bobiler ved Tromsø Camping i Tromsdalen.

Høringer

Det er et viktig demokratisk prinsipp at de som berøres av en offentlig beslutning skal få si sin mening i saken. Derfor arrangeres det høringer blant annet i forbindelse med reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner. 
Mer om høringer og høringsplanen finner du her.