Bydrift forside.jpg

Bydrift drifter fellesarealer som veger, gatelys, parker, uteområder ved kommunale bygg, friluftsområder og utendørs idrettsanlegg i Tromsø kommune. Vi utfører også en del mindre investeringsprosjekter fra øvrige enheter i kommunen. Bydrift har egen biladministrasjon, lager, verksted og vaskehall.

Kontakt oss

Åpningstid: kl 07.00 - 14.30
Publikumstelefon: 77 79 14 00
Servicetorget: 77 79 00 00
Vakttelefon hele døgnet: 970 10 200
Faks: 77 79 14 35
E-post

Besøksadresse: Ringveien 70, Skattøra, 9018 Tromsø
Postadresse: Postboks 3313, 9275 Tromsø

Enhetsleder: Leif Harald Pedersen
Telefon: 970 10 800

Ansatte på Bydrift

 

Vakttelefon - vei og overflatevann

Veg og overflatevann
Beredskapsvakta til Bydrift håndterer alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig veg, park og kommunalt uterom samt overvann fra avskjæringsgrøfter/bekkeinntak og gatesluker utenom ordinær arbeidstid.

I den grad henvendelsene berører forhold som ikke ligger innenfor ansvarsområdet, skal det primært formidles kontakt med rette vedkommende.

Vakttelefon Bydrift: 970 10 200 utenom normal arbeidstid!

Kommunale veger

I Tromsø er det rundt 420 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer 14 km gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Les mer om kommunale veger

Park, torg, uteidretts- og friluftsanlegg

Bydrift, Park har ansvaret for drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder, plasser og torg, tur og trimstier, uteidrettsanlegg og lekeplasser. Bydrift Park bistår Byggdrift med brøyting, strøing og klipp av grøntarealer ved skoler, barnehager og andre offentlige bygg og institusjoner.

Les mere om Bydrift park, torg, uteidretts- og friluftsanlegg

Litt historikk om Slottet

vals.jpg
 

Bydrift på Skattøra fikk en gang tilnavnet "Slottet". Navnet ble etter hvert så godt kjent for folk flest at dette ble offisielt brukt inntil nylig. Det er nok mange som fremdeles undrer seg på historien bak vårt gamle navn, og her kommer den offisielle versjonen:

Fra gammelt av hadde Tromsø ingeniørvesen (TIV) blant annet tilhold i et garasjeanlegg ved datidens lærerskole i Skippergata, eller "Seminaret" som det også ble kalt. Spiserommet til "kommunearbeiderne" var etablert i et kullsvart kjellerrom ved brannstasjonen i byen.

Tromsø ingeniørvesen flyttet til Arneberg i 1961,der Transportsentralen ligger i dag.Her benyttet kommunen seg av to murbygninger som tilholdssted for byens utedrift. Det ene til verksted og det andre til garasje. Området rundt Arneberget ble brukt til fyllmasser av forskjellig slag, noe som resulterte i at rotter og mus ble et daglig syn. Etterhvert som årene gikk ble forholdene kummerlig.
Da nybygget på Skattøra sto ferdig i 1978, falt følgende uttalelse under åpningen: "Gud hjelpe meg! Dette er jo som et slott!" Dette utsagnet ble også referert i lokalavisene, og siden den tid har navnet blitt hengende ved dette bygget.

Ja, du kan egentlig ikke regnes for å være skikkelig byborger hvis du ikke vet hvor Slottet (Bydrift) ligger. Derfor har vi her tatt med et bilde av anlegget, et helt ordinært 70-talls industribygg med aluminiumskledning og husmorvindu, og adressen er Ringveien 70.

Bygningen rommer Bydrift (Veg-gatelys, parkdrift, fellesverksted, lager, biladministrasjon og vaskehall). Vann- og avløpsdrifta, samt Eiendom med driftsstyring av kommunale bygg. Her er det kontorer, garderober, kantine og andre fasiliteter for over hundre medarbeidere.