Vann og avløp i Tromsø kommune

ek_vann_og_avløp_20161206_08 (1)_1500x1001.jpg

Om oss

Vann og avløp skal sørge for at du får nok vann, godt vann og sikkert vann. Vi sørger også for at avløpsvann blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Vårt arbeid innebærer langsiktig planlegging og fokus, slik at vi sikrer tilgang på rent vann og miljøvennlig håndtering av avløp også for kommende generasjoner.

Tromsø kommunes hovedplan for Vann og avløp gjelder for 2015 – 2030. Alle våre planlagte prosjekter har sitt utgangspunkt i denne planen og våre tre hovedmål:

 • Hovedmål vannforsyning: «Alle mottakere av drikkevann skal til enhver tid forsynes med nok vann av drikkevannskvalitet» 

 • Hovedmål avløpshåndtering: «Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende forhold i de sjøområder, vassdrag og stedlige masser som benyttes som resipient for avløpsvannet»

 • Hovedmål overvannshåndtering: «Overvannet skal håndteres på en slik måte at sikkerheten for innbyggerne ivaretas, flomskader unngås og overløpsdriften fra avløpssystemet reduseres, samtidig som overvannet skal søkes benyttes som et positivt landskapselement»

Basert på norsk statistikk bruker en gjennomsnitts husholdning cirka 200 liter vann per person i døgnet. I tillegg til dette kommer lekkasjer, sløsing, hagevanning og annet vannbruk. Da er det viktig med en forutsigbar og kontinuerlig leveranse. Det betyr at de periodene der du som forbruker er helt uten vann skal holdes på et minimum. Vann og avløp har derfor en målsetning om at ingen skal være uten vann i mer enn 12 timer i forbindelse med planlagte (varslede) avbrudd i forsyningen. For uforutsette tilfeller er denne grensen satt til seks timer. Dersom disse fristene skulle bli passert, vil Vann og avløp sikre at abonnenten får vann på andre måter.

Det er også viktig at det vannet som kommer frem til deg som forbruker holder en så god kvalitet som mulig. For å sikre dette, tar vi prøver av både råvann (ved kilden) og rent vann (på ledningsnettet) hver uke. Disse prøvene blir sendt til akkreditert laboratorium for analyse, og Mattilsynet har tilsynsansvaret med prøver og prøveresultater. Alle prøvene blir vurdert i forhold til grenseverdier definert av Folkehelsa.

Avløpshåndteringen i kommunen har et kontinuerlig fokus på miljø. Vi sørger for tilstrekkelig rensing av avløpsvannet, og gjennomfører jevnlige undersøkelser der hvor avløpsvannet ender opp slik at vi skal vite at tiltakene vi gjør er gode.

Vil du vite mer om våre planer i årene framover? Vår hovedplan er tilgjengelig både i fullversjon og kortversjon.

Tromsø vann og avløp i tall

 • 2 hovedkilder utgjør Byvannverket – Simavika (Øvre Langvann) og Kvaløya (Svarthammervann)
 • Ca 30.000 m3 drikkevann produseres i Byvannverket per døgn.
 • 6 høydebasseng tilknyttet Byvannverket
 • 108 pumpestasjoner
 • 6 renseanlegg
 • 8000 kummer
 • 867 kilometer ledninger
 • 13 distriktsvannverk
 
 

Drikkevannskvalitet

Alle kommuner skal levere trygt og godt drikkevann til sine abonnenter. Drikkevannet skal være uten framtredende lukt, smak eller farge, og skal ikke inneholde stoffer som kan være helseskadelig eller føre til ubehag.

Hvert år utarbeider interesseorganisasjonen Norsk vann en tilstandsrapport av kommunale vann- og avløpstjenester. Her blir blant annet drikkevannet i hver kommune vurdert. I Tromsø kommune har vi gode vannkilder som sikrer oss en stabil og trygg vanntilførsel. I rapporten fra Norsk vann får Tromsø toppkarakter på både "hygiensik betryggende drikkevann" og "bruksmessig vannkvalitet". 
 

