Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling, byggesak

Ny grunneiendom

Opprettelse av ny grunneiendom (fradeling) innebærer at del av eiendom (parsell) blir etablert som egen eiendom med nytt bruksnummer. Før den nye eiendommen kan opprettes må det fremmes søknad som blant annet skal inneholde opplysninger om formål, plassering og størrelse.

Oppretting av ny grunneiendom er søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven § 20-1 m

Hvem kan søke?

Oppretting av ny eiendom kan søkes om av eiendommens eier(e), altså den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.

  • Ved sameie må alle eierne samlet fremme søknaden.
  • Ved sammenslåing, grensejustering osv må alle eiere samtykke i søknaden.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 har mærmere bestemmelser om hvem som kan søke.

Søknad skal inneholde

1. Søknadsskjema
2. Kart med parsellen(e) inntegnet
3. Nabovarsel

Søknadsskjema

Det er utarbeidet eget søknadsskjema for utfylling.

Viktig å fylle ut:
  • Gårds- og bruksnummer og evt. adresse på eiendommen som skal deles
  • Underskrift og adresse til samtlige eiere
  • Angi om parsellen skal være egen eiendom eller tilleggsareal
  • Oppgi hva parsellen skal benyttes til
Dersom parsellen er byggetomt må det redegjøres for adkomst -, vann -, og avløpsløsning.
 
Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon, må dette fremgå av søknaden.
 
Utover dette kan det vedlegges skriftlig redegjørelse med utdyping av ovennevnte forhold, samt andre opplysninger du mener er viktig i behandlingen av søknaden. Er formålet med opprettelsen av ny grunneiendom å etablere ny byggetomt vil det være tjenlig å redegjøre for bygningens størrelse, grunnflate, plassering på tomta og antall boenheter/leiligheter.

Det er mulig å søke om flere parseller til ulikt formål i samme søknad.

Veiledning for utfylling av søknad om fradeling

Nabovarsel

Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg.Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.
 
Byutvikling er behjelpelig med å fremskaffe navn og adresse til de som skal varsles. Liste over naboer kan bestilles samtidig med kartet.
 
Byggesaksblanketter

Kart

Parsellen(e) som søkes fradelt må tegnes inn på kart som søker selv kan hente på kommunens nettbaserte karttjeneste.  Kartet kan også bestilles via Kartportalen eller fås ved oppmøte i Rådhuset. Parsellen bør helst tegnes inn på reguleringskart, i uregulert strøk vil ordinært eiendomskart være tilstrekkelig.

Følgende må markeres eller tegnes inn på kartbilaget
  • Parsellens beliggenhet, størrelse og form i korrekt målestokk
Spesielt for byggetomter
  • Avkjørsel til offentlig veg med evt. atkomstveg
  • Ledningstrase for vann og avløp
  • For mindre boligparseller bør bygningens plassering og grunnflate samt garasje- og biloppstillingsplass markeres og målsettes
Se eksempel på kartbilag.

Slik søker du

Søknaden sendes til 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Søknad kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: