Når må VA-søknad fylles ut?

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Vann og avløp, Tromsø kommune, og utføres av autorisert rørlegger.

Noen eksempler hvor VA-søknad må fylles ut:
 • Ved etablering av brakkerigg. NB! Husk da også søknad om vannmåler. 
 • ​Ved bygging av ny bolig, fritidsbolig eller lignende. Nybygg påvirker kapasiteten på systemet, og må derfor registreres og godkjennes.
 • Ved bruksendring av bygg som innbefatter VA (økning av antall boenheter, omgjøring av bolig til næringsbygg etc)
 • Ved utskiftning eller endring av stikkledninger (ledning som går fra privat bolig til kommunalt ledningsnett)
 • Ved installering av sprinkleranlegg
 • Ved nymontering/utskifting/utkobling av oljeutskiller og fettutskillere (gjelder virksomheter)
VA-søknad finner du her
Ferdig utfylt søknad sender du til va.kundeservice@tromso.kommune.no
               

Nødvendige vedlegg

Ved endring av rør og ledninger skal ny trasé tegnes inn i kart sammen med eksisterende installasjoner og legges ved søknaden. Kart hvor eksisterende ledninger og rør fremkommer kan du laste ned gjennom vår karttjeneste.Her finner du også informasjon om hva som må være med i kartet for at søknaden skal kunne behandles. 

Er du i tvil om en VA- søknad er nødvendig? Ta kontakt med kundeservice på tlf. 77 79 00 00, eller e-post va.kundeservice@tromso.kommune.no              
 

VA-melding og VA-ferdigmelding

I tillegg til din søknad skal din rørlegger levere VA-melding og VA-ferdigmelding.
VA-melding er en melding til Vann og avløp om at arbeidet igangsettes, og en redegjørelse av hva som skal gjøres og hvem som foretar arbeidet. VA-ferdigmelding leveres inn etter arbeidet er utført, og skal inneholde tegninger og dokumentasjon på arbeidet. På den måten sørger vi for å holde kartverket oppdatert. Vi anbefaler å be om kopi av ferdigmeldingen da dette er viktig dokumentasjon å ha for huseier. ​
 

Skal du installerer slamavskiller?

Det kreves utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. Dette gjelder også for slamavskiller. Søknad finner du her. Vi gjør oppmerksom på at denne søknaden innebærer et saksbehandlingsgebyr. 

Skal du grave?

Dersom du skal grave i eller ved offentlig grunn må du søke om gravetillatelse. Søknaden leveres via kundeportalen til Geomatikk, og behandles av gravemeldingstjenesten. Dette er en tjeneste som ivaretas av Veg (Seksjon for byutvikling), og Seksjon for vann og avløp.
 

Graving på kommunal grunn

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn. Denne søknaden skal leveres av det firmaet eller entreprenøren som skal utføre oppdraget. Søknaden er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på all graving i kommunalt areal, og for at vi skal kunne ivareta vann- og avløpsrør som ligger i bakken. 
 

Graving på privat grunn

Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravesøknad et krav. Vi anbefaler likevel en søknad for å kunne avdekke om det ligger vann- og avløpsrør i bakken der du ønsker å grave. På den måten unngår du å grave over naboens rør, eller kommunale vann- og avløpsrør. Gravesøknaden gir på den måten en sikkerhet både for deg som skal grave, dine naboer og for kommunen. Denne søknaden kan leveres av virksomheten, eller utførende fagfolk.  
 

Hvordan skaffe oversikt over annen infrastruktur som ligger i bakken?

Når entreprenør eller virksomheten sender inn en gravesøknad genereres i tillegg en henvisning om kabelpåvisning i kundeportalen til Geomatikk. Når denne henvisningen leveres får man tilsendt kart med oversikt over annen infrastruktur som ligger i bakken. I tillegg til vann- og avløpsrør gis informasjon om strømkabler, fiber eller lignende fra ulike nettleverandører. Kartet er gyldig i én måned. Vi anbefaler derfor å sende inn henvisningen 1-2 uker før gravingen, for å sikre at informasjonen er så oppdatert som mulig. Kart er ferskvare.

Gå til linken «Gravemelding / kabelpåvisning» i kundeportalen for å sende inn henvendelse om kabelpåvisning.
 

Når må gravesøknad leveres?

Gravesøknaden skal være godkjent før spaden settes i jorda. I forbindelse med en byggesøknad, eller en VA-søknad må man søke om graving når disse er godkjent, men før man starter selve arbeidet. Behandlingstiden på en gravesøknad er ca. to uker 

Godkjent gravesøknad er gyldig innenfor arbeidsperioden som settes av den som leverer søknaden.
 