Våre drikkevannskilder og vannverk

Simavik vannverk og Kvaløya vannverk forsyner Tromsø med vann og kalles for Byvannverket. Simavika vannverk som er plassert på Ringvassøya, benytter Øvre Langvann som hovedkilde og Damvann som reservekilde. Kvaløya vannverk bruker Mellomvannet (Nedre Svarthammervannet) og Amundvannet som hovedkilde, og Øvre Svarthammervannet som reservekilde. Disse kildene sørger for vann til følgende områder:
 • Kvaløya fra Ersfjord i sør til Sandnessund gravlund i nord
 • Fastlandet fra Kaldslettnes i sør til Sjelnan i nord
 • Hele Tromsøya
   
I tillegg til byvannverket har vi 13 distriktsvannverk:
 • Balsnes/Vikran vannverk
 • Breivikeidet vannverk
 • Buktelia vannverk
 • Fagernes vannverk
 • Kattfjord skolevannverk
 • Kvaløyvågen vannverk
 • Lakselvbukt vannverk
 • Olderbakken vannverk
 • Oldervik vannverk
 • Sjursnes vannverk
 • Skulsfjord vannverk
 • Trondjord vannverk
 • Vengsøy vannverk
   

Vannbehandling

Kvaløya vannverk og distriktsvannverkene benytter UV-bestråling som desinfeksjonsmetode. UV-stråler inaktiverer eventuelle mikrober i vannet ved at mikrobene påføres ulike skader. Klor benyttes kun i nødstilfeller dersom UV-desinfiseringen skulle komme ut av drift.

Simavik vannverk benytter klorering som desinfeksjonsmetode. Klor er det mest brukte desinfeksjonsmiddel for drikkevann i verden og har vært benyttet i over 100 år. Klor angriper celleveggen til eventuelle bakteriene i vannet, slik at de ødelegges.

I løpet av 2020 settes Varden høydebasseng/vannbehandlingsanlegg i drift. Vannet fra Simavik vannverk vil da bli desinfisert gjennom to uavhengige prosesser; Klorering som skjer i Simavika og UV-bestråling foran høydebassenget. Tromsø kommune tar ukentlige nettvannprøver fra ulike prøvesteder i byen. På den måten kan vi sikre at vannet vi leverer tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.


Analyse av vannkvalitet

Når vi måler vannkvalitet bruker vi ulike parametere, og sammenligner dette med grenseverdiene som er satt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).
Tabellen nedenfor er fra årsrapporten 2019, og viser resultatene av nettvannanalysen for Tromsø byvannverk det året. 
 
Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31              
Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min
01-Farge (mg/l Pt) 20 157 0 3,81 3 10 3
04-Turbiditet (FNU) 1 209 4 0,321 0,3 1,5 0,1
05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 15 0 0 0 0 0
06-E.coli (/100 ml) 0 397 0 0 0 0 0
07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 241 0 0 0 0 0
08-Kimtall 22°C (/ml) 100 718 8 5,82 1 300 0
09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 397 0 0 0 0 0
18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 16 0 0,022 0,016 0,08 0,01
19-Ammonium (mg/l N) 0.5 16 0 0,006 0,005 0,011 0,005
24-Bly (µg/l Pb) 10 16 0 0,183 0,05 1,8 0,05
31-Jern (mg/l Fe) 0.2 16 1 0,053 0,018 0,51 0,007
32-Kadmium (µg/l Cd) 5 16 0 0,008 0,005 0,045 0,005
34-Klorid (mg/l Cl) 250 1 0 4 4 4 4
35-Konduktivitet (mS/m) 250 156 0 6,14 6,86 13,9 2,52
36-Kopper (mg/l Cu) 2 16 0 0,027 0,004 0,247 0,001
37-Krom (µg/l Cr) 50 16 0 0,278 0,115 1,9 0,05
39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 16 1 0,008 0,001 0,076 0
40-Natrium (mg/l Na) 200 16 0 3,78 3,55 5,8 2,9
41-Nikkel (µg/l Ni) 20 16 0 0,603 0,235 3,5 0,05
44-pH, surhetsgrad ( ) 6.5 - 9.5 148 0 7,77 7,7 9,3 6,9
50-Sulfat (mg/l SO42-) 250 2 0 1,85 1,85 2,2 1,5
53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 16 0 1,01 0,935 2,4 0,39
Alkalitet (mmol/l)   36 0 0,488 0,47 0,56 0,45
Cryptosporidium, presumtiv (10 liter)   1 0 0 0 0 0
Fritt klor (mg/l)   58 0 0,093 0,075 0,7 0,02
Kalsium (mg Ca/l)   62 0 9,86 10,05 12,4 2
Magnesium (mg/l)   2 0 0,345 0,345 0,35 0,34
Nitrat + Nitritt (mg/l N)   16 0 0,017 0,016 0,034 0,01
Silisium (mg/l)   24 0 4,78 4,7 5,7 4
UV-transmisjon (50mm) (%)   25 0 84,9 84,6 90,7 82,1

Bærekraft

Tromsø kommune, Vann og avløp gjør en rekke tiltak for å sikre en bærekraftig virksomhet. I 2018 fikk seksjonen tildelt Norsk vanns bærekraftspris for arbeidet som gjøres.
 

