Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om gravetillatelse sendes inn via kundeportalen til Geomatikk.

Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving og annet arbeid på kommunal grunn i Tromsø kommune.

Tromsø kommune ønsker å koordinere gravearbeider for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og kryssing av veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. Her kan du lese mere om koordinering og graving i Tromsø kommune (DOC) (PDF).

Tromsø kommune tillater også framføring av ulike typer lednings- og kabelanlegg i park- og friområder. Kommunens krav til arbeidets utførelse på disse arealene er hjemlet i kommunens grunneierrådighet, og reguleres i de avtalene som inngås mellom kommunen og søkeren. Reglene i instruksen er derfor bindende for de som skal grave i kommunale arealer, hvis ikke annet er avtalt gjennom skriftlig avtale.

Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer

 • Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og i park- og friområder gis av Tromsø kommune, Avdeling for Bymiljø - Park og veg.
 • Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveger gis av Statens vegvesen
Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter. Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet. 

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Tromsø kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen. 

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Informasjon fra Seksjon for vann og avløp

I Tromsø kommune har vi 867 kilometer vann- og avløpsledninger. Denne kritiske infrastrukturen skal ivaretas, vedlikeholdes og oppgraderes av Seksjon for vann og avløp. Sammen med Veg (Seksjon for byutvikling) er vi derfor involvert i godkjennelse av all graving på kommunal grunn.
 

Hva får du vite om vann og avløp i en gravesøknad?
 

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunal grunn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne informere om vann- og avløpsrør som ligger i bakken i det aktuelle området. Søknad om graving på kommunal grunn skal leveres av firmaet eller entreprenøren som skal utføre arbeidet.
Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravsøknad et krav. Vi anbefaler likevel en søknad for å kunne avdekke om det ligger vann- og avløpsrør i bakken der du ønsker å grave. På den måten unngår du å grave over naboens rør, eller kommunale vann- og avløpsrør. Gravesøknaden gir på den måten en sikkerhet både for deg som skal grave, dine naboer og for kommunen. Denne søknaden kan leveres av privatpersoner, eller utførende fagfolk.  

I forbindelse med en VA-søknad må man søke om graving når denne er godkjent, men før man starter selve arbeidet.

Mer informasjon gravemeldingstjenesten, samt kontaktinformasjon finner du her på siden.

Du finner mer informasjon om vann og avløp på seksjonens egen hjemmeside

Hvordan leverer jeg gravemelding?

All innlevering av gravesøknader skal foregår elektronisk. Via kundeportalen kan du registrere gravehenvendelser/arbeidsvarsling/påvisning døgnet rundt.

Hva koster det?

Behandlingsgebyr for 2020
 • Behandlingsgebyr graving i kommunalt trafkkareal inkludert arbeidsvarslingsplan: kr 7 220
 • Behandlingsgebyr for å gi arbeidstillatelse i kommunalt trafikkareal (containere, kraner, lift, stillas): kr 1 240
Les mer om behandlingsgebyrer her.
Gebyrene reguleres årlig sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Påvisning og merking av kabelnett

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av Geomatikk. Kommunale ledninger påvises av Seksjon for vann og avløp.

Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om ledningsnettet tilhørende følgende ledningseiere:
 • Troms Kraft, el-nettet                                                                 
 • Telenor, Canal Digital, kabel-TV, tele- og telefoninett               
 • Fibersameiet Troms, Bredbåndsfylket Troms
 • Broadnet
 • Nordix Data
 • Kvitebjørn Varme                                                               
 • Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp
 • Tromsø kommune, Bydrift 
 • Signal bredbånd
 • Universitet i Tromsø

Lurer du på noe? Kontakt oss

Generelle spørsmål
Geomatikk AS, telefon: 09 146
Åpningstider hverdager: 0730 - 1530

Servicetorget i Tromsø kommune, telefon: 77 79 00 00

Spørsmål om graving i kommunale trafikkarealer

Kjell Theodor Svindland  
Telefon: 481 16 215

Geir-Frode Bergseth
Telefon: 476 20 925

Spørsmål om vann og avløp

Maylen Larsen
Telefon: 480 24 968

Knut Jacob Lind
Telefon: 904 76 012