Hva koster det?

 
Behandlingsgebyr for 2018:
Graving i eller inntil kommunalt vegnett (med «inntil» menes 3 meter eller mindre): kr 4500,-
Arbeidstillatelse i kommunalt trafikkareal (kraner, lift, stillas ol.): kr 800,-
Arbeidsvarslingsplan: 800,-

Søknader som gjelder graving på privat grunn blir ikke fakturert.
 
Søk om gravetillatelse her.
Les mer om graving i Tromsø kommuner her
 

Vannmåler

Alle næringseiendommer, offentlige virksomheter og brakkerigger skal ha vannmåler. Denne skal installeres av godkjent rørlegger, som også må fylle ut søknad om vannmåler før denne installeres. Søknaden skal godkjennes av Vann og avløp.

Avlesning av vannmåler gjøres én gang i året av kunden selv. Hver desember sendes det ut avlesningskort som fylles ut og sendes i retur. Dersom du ikke mottar avlesningskort må du ta kontakt med oss.

Søknad om vannmåler
 

Ved demontering av vannmåler (opphør av abonnement) skal samme skjema benyttes, og VA-melding sendes inn til Seksjon for vann og avløp. Du vil faktureres for vannmåler fram til dokumentasjon på demontering er mottatt. 

Kontakt oss:
Vann og avløp
Tlf. 916 91 210
E-post va.kundeservice@tromso.kommune.no


Informasjon til rørlegger:

 • Vannmåler søknad må godkjennes av Vann og avløp før uttak av vannmåler kan gjøres.
 • Vannmåler utleveres hos Bydrift på Slottet, Ringvegen 70.
 • Gamle vannmålere som demonteres skal leveres inn hos Bydrift på Slottet.
 • Husk: ferdigmelding må leveres til Vann og avløp for at kunde skal bli registrert med vannmåler.

Fettholdig avløpsvann

Næringsvirksomheter i Tromsø kommune må forholde seg til en lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann. Med påslipp menes punktet hvor avløpsvannet fra virksomheten går over i det kommunale ledningsnettet. Her er de viktigste kravene:  
 • Fettutskiller skal være installert og dimensjonert etter NS 1825-1 og 2 (norsk standard). Innstallering av fettutskiller gjøres av kvalifisert fagfolk (rørlegger).
 • Alle fettutskillere skal være registrert hos oss Vann og avløp, gjennom vårt registreringsskjema.
 • Ved installasjon av nye fettuskiller skal VA-søknad sendes inn av ansvarlig foretak (rørlegger). Her skal plassering, dimensjoneringsgrunnlag og størrelse dokumenteres.
 • Utskilleren skal tømmes minst fire ganger per år. Dispensasjon fra dette kravet kan søkes om ved å sende e-post til va.kundeservice@tromso.kommune.no. Tømmekvittering som viser fettmengder eller fettnivå ved tømming må legges ved.
 • Utskilleren skal kontrolleres én gang årlig, og gjøres normalt av tømmefirma i forbindelse med tømming.
 • Temperaturen i avløpsvannet i utløpet av fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C. Ved for høy temperatur vil utskillelsen av fett bli dårligere. Plassering av utskiller i rom med høy temperatur er veldig ugunstig.
 • Fett i utløpet av utskilleren (utløpskassa) er tegn på at det har gått for lang tid siden forrige tømming.
 • Vær også klar over eventuelle hygieniske ulemper ved plassering av fettutskiller i nærheten steder hvor mat bearbeides eller lagres. Dette vil mattilsynet normalt reagere på.

Oljeholdig avløpsvann

Vann og avløp i Tromsø kommune kan stille krav til alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann. Dette omhandler spesielt verksteder, bilvaskehaller, bensinstasjoner og lignende. Her følger de viktigste kravene:
 • Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann skal ha tillatelse for påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Søknadsskjema finner du her.
 • Ved nyinstallasjon av oljeutskilleranlegg skal ansvarlig foretak (rørlegger) sende inn VA-søknad. Her skal plassering, dimensjoneringsgrunnlag og størrelse dokumenteres.
 • Nyinstallasjoner skal utstyres med prøvetakingskum. Det er krav om én årlig prøve av utløpsvannet fra utskilleren, som normal tas i forbindelse med tømming av utskilleren. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 mg/l.
 • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minimum én gang årlig, og hyppigere ved behov. Godkjent tømmefirma skal benyttes.
 • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
 • Spillolje skal i størst mulig grad samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke tilføres til avløpsnettet eller oljeutskilleren. Absorbenter eller andre metoder for å suge opp olje fra gulv skal være tilgjengelig.