Vi lager vår egen strøm

Store deler av Tromsøs befolkning får drikkevannet sitt fra vannanlegget i Simavika. Ved dette anlegget produseres kraft. I dag produseres det strøm tilsvarende forbruket til ca. 400 husstander hvert år. Kraftverket sørger også for strøm til selve vannanlegget i Simavika.
 

Varme av avløpsvann

I forbindelse med oppgradering av renseanleggene de siste årene har vi hatt fokus på å utnytte energien i avløpsvannet. Avløpsvann holder en jevn temperatur på 8 grader, og er en super ressurs for oppvarming av bygninger. Restvarmen fra renseanlegget på Strandvegen inngår i fjernvarmproduksjonen til Kvitebjørn Varme. Varmen fra avløpsvannet ved renseanlegget på Tomasjord blir brukt til å varme opp selve renseanlegget og deler av utearealet.
 

Små tiltak – stor gevinst

I tillegg til store prosjekter som kraftproduksjon har vi også satset på mindre tiltak som gir en samlet stor gevinst. Eksempler på dette er energivennlige pumper i pumpestasjonene våre, energiproduserende turbiner i fordelingsnettet for drikkevann, bevisst bruk av selvfall for å unngå pumping, og kjøp av el-biler etter hvert som bilparken må oppgraderes.

 
Tromsø kommune, Vann og avløp skal sørge for at alle til enhver tid har tilgang på sikkert drikkevann, og at avløpsvannet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Bærekraft innebærer at vi oppfyller disse målene uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Vår verdifulle infrastruktur skal også komme framtidige generasjoner til gode.

Vannmagasinet

 

Vannmagasinet er tilpasset innbyggerne i Tromsø kommune, og utgis av Vann og avløp, Tromsø kommune. Her finner du artikler om både vann og avløp, fakta du kanskje ikke visste, fagstoff, og mer barnevennlige sider. 

Magasinet er gratis, og fås ved henvendelse til kundeservice på tlf. 916 91 219 eller e-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
Du kan også lese det her. 

2011 2010 2009
Vannmagasinet 2012 Vannmagasinet 2011 w Vannmagasinet 2010 w
vannmagasinet aug 09
 
 

Enheter og ansatte

Oversikt over alle våre ansatte finner du her. 


Enhet drift

Drift vann og avløp har medarbeidere innenfor en rekke fagområder som har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsinstallasjoner i Tromsø. Vi følger vannet fra nedbørsfeltet via vannbehandlingsanlegget til abonnentens kjøkkenkran, og sørger for at det brukte vannet renses før det slippes ut i våre sjøområder. Enheten er ansvarlig for planlagt vedlikehold, og er raskt ute ved akutte hendelser. Vi deltar også aktivt i utviklingen av framtidens vann og avløp.
 

Enhet plan og utbygging

Plan og utbygging deltar i offentlige planprosesser samt planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til vann og avløp i Tromsø kommune. Innen planlegging utarbeider vi hovedplaner, kommunedelplaner og godkjenner blant annet rammeplaner for vann, avløp og overvann for andre aktører enn oss selv. Innen prosjekter jobber vi helt fra idéutvikling til ferdige anlegg. Årlig håndterer vi ca. 40 prosjekter i ulike faser. Våre ansatte samarbeider tett med Seksjon for byutvikling, i tillegg til andre offentlige og private aktører.
 

Enhet stab

Staben ivaretar daglige administrative oppgaver på vegne av seksjonen. Vi samordner og koordinerer på vegne av enhetene, fortrinnsvis internt i Tromsø kommune. Oppgavene er relatert til lønn- og personalrelaterte saker, arkivoppgaver, økonomistyring og hms-rådgivning.
 

Enhet kundeservice

Kundeservice er en sammensatt enhet bestående av flere ulike fagområder. Kundeservice er ansvarlig for oppdatering av seksjonens karttjeneste, juridiske spørsmål, og kommunikasjon. Vi behandler søknader, foretar tilsyn, og ivaretar henvendelser fra både abonnenter og aktører i bransjen.  Enheten har en servicefunksjon både overfor eksterne og interne, og arbeider for at alle skal bli godt ivaretatt i møte med våre tjenester.