  Les hele forskriften her

Plandokumenter og veiledere

Kommunedelplan for Vann og avløp

Kommunedelplan for vann og avløp 2020- 2032 er under utarbeidelse og antas vedtatt i 2020. Den vil erstatte Hovedplan for Vann og avløp 2015-2030.

Kommunedelplan for overvann

Kommunedelplan for overvann 2019-2032 er en tematisk kommunedelplan etter plan- og bygningsloven vedtatt i kommunestyret 27.05.2020.
Kommunedelplanen framlegger en strategi som vil være et viktig styringsmiddel når Tromsø kommune skal etablere beredskap for mer intens nedbør, lengre perioder med snøsmelting, oversvømmelser fra bekkedrag og høyere stormflo enn vi har sett før.

Planen berører flere kommunale seksjoner og all kommunal og privat utbyggingsaktivitet. Den vil være styrende ved utforming og godkjenning av rammeplaner for vann, avløp og overvann (VAO-rammeplaner) og gi føringer for utforming av uteromsplaner tilhørende reguleringsplaner og byggesaker. Uteområder skal utformes mht. fordrøyning av overvann og reservere plass for avrennende vann i ekstremværsituasjoner.

Overvannsstrategien vil bl.a. avlaste det kommunale ledningsnettet som har behov for oppgradering for å holde takt med byveksten. Den legger til rette for en fremtidsrettet, bærekraftig forvaltning av et bylandskap under fortetting og vekst.
Vedlagt er selve kommunedelplanen og vedlegg som følger planen.

Kommunedelplan for overvann 2019-2032

Vedlegg 1: Blågrønnfaktor – rapport

Vedlegg 2: Blågrønnfaktor – regneark

Vedlegg 3: Veileder for infiltrasjon

Vedlegg 4: Notat bekkelukkinger
 

Hovedplan

Hovedplan Vann og avløp 2015 – 2030 har et tidsperspektiv på 15 år og ble vedtatt av kommunestyret i august 2015. Dette er første generasjon hovedplan som omhandler en samlet beskrivelse av utfordringene innen vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering (VAO). Hovedplanen foreligger i to versjoner: Fullversjon og kortversjon.  Revisjon av hovedplanen skjer normalt hvert fjerde år, og da parallelt med kommuneplanrevisjonen.

VA-norm

VA-norm er et dokument som inneholder gjeldende standarder og retningslinjer for VVA-tekniske opparbeidelser i Tromsø kommune. Oppdatert VA-norm kom i mai 2018. 
VA-normen finner du her
 

VAO-rammeplan og reguleringsplanlegging

I alle reguleringsplaner skal det inngå en VAO-rammeplan. VAO står for vann, avløp og overfaltevann. Rammeplanen skal være akseptert av Seksjon for vann og avløp før områdereguleringsplan eller detaljplan legges ut til offentlig ettersyn. Rammeplanen skal beskrive den framtidige VAO-strukturen i planområdet og samtidig danne grunnlaget for nødvendige arealdisponeringer for ivaretakelse av VAO-strukturen. Beskrivelsen skal også inkludere konsekvensene for tilstøtende og/eller gjennomgående VAO-system og i hvilket omfang planområdet blir liggende i laveste sone. Veilederen for utarbeidelse av VAO-rammeplaner inngår også som vedlegg nr. 9 i planveilederen til Seksjon for byutvikling
Veileder for utarbeidelse av VAO-rammeplaner finner du her.


Retningslinjer for behandling av tekniske detaljplaner i Tromsø kommune

For anlegg som skal overtas av Tromsø kommune kreves det tekniske detaljplaner. «Tekniske detaljplaner» er et samlebegrep for alle detaljplaner som beskriver det tekniske anlegget. 
Retningslinjer for behandling av tekniske detaljplaner finner du her


IVF-kurve (intensitet, varighet og frekvens for nedbør)

Våre IVF-kurver er revidert på ny i juni 2016 og inneholder nå gjentaksintervallene 5,10, 20, 30, 50 og 100 år. Vi oppfordrer alle brukere til å laste ned nye kurver som erstatning for de som i dag benyttes. IVF-kurvene er framstilt grafisk.
Link til IVF-kurver (DOC) (PDF)